BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg

BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg

Kurskode: 
BTH 3203
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Geir Knutsen
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Sales Management and Personal Sales
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 3202 Salgsledelse og personlig salg, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling innen temaer relatert til salgsledelse og personlig salg og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål.

  • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven tilegne seg teoretisk forståelse for viktigheten av salgsfunksjonen i bedrifter
  • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven tilegne seg forståelse for betydningen av salgsledelse
  • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven tilegne forståelse for helhetlige perspektiv ved salg og salgsledelse
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne utarbeide en velskrevet rapport om en konkret problemstilling knyttet til en bedrift, gjennomføre en metodisk korrekt undersøkelse av bedriftens problem og presentere resultatene sammen med den teoretiske plattform for oppgaven på en helhetlig måte.

Holdningsmål
  • Studentene skal trenes i kritisk refleksjon
  • Studentene skal trenes i forståelsen av et problem ut fra en teoretisk bakgrunn
  • Studentene skal trenes i å ta kontakt med en bedrift og få i gang et relevant samarbeid om bacheloroppgaven
Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for skriving av bacheloroppgaven.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

 

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Kurset støttes av BIs læringsplattform, og studentene må ha tilgang til PC med aktuell programvare. Det tilbys opplæring/veiledning i anvendelse av statistikkprogram (SAS JMP) og litteratursøk på biblioteket.

Dataverktøy
SAS - JMP
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha inngående kunnskaper om personlig salg, salgsledelse og salgsrelaterte temaer. Dessuten må studentene ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH32031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Utarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
265 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.