FAK 2326 Underwriting

FAK 2326 Underwriting

Kurskode: 
FAK 2326
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset passer for alle som jobber med utvikling av forsikringsprodukter på liv- og skadesiden. Dette er også et kurs som passer for de som jobber med rædgivning i forsikringsselskapene og i forsikringsformidlingsselskapene. Kurset er akkreditert av europeiske Eficert (European Financial Certification Organization)

Kunnskapsmål

Studentene skal oppnå kunnskaper om utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting og budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater. De skal oppnå innsikt i valg av forretningsområder og produktdesign, håndtering av selskapets risikoeksponering og implementering av kontrollsystemer.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet – herunder hvilke risikoer som omfattes, hvordan premien er beregnet – herunder hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget og skal kunne foreta en forsvarlig analyse og avveining mellom foreliggende risiko, forsikringsbehov og kostnader.

Generell kompetanse

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, bærekraftskonsekvenser, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Kursets innhold
  • Valg av forretningsområder og produktdesign
  • Utarbeidelse av forsikringsavtalen
  • Utvikling av risikopremie
  • Statiske metoder i underwritingen
  • Utvikling av kvotert premie
  • Håndtering av selskapets risikoeksponering
  • Implementering av kontrollsystemer
  • Budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 3 frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger til sammen 5 dager. Deltakelse på samling er obligatorisk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Hoveddelen av pensum er skrevet på engelsk.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 23267
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 23267
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
35 Time(r)
Deltakelse på intensivundervisning 5
Innlevering(er)
15 Time(r)
5 frivillige innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
Eksamen
30 Time(r)
Hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.