ELE 3764 Reklame og testing

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3764 Reklame og testing


Kursansvarlig
Morten Erichsen, Morten William Knudsen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Det har blitt stadig mer kritisk viktig å utforme reklame som skiller seg ut og er effektiv. For det første må reklame skape engasjement hos mottaker og dette klarer man ved å lage reklamer som er annerledes og uventet, men samtidig har relevans for målgruppen. Dette oppnår man gjennom såkalte kreative budskap. Kurset vektlegger derfor innsikt i kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming. For det annet må all reklame testes for å sikre effektivitet. Det gjøres for det første ved å preteste kampanjen før den gjennomføres. Kurset gjennomgår derfor ulike metoder for pretesting. Deretter er det selvsagt kritisk viktig å finne ut av om kampanjen faktisk har fungert, slik at det også vil bli gitt en grundig innføring i ulike metoder for posttesting.

For å kunne gjennomføre testing trenger man en grundig forståelse for metoder og metodikk, samt for kvalitativ og kvantitativ analyse, slik at kurset vektlegger metodisk rigorøsitet.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet innsikt i mottakers bakgrunn
 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming
 • Etablert kunnskap om fremgangsmåten for å skape gode ideer med utgangspunkt i kundens briefing
 • Kunnskap om hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at en reklamekampanje skal være effektiv, effektivitet forstått som oppnåelse av kommunikasjonsmål
 • Kunnskap om de viktigste metoder for pre- og posttesting av kampanjer

Ferdighetsmål
Studenten skal etter endt kurs være i stand til å:
 • Utforme kreative reklamekampanjer
 • Tilpasning av ideer til ulike kanaler
 • Være i stand til å bedømme hvilke kreative løsninger som er effektiv
 • Preteste en kampanje
 • Postteste en kampanje

Holdningsmål
Studenten skal være i stand til å utvikle evnen til å reflektere over nødvendigheten av kreativitet og effektivitet samt å vite hvordan lovverket regulerer hva og hvordan man kan presentere et budskap. Studenten skal også være i stand til kritisk refleksjon over ulike metoders styrker og svakheter.

Forkunnskaper
Det forutsettes at studentene har gjennomført MRK 3414 Markedsføringsledelse og et grunnkurs i statistikk – enten MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk eller har tilsvarende kunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Drewniany, Bonnie L., A. Jerome Jewler. 2014. Creative strategy in advertising. 11th ed., International ed. Wadsworth Cengage Learning
Kaufmann, Geir. 2006. Hva er kreativitet?. Universitetsforlaget


Artikkelsamling:
Erichsen, Morten og Knudsen, Morten William. 2014. Artikkelsamling i kreativ reklameutforming og research. Publiseres på Itslearning. Measuring AD Message Effectiveness. Shimp & Andrews Kapittel 17. Measuring the Effectiveness of the Promotional Program. Belch & Belch Kapittel 19. Diverse artikler på eksperimenter og testing

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Reklamens relevans og kreativitet
 • Hva skal vi si? Selgende budskap
 • Hvordan skal vi si det? Reklameutforming
 • Innsikt som grunnlag for kreativitet
 • Hvordan skape “den store idèen?
 • Kreative prosesser og kreativ tenking
 • Metoder for pretesting av kampanjer
 • Metoder for postttesting av kampanjer
 • Reklamens effektivitet

Dataverktøy
SAS JMP og Qualtrics

Læreprosess og tidsbruk
Læringsmålene vil bli nådd gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning og selvstudium. En viktig del av læringen er arbeidet med en oppgave der studentene i grupper på inntil 3 personer skal arbeide med å lage og kvalitativt teste (fokusgrupper) en reklame for en selvvalgt oppdragsgiver.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i forelesninger
30
Forberedelser til forelesninger
40
Oppgaveløsning og gruppearbeid
30
Praktisk oppgave
50
Eksamen
50
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fagoppgave over 2 uker. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37641 - Fagoppgave, teller 100 % av karakteren i ELE 3764 Reklame og testing, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon