FAK 2805 Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen

FAK 2805 Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen

Kurskode: 
FAK 2805
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Emnenavn på engelsk: 
Compliance, Law and Ethics for the Insurance Industry
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset inngår i autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere, men det skal også være et tilbud rettet mot andre deler av forsikringsbransjen. 

Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne innsikt i hvilke lover og regler som er vesentlige for forsikringsselskaper og forsikringsformidlere, samt gi en forståelse av hvordan compliance påvirker virksomheten. Videre gjennomgås typiske etiske problemstillinger og dilemmaer innenfor forsikringsvirksomhet og forsikringsformidlingsvirksomhet, der utvalgte deler fra god meglerskikk for forsikringsmeglerne står sentralt.

 

Kunnskapsmål

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om relevante juridiske og etiske spørsmål, og betydningen av compliance i forsikringsnæringen. 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne utføre sitt daglige arbeid innenfor juridiske og etiske rammer, samt innenfor rammene av god compliance. De skal også kunne bistå med å identifisere ny compliancerisiko og endringer i risikobildet, status på vesentlige risikoer og behov for tiltak.

Generell kompetanse

Studentene skal være i stand til å kunne diskutere konkrete etiske dilemmaer og compliancespørsmål og til å begrunne sine standpunkter på basis av regelverk og prinsipper og teori innenfor etikk.

 

Kursets innhold

Kurset består av tre selvstendige emner med underliggende temaer:

Compliance

Opplegget for emnet compliance må ses i sammenheng med emnet etikk. Etikk samt etterlevelse av lover og regler (særlig regulatoriske lover og regler) er høyt på agendaen for de fleste selskap. Samtidig har det vært flere tilfeller av salg av forsikringsprodukter som ikke er egnet for poliseholderen. Dette gjelder særlig visse typer kombinerte produkter (pensjon/finansielle).

Det er styrets og ledelsens ansvar å sikre etterlevelse av lover og regler, og at virksomheten utøves forsvarlig og etisk. Alle som arbeider med forsikring, må imidlertid forstå og forholde seg til etiske dilemmaer og relevante regelverk. Spørsmålet om en virksomhets overholdelse av lover og regler dreier seg imidlertid også om å tilrettelegge for en ledelses- og organisasjonskultur som tar slike spørsmål på alvor. Kurset vil derfor også rette oppmerksomheten mot hvordan man organiserer selve compliance-funksjonen i virksomheten. Undervisningen vil ta utgangspunkt i egnete caser som kan danne utgangspunkt for diskusjon.

Følgende problemstillinger blir belyst:

 • Hva er compliance, og hvordan fungerer compliance-prosessene i forsikring?
 • Hvilket ansvar ligger på ledelsen og den enkelte medarbeider når det gjelder etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer?
 • Hva er de viktigste regelverkene og problemstillingene som medarbeidere og ledere må forholde seg til i forbindelse med salg og kundehåndtering i forsikring?

- Vi ser på regelverk knyttet til produktpakketingering (PRIIPs), distribusjon av forsikringer (Forsikringsformidlingsloven), håndtering av personvern/GDPR (Personopplysningsloven) og håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven). Utfordringene innenfor disse områdene er store for forsikringsnæringen.

- Vi viser hvordan regelverkene treffer de ulike delene av salgs- og kundeoppfølgingsprosessene.

Jus

I kurset inngår

 • Forsikringsformidlingsloven, aktuelle bestemmelser, herunder bl.a. meglerfullmakter. Forsikringsformidlingsloven utgjør rammeverket for forsikringsmeglere, og loven er nært knyttet til både compliance og etiske problemstillinger, samt de øvrige juridiske emnene det skal undervises
 • Forsikringsavtaleloven. Grunnleggende for alle aktører i forsikringsbransjen.
 • Straffelovens bestemmelser om korrupsjon
 • Alminnelig avtalerett. Emnet utgjør en grunnpilar for å forstå forsikringsformidlingsloven og forsikringsmeglernes virksomhet.
 • Alminnelig erstatningsrett og kontraktsansvar. Emnet er grunnleggende for alle aktører i forsikringsbransjen, og det dekker erstatning i og utenfor kontrakt.
 • Offentlige anskaffelser. Offentlige etater vil ofte være bundet av regelverket om offentlige anskaffelser når de skal inngå alle typer forsikringsavtaler. Offentlig sektor er en stor kjøper av forsikringstjenester, og regelverket omkring offentlige anskaffelser er derfor viktig for den som skal drive forsikringsmegling og for forsikringsselskapene.

Kurset legges opp som en kombinasjon av modulbaserte forelesninger og blended learning.

Etikk

 • De etiske retningslinjene – god meglerskikk for forsikringsmeglerne – står sentralt i kurset. Utvalgte etiske retningslinjer settes i sammenheng med teori fra pensumboken. 
 • I sammenheng med ovennevnte løftes frem og drøftes typiske bransjeetiske dilemmaer.

 

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset er strukturert i tre emner. Normert studietid for alle tre emnekursene med eksamen er ett semester på deltid. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 28051
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 3) Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.
Eksamenskode: FAK 28051
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
65 Time(r)
Tre samlinger, hvorav to samlinger går over tre fulle dager, mens én samling går over to fulle dager.
Webinar
50 Time(r)
Videoforelesninger, webinarer, podcast. Det antas at videoforelesninger og podcast ikke gjennomgås bare én gang, men at de repeteres. Gjennomgangen av disse vil derfor ta lenger tid enn innspillingstiden tilsier.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
260 Time(r)
Eksamen
25 Time(r)
Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på 1 - 3 deltakere. Arbeidet er stipulert til 25 timers arbeid.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.