FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse

FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse

Kurskode: 
FIN 3400
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ella Getz Wold
Kursnavn på engelsk: 
Digital tools and financial analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i finans - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finans griper inn i alle deler av samfunnet. I dette kurset gis det en første introduksjon til hvordan enkeltindivider, bedrifter og myndigheter hele tiden må forholde seg til finans.

Kurset fokuserer på data og digitale verktøy. Det gir en introduksjon til Excel og programmeringsverktøyet R. Excel eller liknende regneark brukes i de fleste bedrifter og næringer, og programmeringsferdigheter blir stadig mer etterspurt i næringslivet. Gjennom kurset utvikles basisferdigheter innenfor datainnhenting, dataanalyse og datafremstilling.

Med utgangspunkt i dataanalyse dekkes grunnleggende temaer innenfor finans, som avkastning og finansmarkeder. Kurset vil også belyse hvordan FNs bærekraftsmål er relevante for finansfaget, med fokus på temaer som utdanning, likestilling, økonomisk vekst og økonomiske ulikheter.  

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene lære om grunnleggende finans-temaer som finansiell avkastning og finansmarkeder.

Studentene skal også lære om hvordan FNs bærekraftsmål er relevante fra et finans-perspektiv. Eksempler på relevante temaer inkluderer utdanning, likestilling, økonomisk vekst og økonomiske ulikheter.  

Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studentene bli fortrolig med å innhente og analysere data for å svare på konkrete problemstillinger.

Studentene skal bli fortrolig med enkel bruk av Excel og R. I Excel skal studentene blant annet kunne bruke celle-referanser og formler, gjøre egne beregninger og fremstille data grafisk. I R skal studentene blant annet kunne laste inn data fra egen pc eller direkte fra internett, bearbeide data ved hjelp av kommandoer og fremstille data grafisk.

Generell kompetanse

Gjennom kurset vil studentene utvikle viktige basisferdigheter som er sterkt etterspurt hos aktuelle arbeidsgivere, og som er relevante senere i studiet. I kurset vil det legges vekt på å sette kunnskapen inn i en praktisk setting ved bruk av data. Studentene vil også utvikle samarbeidsferdigheter gjennom gruppearbeid. 

Kursets innhold

Kurset vil dekke følgende temaer (ikke nødvendigvis i den oppgitte rekkefølgen)

  • Introduksjon til Excel
  • Introduksjon til R
  • Introduksjon til finansmarkeder
  • Forstå og beregne avkastning
  • Makroøkonomiske hovedstørrelser
  • Relevante aspekter av FNs bærekraftsmål
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger og video-forelesninger. Det vil være bruk av Excel og R. Studentene vil få utdelt en rekke case-oppgaver med løsningsforslag. Disse vil ikke bli vurdert.

Vurderingen i kurset består av to komponenter. Det er en obligatorisk hjemmeoppgave og en obligatorisk skoleeksamen. Detaljert informasjon om poengsystem og vurdering vil bli opplyst ved kursets oppstart. 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
R
Tilleggsinformasjon

I kurset benyttes R, som er et gratisprogram («open source»). Detaljer vedrørende installering gis i begynnelsen av kurset. I tillegg til R benyttes Excel, som studenter har tilgang til. Det forventes at studentene i løpet av kursets to første uker har tilegnet seg ferdigheter tilsvarende online introkurs, som tilbys gratis på Portalen.

Avhengig av tilgjengelige lærerressurser kan kurset bli undervist på Engelsk eller Norsk. Høsten 2023 undervises kurset på norsk.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
3 Uke(r)
Eksamenskode: 
FIN 34002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Avsluttende eksamen
Eksamenskode: 
FIN 34003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forelesning
Digitale læringsressurser
15 Time(r)
Video
Seminargrupper
12 Time(r)
Case-løsning i gruppe
Eksamen
33 Time(r)
Hjemmeoppgave + skoleeksamen
Individuell oppgaveløsning
30 Time(r)
Individuell case-løsning
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning og til eksamen. Inkluderer veiledning fra foreleser i løpet av kontortiden eller digitalt.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.