GRA 6208 Skatterett, fordypning

GRA 6208 Skatterett, fordypning

Kurskode: 
GRA 6208
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Emnenavn på engelsk: 
Tax Law, Advanced
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene en solid forståelse av skattereglene om selskaper. Det vil bli lagt hovedvekt på internasjonale spørsmål. Studentene skal ha inngående kunnskap om skatteavtaler, herunder forholdet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaler. Videre skal studentene ha god forståelse for internprisingsregelverket. Dette gjelder både reglene i norsk rett og i skatteavtalene. EU-rettens betydning for nasjonal skatterett er også viktig. Det er særlig reglen om de fire frihetene og statsstøtteregelverket som er sentrale.

Ferdighetsmål

Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:

 • identifisere sentrale skatterettslige problemstillinger innen den internasjonale skatteretten og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i norske og internasjonale rettskilder.
 • ha god kunnskap og oversikt og OECD Model Tax Convention
 • være oppdatert på det arbeidet som gjøres i OECD hva gjelder utviklingen av den internasjonale skatteretten i OECD og FN
 • skille mellom drøftelser av hvordan skatterettslige regler er (de lege lata) og hvordan de bør være (de lege ferenda).
Generell kompetanse

Gjennom økt kunnskap om sentrale skatterettslige problemstillinger vil studentene være i stand til å vurdere kritisk de etablerte holdningene til skatterettslige problemstillinger. Videre vil studiet gjøre studentene bevist på etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i skatterettslig sammenheng.

Kursets innhold
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Skatteavtaler
 • Kredittregler
 • NOKUS-regler (CFC)
 • Internprising
 • Omgåelse
 • EØS-skatterett
 • Internasjonal skatteplanlegging
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen.

Studentene gis en innføring i Skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata, Lovdata Online og i IBFD som forutsettes anvendt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62081
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA 62081
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer