JUR 3435 Fast eiendoms rettsforhold

JUR 3435 Fast eiendoms rettsforhold

Kurskode: 
JUR 3435
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Bjarte Askeland
Kursnavn på engelsk: 
Property Rights
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset Fast eiendoms rettsforhold er en del av den statiske tingsretten og handler om eierrådighet og begrensede rettigheter i fast eiendom, samt reglene om stiftelse, endring, overføring og opphør av slik rett når det ikke er grunnlag for konflikt med tredjepersons erverv.

Rettighetsendringer og forholdet til tredjeperson behandles i dynamisk tingsrett som undervises i kurset Dynamisk tingsrett i 6. semester. Undervisningen har også nær tilknytning til Obligasjonsrett i 4. semester.

Kunnskapsmål

Målet med kurset Fast eiendoms rettsforhold er at studentene skal tilegne seg kunnskap om reglene om eiendomsrett og andre rettigheter i fast eiendom.

Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

 • Studentene skal ha forståelse av rettsreglene om eierrådighet og samfunnsstyring og rettigheter over fast eiendom (først og fremst servitutter) – herunder de rettsregler som regulerer adgangen til erverv av fast eiendom eller rettigheter i fast eiendom
 • Studentene skal ha kjennskap til de forskjellige eierformene (for eksempel eierseksjon og borettslag), tomtefeste og om leie av fast eiendom.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger i forbindelse med eiendomsrett og rettigheter i fast eiendom.
 • Løse spørsmål knyttet til eierrådighet til fast eiendom, avgrensning av fast eiendom og til de viktigste former for utnyttelse av fast eiendom.
 • Benytte det digitale registeret for registrering av rettigheter og heftelser i fast eiendom.
Generell kompetanse

Etter gjennomføring av dette kurset skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å løse rettslige problemstillinger vedrørende eiendomsrett i fast eiendom og andre rettigheter i fast eiendom.

Kursets innhold

Kurset omfatter hovedsakelig reglene om:

 • Eiendommens grenser: Herunder matrikkelloven
 • Konsesjon: Konsesjonsloven
 • Servitutter: Servituttloven
 • Naboforhold: Naboloven
 • Hevd: Hevdsloven
 • Tomtefeste: Tomtefesteloven
 • Husleie: Husleieloven
 • Plan- og bygningsrett: Herunder plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
 • Eierformer: Herunder borettslagsloven, eierseksjonsloven, aksjeloven og sameieloven
 • Allemannsrett og allmenningsrett: Herunder friluftsloven og allmenningslovene
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, ulike digitale læringsaktiviteter og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og gruppearbeid.

De enkelte temaer som gjennomgås på forelesninger utdypes og behandles ytterligere i mindre arbeidsgrupper på 20-25 studenter. Arbeidet i arbeidsgruppene blir ledet av vitenskapelig ansatte og består av en kombinasjon av praktisk oppgaveløsning, diskusjon, muntlige presentasjoner, refleksjon og gjennomgang av løsningsforslag. Materialet som benyttes i arbeidsgruppene vil kunne omhandle temaer på tvers av kurs i inneværende semester.

Som en del av opplegget med de organiserte arbeidsgruppene deles studentene inn i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Arbeid i kollokviegruppene skal utvikle evnen til å løse relevante problemstillinger og diskutere metodiske spørsmål med medstudenter. Studentenes evne til å formidle og argumentere for sine standpunkter, både muntlig og skriftlig, skal oppøves gjennom gruppearbeidet.

For et godt læringsutbytte, forventes det studentene deltar aktivt på samtlige læringsaktiviteter, inkludert arbeidsgrupper og kollokviegrupper.

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Lovdata Pro og andre relevante databaser for rettskildesøk vil benyttes aktivt ved alle læringsaktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

I tillegg til definert pensum vil domsavgjørelser og offentlige dokumenter utgjøre materiale som brukes i forbindelse med undervisning og andre læringsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 34351
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
2 timer pr. uke i 13 uker.
Seminargrupper
5 Time(r)
Deler av 2 timers økter i arbeidsgrupper.
Eksamen
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
22 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
45 Time(r)
Digitale læringsressurser
7 Time(r)
Innlevering(er)
10 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
10 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
10 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.