ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

Kurskode: 
ELE 3745
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stig Ytterstad
Kursnavn på engelsk: 
Leadership training, personal development and coaching
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Personlig utvikling og ledertrening er sentralt i kurset. Målgruppen er studenter som ønsker forberedelse til en rolle som leder, konsulent eller rådgiver. Det vitenskapelige fundamentet er positiv psykologi. Coaching og mentoring blir brukt som praktiske verktøy.

Kunnskapsmål

Hovedmålet er å sette i gang skrittvise læreprosesser for å utvikle seg som leder og menneske.

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg:

 • Innsikt i elementene i relasjonsledelse
 • Økt innsikt i og bevissthet om egne relasjoner
 • Kjennskap til positiv psykologi som et teoretisk fundament
 • Forståelse av en narrativ tilnærmingsmåte for å oppnå endring
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Benytte kognitiv empati for å forstå andre
 • Bruke coaching og mentoring for å hjelpe andre på vei til å nå sine mål
 • Skape engasjement, mening og glede gjennom selvledelse og helsebringende mål
 • Gi ikketruende tilbakemelding
 • Å utvikle positive tanker, følelser og atferd, til å nå positive mål. Ta regien i eget liv
Generell kompetanse

Det er et mål at studentene skal opparbeide holdninger og refleksjoner knyttet til:

 • Tanker og drømmer om hvordan ledere, team og organisasjoner ideelt sett bør fungere
 • Bygge på en altruistisk grunnholdning: Bidra til at andre lever et helhetlig og meningsfullt liv
 • Betrakte ledelse og livet generelt som en skrittvis læreprosess; - på individ-, team- og organisasjonsnivå
 • Ønske om å fremstå som en rollemodell ved personlig utvikling
Kursets innhold

Referanseramme

 • Positiv psykologi som plattform: Å utvikle individ, team og organisasjon til å "blomstre"
 • Narrativ tilnærming. Historien jeg forteller om og til meg selv. Historien jeg ønsker å fortelle om og til meg selv.
 • Kunne anvende de forskjellige aspekter ved relasjonsledelse
 • Kunne bruke relasjonsledelse sine elementer til å vise mot, ha en økt dialog og kommunikasjon

Selvledelse

 • Identifisere og utvikle egne talenter. Å bygge bro mellom det reelle jeg og ideelle jeg
 • Positive emosjoner: Glede. Optimisme. Mestringstro. Resiliens. Mindfulness m.m.
 • Stress og stressmestring. Å arrestere tidstyver. Positivt selvsnakk. Selvdisiplin, kreativitet og mot
 • Personlig effektivitet. Kunne si nei. Delegere oppgaver og gi fra seg makt
 • Å forberede seg på et innlegg eller en samtale. Å være en god kommunikator
 • Sette smarte og helsebringende mål. Prioritere og fokusere
 • Coaching: Å stille de gode spørsmål. Mentoring: Å gi de gode svarene
 • Motivere gjennom selvledelse, engasjement og mening
 • Lære seg til å gi og ta i mot tilbakemelding
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over 3 samlinger av 2 hele dager, totalt 6 dager (45 timer). 

Læreprosessen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, case-løsning, rollespill, tester m.m. i klasser på inntil 40 studenter. Deler av læringen er i smågrupper med tre - fire deltakere. Det legges vekt på å utvikle en god og trygg læringskultur. Det er store muligheter for å involvere seg, prestere og få tilbakemelding.

Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som deles ut første kursdag. Oppgaven løses individuelt. Det kan velges mellom to typer oppgaver.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. Forelesere på dette kurset har kompetanse innen menneskelige utviklingsprosesser. De har utdanning knyttet til dette. Coaching bakgrunnen kan være som ICF coach, NLP coach, Gestalt terapeut, kognitiv terapeut, psykolog eller annen psykologutdanning.:

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Noe innsikt i organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37451
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Lærerstøttet aktiviteter: Forelesninger. Casediskusjoner. Tester. Trening m.m.
Forberedelse til undervisning
25 Time(r)
Praktisk arbeid med ledelsesutfordringer, bedre samarbeid eller hjelpe mennesker til å lykkes
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Eksamen
50 Time(r)
Prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.