EMS 3623 Eiendomsmegling III

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

EMS 3623 Eiendomsmegling III


Kursansvarlig
Paul H Fjeldheim

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Eiendomsmegling IlI tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling lI med fordypning i emnene næringseiendommer og salg av prosjekter. Kontraktsskriving og ekspropriasjon er også tema i dette faget. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Jus for eiendomsmeglere og Oppgjør av eiendomshandler.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket på spesifikke områder, herunder næringsmegling og prosjektmegling.
 • Med utgangspunkt i de juridiske fag utvikle grundig kjennskap til utformingen av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Løse konkrete oppgaver i tilknytning til eiendomshandler og etter fullført kurs skal studenten kunne gjennomføre eiendomstransaksjoner innenfor prosjektsalg og salg av næringseiendommer.
 • Gjennomføre transaksjonen og klargjøre denne for oppgjør. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for den aktuelle transaksjonstypen i praksis.
 • Håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivingen.

Forkunnskaper
Kurset bygger på undervisningen i Eiendomsmegling Il.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergsåker, Trygve. 2014. Kjøp av ny bolig : med kommentarer til bustadoppføringslova. 2. utg. T. Bergsåker : I samarbeid med Norges eiendomsmeglerforbund
Bråthen, Tore og Margrethe Røse Solli, red. 2012. Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 2. Rev. utg. Norges Eiendomsmeglerforbund. Kapittel 6 - 10.
Bråthen, Tore og Margrethe Røse Solli, red. Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 1. Siste utgave. Norges Eiendomsmeglerforbund. Kapittel 14
Langfeldt, Bråthen, Viken, Minde. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Gyldendal forlag. Kapittel 8 (Leie av næringslokaler)
Rosén, Karl og Dag Henden Torsteinsen. 2008. Eiendomsmegling : rettslige spørsmål. 2. utg. Gyldendal akademisk. Kapittel 5.5 (kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming), 6 (prosjektmegling) og 7 (næringsmegling)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Falkanger, Thor. 2016. Fast eiendoms rettsforhold. 5. utg. Universitetsforlaget. §7.1, §7.2. 4. utgave kan også benyttes.

Emneoversikt
Næringsmegling:
 • Likheter/forskjeller med boligomsetning
 • Løsningsalternativer ved vurdering av en eiendoms potensiale
 • Verdiberegninger
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 • Kombinerte eiendommer
 • Utleie
Prosjektmegling:
 • Bustadoppføringslova herunder garantistillelser
 • Likheter/forskjeller med boligomsetning
 • Eiendomsmeglers samarbeid med utbygger/entreprenør
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter

Kontraktsskriving
 • Utforming av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler..

Ekspropriasjon

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 40 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum. Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan.

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
34
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
8
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
48
Arbeid med oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 36231 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset EMS 3623 Eiendomsmegling lll - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover og forskrifter, lovutkast (bare lovteksten). Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.

  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon