FAK 2617 Personforsikring - kontinuasjonseksamen

FAK 2617 Personforsikring - kontinuasjonseksamen

Kurskode: 
FAK 2617
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Vår
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsselskap, forsikringsrådgivere og andre som arbeider med personforsikring. Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere og forsikringsrådgivere (person privat og bedrift).

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studenten kjennskap til folketrygdens regelverk og finansiering. De skal kjenne til de viktigste endringene i folketrygden og hvordan AFP er bygget opp både i offentlig og privat sektor . ”Privat”- delen av kurset skal gi studentene en bred oversikt over de vanligste formene for individuelle forsikringer. De skal kjenne til de viktigste grunnlagselementene i livsforsikring. De skal vite hvorfor selskapene foretar risikovurdering av kunden og hvorfor de driver med finansiell risikostyring. De skal kunne reglene for beskatning av de ulike forsikringene, og kjenne de sentrale delene av familieretten, arveretten og forsikringsretten. De skal vite hva som regnes som svik innen livsforsikring, og kunne de sentrale reglene om yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring. For ”bedrifts”-delen skal studenten vite hvordan gruppelivsforsikring, yrkesskade og ulykkesforsikring er bygget opp, hvordan premie beregnes og hvilke vilkår som gjelder for disse forsikringene.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for folketrygdens regelverk, de viktigste endringene i folketrygden og hvordan folketrygden finansieres. De skal kunne redegjøre for de to ulike AFP-ordningene (off/privat).
De skal kunne vurdere kundenes behov for å sikre seg med individuelle ordninger og utføre enkle renteberegninger. De skal kunne forklare hvordan overskudd oppstår og fordeles, og hvordan overskudd til forsikringstakerne tilføres forsikringene. De skal også kunne forklare konsekvensene av risikovurderinger. De skal kunne vurdere bedriftskundenes behov for ulike forsikringsordninger hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for henholdsvis de ansatte og bedriftene. De skal kunne redegjøre for lover og regelverk som gjelder for de ulike typene forsikringer.

Generell kompetanse

Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold
 • Folketrygd
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Forsikringsformer i individuell kapitalforsikring
 • Forsikringsformer i individuell renteforsikring
 • Fripoliser
 • Livsforsikringsteknikk
 • Avkastning for sparing i forsikring
 • Risikovurdering
 • Skatteregler for individuelle livs- og pensjonsforsikringer
 • Familie-, forsikrings- og arveretten
 • Misbruk og svik i livsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Langvarig syk/Sykdomsavklaring
 • Annen sykdom/Sykdomsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Helseforsikring
 • Hvitvasking
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Deltid
Undervisning med nettstudie og frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (2+2 dager). Deltakelse på samlingene er frivillig.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26171
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26171
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
32 Time(r)
Deltagelse på intensivundervisning
Forberedelse til undervisning
12 Time(r)
Forberedelse til forelesninger
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
94 Time(r)
Arbeide med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver
17 Time(r)
Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Innlevering(er)
40 Time(r)
Løse innsendingsoppgaver (5)
Eksamen
5 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.