GRA 7050 Panterett, konkurs og restrukturering

GRA 7050 Panterett, konkurs og restrukturering

Kurskode: 
GRA 7050
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Morten Kinander
Knut Bergo
Emnenavn på engelsk: 
Insolvency, security and restructuring
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
MSc - Core course
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Panterett og rettsreglene knyttet til konkurs er sentrale elementer på de fleste økonomiske disposisjoner av betydning. De er viktige å kjenne til når en skal ta stilling til hvordan man skal finansiere erverv av formuesgoder, og når man skal forsøke å unngå at virksomheten går over ende.

En konkurs innebærer et ordnet oppgjør av en insolvent debitors forpliktelser under oppsyn av offentlige institusjoner. Et alternativ for kreditorene kan være å la et selskap som er insolvent eller i alvorlige økonomiske vanskeligheter fortsette virksomheten. Dette krever imidlertid normalt en reforhandling av gjeld og kreditorposisjoner, såkalt restrukturering. Dette  vil involvere pante- og avtalerettslige spørsmål, ofte over landegrenser både for formuesobjekter og for aktørenes vedkommende. Det er derfor viktig å ha oversikt over ulike lands panteretts- og konkursregimer.

Kunnskapsmål

Studentene kommer til å få en dyp forståelse av pantelovens system og struktur, vilkår for konkurs og beslag, samt prosessen rundt en norsk konkurs. Kurset vil også gi studentene innsikt i gjeldsforhandlinger utenfor konkurs (restruktureringen). Dette vil studentene lære gjennom å bli presentert for aktuelle caser som involverer reforhandlinger av obligasjons- og bankgjeld. De vil altså ha en god oversikt over og innsikt i hvordan kreditorer får sikkerhet for sine utlån, og hvordan disse sikkerhetene forhandles om i krisetider.

Kandidaten vil

 • Ha en avansert forståelse for panterettens system og grunnbegreper
 • forstå forhandlingsposisjonene i en restruktutering
Ferdighetsmål

Det er et mål at studentene gjennom å anvende panterettslige, avtalemessige og konkursrettslige betraktninger skal kunne ta stilling til komplekse forhandlinger om prosesser når selskaper er i problemer, slik at de er i stand til å forstå både de rettslige, de kommersielle og de praktiske vurderingene som må gjøres i slike prosesser.

Kandidatene vil:

 • være i stand til å bidra på forhandlingsteam som driver slike prosesser
 • forstå helheten i transaksjonene
 • rådgi på deler av transaksjonene
Generell kompetanse

Kandidatene vil:

 • kunne analysere relevant akademiske og profesjonelle problemstillinger på høyt nivå innen kredittretten
 • anvende denne kunnskapen på aktuelle, komplekse og relevante saker
 • kommunisere fullgodt med erfarne bransjeaktører
Kursets innhold

1. Panterett:

 • Panterettens legalitetsprinsipp
 • Panterettens karakter og begrep: Særrett til dekning. Personalkreditt og realkreditt
 • Pantelovens system
 • Avtalepant, utlegg og lovbestemte pant
 • Avtalepant
  • i fast eiendom og andre realregistrerte aktiva
  • løsøre
  • fordringer
  • finansielle instrumenter
  • immaterielle rettigheter
 • Utleggspant
 • Lovbestemte pant
 • Prioritetskonflikter
 • Lojalitetsprinsipp mellom panthavere?
 • Realisering av pant og inndrivelse av fordringer
 • Panterett i flere jurisdiksjoner: Lex situs

2. Konkurs

 • Insolvensbegrepet og konkurslovens system
 • Beslagsretten etter dekningsloven
 • Beslagsrettens omfang og begrensning
 • Beslagsretten i selskapsforhold
 • Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven og dens bevisregler
 • Kontrakters stilling i konkurs
 • Motregning
 • Dividende
 • Omstøtelse

3. Restrukturering

 • Restruktureringsbegrepet
 • Gjeldssituasjon, verdsettelse
 • Avtaleverk og flertallskrav
 • Kreditorgrupperinger: obligasjonseiere vs bank
  • Obligasjonskreditorer
   • Avtalt prosess
   • Nordic Trustee
   • Forhandlinger
   • Obligasjonseiermøte og avstemming
  • Bankkreditorer
   • Pant
   • Banksyndikater
   • Kapitaldekningsreglenes betydning
   • Chapter 11 og lignende beskyttelsesordninger
   • "Venue shopping" Behov for nye norske regler?
 • Børs- og verdipapirrettslige perspektiver
  • Markedsbasert rekapitalisering
 • Informasjonsplikter/melding til Børsen

4. Utvalgte emner

 • Banker som kreditorer/panthavere og debitorer/pantsetter
 • Konsumentkreditt, panterett og sosiale forhold
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli undervist gjennom forelesninger, diskusjoner og praktisk case-arbeid. (Se arbeidsinnsats)

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forkunnskapskrav

Studentene bør ha solid kjennskap til juridisk metode, og rettskildebruk- og argumentasjon, og ha fullført bachelorgrad i enten rettsvitenskap fra UiO eller i økonomi og forretningsjus fra BI. De bør også være godt kjent med avtalerett. Det er en fordel med grunnleggende forståelse for panteretten.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA70501
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
50Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA70502
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
50Nei1 Uke(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: GRA70501
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 50
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA70502
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Forberedelse til undervisning
12 Time(r)
Forberedelse av case.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
153 Time(r)
Lesing av pensum.
Undervisning
52 Time(r)
Forelesninger.
Gruppearbeid / oppgaver
44 Time(r)
Eksamen
56 Time(r)
Hjemmeeksamen.
Eksamen
3 Time(r)
Skoleeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
320

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.