JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn

JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn

Kurskode: 
JUR 3405
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Espen Ekberg
Tore Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Law, Business and Society
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette Bachelorkurset tar sikte på å gi studenten en innføring i grunnleggende rettslige forutsetninger for økonomisk virksomhet og samfunnsmessig organisering, og hvordan disse forutsetningene har vokst fram over tid. Kurset gir juridisk grunnkunnskap, herunder blant annet grunntrekk ved rettsstaten og rettsregler, retten i samfunnet og internasjonale perspektiver. Kurset vektlegger videre å gi studentene en overordnet forståelse av den moderne markedsøkonomiens historiske utvikling, hvilken rolle bedrifter og andre virksomheter spiller i økonomien, hvordan disse bedriftene og virksomhetene har utviklet seg historisk og hvilke ulike typer virksomheter som operer i økonomien i dag. 

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha oversikt over epoker og hovedtrekk i verdens økonomiske utvikling.
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner et kapitalistisk markedssamfunn, og markedssamfunnets historiske framvekst.
 • Kjenne til noen sentrale kjennetegn ved bedriften som organisasjoner og bedriftens historiske utvikling.
 • Kunnskap om ulike eier- og virksomhetsformer med særlig vekt på enkelte grunnleggende trekk ved aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og hvordan disse er regulert.
 • Kjenne til framveksten av moderne lønnsarbeid og grunnleggende endringer i dette.
 • Kjennskap til hovedtrekk i bærekraftsreguleringens historie frem til dagens rettsregulering i dag. Kjenne til den historiske bakgrunnen for dagens bærekraftsutfordringer.
 • Kjenne til innholdet i begrepet ESG.
 • Grunnleggende kunnskap om rettstatens prinsipper og historiske utvikling
 • Kjennskap til de sentrale institusjonene som håndhever rettstaten og utvikler lover
 • Ha grunnleggende kunnskap om det juridiske systemet i Norge, herunder forholdet mellom offentlig rett og privatrett og tvisteløsningssystemet.
 • Kjenne til den norske lovgivningsprosessen
 • Grunnleggende kunnskap om rettens internasjonalisering
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Diskutere rettens funksjon i samfunnet generelt og spesielt økonomien.
 • Beskrive og analysere gangen i en lovprosess
 • Reflektere over hvem bedriften er til for og hvilke ulike interessenter en bedrift har.
 • Reflektere over hva som menes med et «fritt marked»
 • Redegjøre for og diskutere kritiske perspektiver på moderne kapitalisme
 • Sette dagens krav til bærekraft og ESG overfor bedrifter inn i en historisk sammenheng.
Generell kompetanse
 • Økt bevissthet om rettens grunnleggende betydning i samfunnet generelt og spesielt for økonomisk virksomhet.
 • Økt bevissthet om betydningen av historisk kunnskap for å forstå og analysere samtiden
 • Evne til å reflektere kritisk over markedssamfunnet og bedrifters rolle i samfunnet
Kursets innhold

Del 1:  Økonomi, bedrifter og markeder i et historisk perspektiv

 • Økonomisk vekst og økonomisk ulikhet i et historisk perspektiv
 • Markedssamfunnets framvekst og utvikling.  
 • Hva er en bedrift og hvor kommer bedriften fra?
 • Hvem er bedriften til for? Hva er bedriftens grunnleggende mål? Ulike interessenter i bedrifter.
 • Utvikling i organisering og eierskap i bedrifter.
 • Enkelte grunnleggende trekk ved ulike typer eierformer (enkeltperson, partnerskap, samvirkeselskaper, selveide virksomheter, AS, ASA, stiftelser etc.)
 • Nærmere om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper i dag og rettslig regulering av selskapsformene.
 • Arbeidsliv og lønnsarbeid
 • Hva er et «fritt marked»? Markedet som et rettslig, sosialt og kulturelt system
 • Endringer i synet på bedriftens samfunnsmessige rolle gjennom historien.
 • Kort om framveksten av ESG som fenomen i dag

Del 2:  Rettsstatens prinsipper og historiske utvikling

 • Rettsstatens idé og grunnprinsipper (herunder maktfordelingsprinsippet, folkesuverenitetsprinsippet samt ytrings-, religions-, og forsamlingsfrihet, men også andre sentrale prinsipper som legalitetsprinsippet, rettsikkerhet og vilkår for bevaring av rettens legitimitet).
 • Fremveksten av rettstaten nasjonalt og internasjonalt.
 • Hva er rettens funksjon i økonomien?
 • Forholdet mellom offentlig rett og privatrett
 • Hvem håndhever rettstaten (lovgivende makt, domstoler, meglingsordninger, offentlige tilsyn, EU-systemet og Norge) Tvisteløsning innenfor og utenfor domstolene i Norge.
 • Lovgivningsprosessen i Norge
 • Rettens internasjonalisering.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av forelesninger, klassediskusjon, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og skriftlige innleveringer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
JUR 34051
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Forberedelse til undervisning
65 Time(r)
Innlevering(er)
20 Time(r)
Undervisning
9 Time(r)
Asynkron undervisning
Seminargrupper
5 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Eksamen
5
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.