EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

Kurskode: 
EMS 3618
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Emnenavn på engelsk: 
Oral Exam for the Bachelor Program in Real Estate Studies
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Forutsetningen for å kunne gå opp til muntlig eksamen er at studentene må ha avlagt alle skriflige eksamener i studiet.

Kunnskapsmål

Studentene skal vise at de har tilegnet seg en grunnleggende forståelse av alle sentrale kjerneområder innen eiendomsmegling.

Ferdighetsmål

Studentene skal muntlig kunne redegjøre for de lover og forskrifter som er viktig i en eiendomsmeglers hverdag. Studentene skal vise at de kan håndtere problemstillinger som dukker opp og foreta oppgjør og redegjøre for behandling av betrodde midler. Etter endt studium skal studentene kunne redegjøre for hvordan en eiendomsmegler arbeider med formidling av fast eiendom til privat – og bedriftsmarkedet.

Generell kompetanse

Studentene skal i tillegg vise at de er bevisst de etiske problemer tilknyttet eiendomsmegleryrket gjennom en grunnleggende forståelse av god meglerskikk.

Kursets innhold

Muntlig eksamen kan omfatte spørsmål innen følgende tre områder:

  1. Lovbestemmelser og forskrifter
  2. Eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling
  3. Regnskapslære, økonomi og oppgjør av eiendomshandler, herunder behandling av klientmidler

Dersom en student har fått innvilget fritak i et kurs innenfor overnevnte tre områder, kan kandidaten likefullt bli prøvet i det til muntlig eksamen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som arrangeres ved semesterslutt (februar og juni) og som omfatter kursene/ de tre fagområdene jus, eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler. Studenten vil bli spurt innen to av fagområden, av to sensorer. Den muntlige eksaminasjonen varer normalt ca. 25 min. Studentene vil få skriftlig beskjed med ca. 14 dagers varsel om når eksamen avholdes. 

Det vil i hvert semester, i forkant av eksamen, bli avholdt inntil 3-timers forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen. Det er pliktig deltagelse på dette informasjonsmøtet. 

Det vil i tillegg bli gjennomført en 3-timers forelesning hvor studenter individuelt vi kunne få øvelse i å presentere et på forhånd oppgitt tema (5-15 min pr. student).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensum er lik det til enhver tid gjeldende pensum i kursene Eiendomsmegling I, II og III, Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler.

Forkunnskapskrav

Tre-årig Bachelorstudium i eiendomsmegling. Det er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen at studenten har avlagt alle skriftlige eksamener på studiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
EMS36181
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 Time(r)Individuell Lov- og forskriftssamling vil være tilgjengelig i eksamenslokalet. Resultatet vil bli gitt umiddelbart etter eksaminasjonsavslutning. Ordinær eksamen gjennomføres normalt i uke 24 og 25. Kontinuasjonseksamen arrangeres normalt i uke 6 påfølgende år. Kandidater som ikke består muntlig eksamen ved ordinær gjennomføring eller som er forhindret fra å gjennomføre denne grunnet sykdom dokumentert ved legeerklæring, og som har bestått alle øvrige eksamener som inngår på studiet, kan dog velge å avlegge kontinuasjonseksamen i september samme år. Øvrige kandidater må avvente kontinuasjon til uke 6 påfølgende år. Det er ikke mulig å gi dispensasjon fra disse reglene. Påmelding til hhv. ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen skjer ved utfylling av skjema som publiseres på kurssiden på Itslearning. Skjemaet må innleveres senest 6 uker før eksamen skal gjennomføres.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Lov- og forskriftssamling vil være tilgjengelig i eksamenslokalet. Resultatet vil bli gitt umiddelbart etter eksaminasjonsavslutning. Ordinær eksamen gjennomføres normalt i uke 24 og 25. Kontinuasjonseksamen arrangeres normalt i uke 6 påfølgende år. Kandidater som ikke består muntlig eksamen ved ordinær gjennomføring eller som er forhindret fra å gjennomføre denne grunnet sykdom dokumentert ved legeerklæring, og som har bestått alle øvrige eksamener som inngår på studiet, kan dog velge å avlegge kontinuasjonseksamen i september samme år. Øvrige kandidater må avvente kontinuasjon til uke 6 påfølgende år. Det er ikke mulig å gi dispensasjon fra disse reglene. Påmelding til hhv. ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen skjer ved utfylling av skjema som publiseres på kurssiden på Itslearning. Skjemaet må innleveres senest 6 uker før eksamen skal gjennomføres.
Eksamenskode:EMS36181
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
3 Time(r)
3 timer - Forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen.
Annet i klasserom
3 Time(r)
3 timer - Forelesning hvor studenter individuelt skal få øvelse i å presentere et på forhånd oppgitt tema (5-15 min pr. student).
Sum arbeidsinnsats: 
6

Text for 0 credits