EMS 3630 Verdiskapende rådgivning

EMS 3630 Verdiskapende rådgivning

Kurskode: 
EMS 3630
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Kursnavn på engelsk: 
Value-creating Advisor
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har fokus på konkurransedrivere til profesjonelle tjenesteleverandører, og hva som kreves for å skape økonomiske resultater. Ved å studere hva rådgiverrollen og verdiskaping innebærer - vil studenten kunne utvikle forståelse for den kommersielle delen av sin framtidige rolle som rådgiver. En viktig del av rådgiverrollen er kompetansen om markedsføringsloven og dens rolle for etikk og bærekraftige forretninger.

Kursets målsetning er at det skal være praktisk anvendbart, og derved kreves det en aktiv deltakelse fra studenten. Kurset bygger på tidligere fag og skal gi studenten økt forretningsforståelse. Verdien av tjenestene, rådgivers rolle, markedsføringsloven og evnen til å kommunisere vil være de sentrale tema.    

Kunnskapsmål

Kunnskapsmålene fokuserer på utvikling av rådgivers evne til å kommunisere direkte eller indirekte med kunden, verbalt, skriftlig og digitalt. Videre hvordan man kan avdekke kundens behov, utvikle og konkretisere tjenester som skaper verdier for begge parter

Sentrale kunnskapsmål:  

 • Hva er verdiskapende tjenester
 • Utvikling av nye verdiskapende tjenester
 • Kommunikasjonsstrategier for ulike forretningskonversasjoner
 • Uformelle og formelle forhandlinger
 • Formidling, omsetning og salg av eiendom
 • Relasjonelle ferdigheter gjennom forretningskonversasjoner
 • Bærekraftige forretninger og etiske valg
 • Hva er strategiske digitale verktøy for rådgivere
 • Studentene skal ha tilegnet seg god kunnskap om markedsføringslovens regler for markedsføring av eiendom og eiendomsmeglingstjenester
Ferdighetsmål

De sentrale ferdighetsmål:  

 • Som rådgiver løse større og mindre utfordringer og problemer for kunder
 • Utarbeide konkurransedyktige forretningsprosesser
 • Gjennomføre kritiske forretningskonversasjoner
 • Verdivurdere eksisterende tjenester og utvikle nye
 • Gjennomføre uformelle og formelle forhandlinger
 • Gjennomføre en salgsprosess som er tilpasset kjøpsprosessen
 • Utnytte digitale forretningssystemer
 • Studentene skal kunne identifisere og analysere rettsforhold knyttet til markedsføring av eiendom og eiendomsmeglingstjenester
Generell kompetanse
 • Den profesjonelle rådgivers rolle som problemløser
 • Verdiskapingens betydning for det økonomiske resultatet
 • Rådgivningsprosessens kjente og ukjente faktorer
 • Digitale verktøy og effektivitet i forretningsprosessene
 • Relasjonens betydning for kolleger og kunder
 • Utvikling av nye tjenester  
 • Gjennom kurset skal studentene ha utviklet god forståelse for den etiske og lovmessige side av markedsføring av eiendom og eiendomsmeglingstjenester
Kursets innhold
 • Verdiskaping gjennom profesjonelle tjenester
 • Forretningskonversasjonens strategiske betydning
 • Digitale forretningssystemer som støtter rådgiveren
 • Forretningsprosesser som har betydning for virksomhetens resultat
 • Markedsmuligheter og endringer
 • Rådgiverens vei til kontrakter
 • Relasjoner og nettverk
 • Selvledelse og egenutvikling
 • Markedsføringsloven 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester. Undervisningsformen vil være en blanding av forelesninger, både digitalt og analogt. Læringsformen skal bidra til å utvikle studentens evne til problemløsning for kunder innen eiendom. Læringsaktiviteter vil være både praktiske og teoretiske. De praktiske vil være å vurdere reelle utfordringer innen eiendom. Aktivitetene vil foregå både individuelt og i mindre kollokviegrupper. Forelesningsmetode og læringsaktiviteter krever en aktiv deltagelse fra studenten. Deler av pensum tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Digitale verktøy som CRM og andre vil bli gjennomgått under kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
48 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS 36301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Arbeid med eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.