EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II


Kursansvarlig
Thorunn Falkanger

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av eiendomsmegling.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere, del II er at studentene skal få kunnskap om rettsregler som regulerer adgangen til erverv av fast eiendom og rettsregler som setter skranker for hvordan fast eiendom kan nyttes, samt rettsregler om grensen mellom faste eiendommer. Studentene skal ha forståelse for rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring, rettsspørsmål i forbindelse med hevd, servitutter og fast eiendoms grenser. Studentene skal ha kjennskap til natur- og miljørettslige regler av betydning for omsetning av fast eiendom. Studentene skal ha grundig kjennskap til regler innen familie-, arve- og skifterett, samt kjennskap til odels- og åsetesrett, særlig med henblikk på reglenes betydning ved omsetning av fast eiendom.

Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Ferdighetsmål
Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere, del II er at studentene skal kunne ivareta oppgaver i et eiendomsmeglingsforetak knyttet til spørsmål om eierrådighet og samfunnsstyring, hevd, servitutter og fast eiendoms grenser, erverv av fast eiendom og rettsregler som setter skranker for hvordan fast eiendom kan nyttes. Studentene skal videre kunne forholde seg til familie-, arve- og skifterettslige spørsmål, herunder spørsmål vedrørende arveavgift odels- og åsetesrett.

Holdningsmål
For å kunne utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar de interesser som er involvert i en eiendomstransaksjon, må en eiendomsmegler ha tilstrekkelig etisk refleksjon og holdning samt solide faglige kunnskaper innenfor de juridiske fagområder som behandles i kurset.

Forkunnskaper
JUR 3430 Forretningsjus eller JUR 3420 Markedsrett

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore og Margrethe Røse Solli. 2012. Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 2. Rev. utg. Norges Eiendomsmeglerforbund. kap. 6. Boken er allerede pensum på Praktisk eiendomsmegling - studentene behøver således ikke kjøpe boken for dette faget alene.
Falkanger, Thor. 2011. Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Universitetsforlaget
Høviskeland, Hans Tore, red. 2005. Hva er miljøkriminalitet? : håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet. Økokrim. Økokrims skriftserie ; nr 17, 0804-273X
Norges lover. Siste utgave. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke
Unneberg, Inge. 2009. Familierett, arverett og odelsrett for eiendomsmeglere. 2. utg. I. Unneberg


Annet:
Landbruksdepartementets praktiseringsrundskriv M-2 / 2009 om konsesjon og boplikt (Internettutgave)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bull, Kirsti Strøm og Nikolai K. Winge. 2009. Fast eiendoms rettsforhold : kort og godt. Universitetsforlaget

Emneoversikt
1. Rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring

 • Plan- og bygningsloven og andre rettsregler av betydning for nybygg og endringer for bestående bygninger, Bråthen/Røse Solli (red.): Lærebok i praktisk eiendomsmegling, del II, kap. 6
 • Ekspropriasjonslovgivningen og rettsreglene om skjønn (Falkanger, Thor. 2011. Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget § 7.-7.4)
 • Konsesjonslovgivningen (Falkanger § 7.6)
 • Eiers rådighet over fast eiendom. (Falkanger § 2)
Obligatorisk litteratur:
Falkanger, Thor. 2011. Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget
Landbruksdepartementets praktiseringsrundskriv M-2 / 2009 om konsesjon og boplikt (Internettutgave)

2. Andre tingsrettslige emner
 • Rettsreglene om hevd av fast eiendom
 • Rettsreglene om begrensede rettigheter i fast eiendom (servitutter, tomtefeste)
 • Rettsreglene om fast eiendoms grenser
 • Naborett
 • Løysingsrett
Obligatorisk litteratur:
Falkanger, Thor. 2011. Fast eiendoms rettsforhold. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget § 3.5, § 4, § 5.5, § 11, § 12, § 13, § 14
- Rettsreglene om hevd av fast eiendom (Falkanger § 5.5)
- Rettsreglene om begrensede rettigheter i fast eiendom (servitutter) (Falkanger § 12)
- Rettsreglene om fast eiendoms grenser (Falkanger § 4)
- Eiers rett og naboene (Falkanger § 13)
- Løsningsrettigheter (Falkanger § 3.5)
- Tomtefeste (Falkanger § 11)

3. Natur- og miljørett
 • Hovedpunkter i rettsreguleringen om vern av natur og miljø.
Obligatorisk litteratur:
Høviskeland, Hans Tore (red.), Rune B. Hansen, Jørn Holme. Hva er miljøkriminalitet? Økokrims skriftserie nr. 17. 2005

4. Familie-, arve- og skifterett
 • Økonomiske virkninger av ekteskap, herunder avtaleinngåelse på vegne av ektefellen.
 • Rettsreglene om opphør av ekteskap og virkningene av dette.
 • Rettsreglene om ulike gruppers arverett (slekt/ektefeller), herunder pliktdelsreglene.
 • Rettsreglene om opprettelse av testament.
 • Rettsreglene om skifte.
 • Ugift samliv.
Obligatorisk litteratur:
Unneberg, Inge: Familierett, arverett og odelsrett for eiendomsmeglere, kompendium for eiendomsmeglerstudiet, 2009.

5. Odels- og åsetesrett
 • Rettsreglene om adgangen til å overta odelsjord og om fremgangsmåten ved slik overtakelse
 • Odelsretten
 • Åsetesretten
Obligatorisk litteratur:
Unneberg, Inge: Familierett, arverett og odelsrett for eiendomsmeglere, kompendium for eiendomsmeglerstudiet, 2009.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollkviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
34
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
6
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
50
Arbeid med oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 35241 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover, og forskrifter, lovtekster og forskrifter, lovutkast (bare lovteksten). Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.

  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon