GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning


Kursansvarlig
Anders Mikelsen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er et valgkurs for masterstudenter i revisjon og regnskap.

Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betdelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Studentene må ha fullført kurs i selskapsbeskatning og avgiftsrett, samt i rimelig grad selskapsrett og regnskapsrett, før dette kurset.

Læringsmål
Kurset skal gi studentene en solid forståelse av de norske reglene om merverdiavgift ved omsetning og uttak i Norge, og eksport og import fra/til Norge. I tillegg skal studentene få forståelse for hovedtrekkene i EUs avgiftssystem og prinsippene for avgift og toll ved internasjonal handel.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eleonor Kristoffersson og Pernilla Rendahl. 2016. Textbook on EU-VAT. Lustus forlag, Uppsala
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Lærebok i merverdiavgift. 2013. Gyldendal
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. MVA-kommentaren. Utvalgte emner. 2016. Gyldendal


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. Merverdiavgift: spørsmål og svar. Siste utgave. Gyldendal

Emneoversikt
- Omsetningsbegrepet
- Vilkårene for å være avgiftssubjekt
- Unntak og fritak fra loven
- Fradragsrett
- Uttak
- Justeringsregler
- Innførselsmerverdiavgift, herunder relevant tollrett
- Bokføringsregler av betydning for avgiftsretten
- Tilleggsavgift
- EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
- Avgiftsspørsmål ved internasjonal handel

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning, problemløsning og diskusjoner. Det vil bli benyttet gjesteforelesere i en rekke emner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillinger som erfaringsmessig er vanskelige. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en undervisningsplan.

Studentene gis en innføring i Lovdata Online.

Arbeidskrav

Eksamen
3 timers individuell skriftlig eksamen.

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen.

Hjelpemidler: Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielt trykket eksemplar ikke nedlastninger). I hjelpemidlene tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner.Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt


Eksamenskode(r)
GRA 62071 3 timer skriftlig eksamen teller 100 % av endelig karakter i GRA 6207.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
EUs momsdirektiv 2006/112/EC
Norges Lover
Skattelovsamling
Særtrykk av lover og forskrifter - Offprints of laws and regulations

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.