JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett

JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett

Kurskode: 
JUR 3677
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ole Tellef Grundekjøn
Kursnavn på engelsk: 
Tax and Charge Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene tilstrekkelig oversikt over skatteområdet til å identifisere viktige problemstillinger, særlig innen bedrifts- og selskapsbeskatningen og ved omdannelser. Det gis en kort oversikt over skatteplikten til Norge, internasjonal skatterett og skatteavtalenes rolle. Studentene skal kunne finne frem til de viktigste rettskildene, oppdatere seg ved lovendringer, samt konkret anvende viktige metoder.

Dette kurset er overlappende med JUR 3601 Skatte og avgift (15 stp.) som hører til regnskapsutdanningen ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenter som skal ta regnskapsutdanningen kan derfor ikke velge dette kurset som valgkurs.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om terminologi, rettskilder og tolkning av skattelover,
 • Opparbeide inngående kunnskap om skatteplikt, skattebetalingsordningen og ligningsforvaltning, slik at man også ser sammenhengen mellom samfunnet skatte- og avgiftsinntekter og samfunnets bærekraft.
 • Tilegne seg oversikt over hovedreglene for merverdiavgift.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå et skatteregnskap, kunne begrepene skattekostnad, utsatt skatt og betalbar skatt,
 • kunne vurdere avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet,
 • kunne definere hvilke skatteregler som gjelder for ulike selskapsformer, samt
 • kjenne skattereglene for skattefrie og skattepliktige selskapsomdannelser.
Generell kompetanse
 • Studentene skal kunne gjøre seg etiske refleksjoner knyttet til skatteplikt og gråsoner i forbindelse med avskrivningsregler og lovens muligheter for utsatt skatt.
Kursets innhold

Emnet omfatter de viktigste regler og metoder for beskatning av næringsinntekt (alminnelig bedriftsbeskatning), selskaper, konsern og selskapsdeltagere. Også personbeskatning og formuesskatt behandles kort. I tillegg vil enkelte skattemessige problemstillinger ved omdannelser og omorganiseringer behandles.

 1. Begreper, rettskilder og lovtolkning
 2. Skattebetalingsordningen og ligningsforvaltningen
 3. Skatteplikten til Norge, bosted, inn- og utflytting
 4. Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 5. Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak
 6. Beskatning av aksjeselskap, konsern og aksjonærer
 7. Beskatning av deltagere i ansvarlige selskaper, o.l.
 8. Skattepliktig formue
 9. Internasjonal skatterett (oversikt)
 10. Skattefrie og skattepliktige omdannelser
 11. Merverdiavgift, grunnprinsipper og hovedregler
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av blant annet webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

En del av oppgaveløsningen vil skje i egne samlinger med veiledere til stede. Det vil også tilbys frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger fra veilederne.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Innleveringsoppgaver (frivillig men anbefalt)

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nettstudier, organisere en hensiktsmessig variasjon av digital undervisning. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt.

Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Emner innenfor Bedriftsøkonomisk analyse, Finans og Forretningsjus eller tilsvarende. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36771
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
JUR 360150
Credit reductions:
Kurskode:JUR 3601
Credit reduction:50
Reduction description

Dette kurset er overlappende med JUR 3601 Skatte og avgift (15 stp.) som hører til regnskapsutdanningen ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenter som skal ta regnskapsutdanningen kan derfor ikke velge dette kurset som valgkurs.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Forberedelse til undervisning
113 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen, oppgavearbeid og forberedelser til forelesninger, arbeidskrav.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
39 Time(r)
Inklusive eksamensforberedelser.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.