BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi

BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi

Kurskode: 
BTH 3116
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Elisabeth Falck
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Brand Strategy
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 3115 Merkevarestrategi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføringsledelse og Bachelorstudiet i Retail Management som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Fordypningen i Merkevarestrategi har som mål å gi studentene kompetanse til å arbeide med oppgaver innen organisasjoner, reklame - og mediabyråer.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan forholde seg til et tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kunnskapsmål

Studentene skal kunne vise til grunnleggende forståelse for de klassiske modellene og teoriene i faget. Ved å kunne anvende disse skal de vise til grunnleggende forståelse for merkevarebyggingsprosessen. Studentene skal vise til forståelse for hvordan de kan planlegge og gjennomføre et selvstendig utredningsarbeid.

Ferdighetsmål

Studentene skal i arbeidet med Bacheloroppgaven kunne anvende teoriene i eget arbeid. De skal innhente egne data, og være i stand til å analysere disse. Dette innebærer at studentene skal vise til at de kan analysere produkter, markeder og forbrukergrupper.
Gjennom bacheloroppgaven opparbeider studenten ferdigheter i å trekke konsekvenser av analysen i form av konklusjoner og anbefalinger til produktet/tjenesten.

Holdningsmål

Studentene skal se helheten i faget, samt kunne se faget i et samfunnsperspektiv. Med dette menes at en skal kunne se hvilken betydning faget har for samfunnet og omvendt. Ved den kunnskapen og de ferdighetene studentene har tilegnet gjennom arbeidet med Bacheloroppgaven, skal de også ha opparbeidet sunn etisk bevissthet i forholdt til faget merkevarestrategi og hvilken påvirkningskraft dette fagområdet har for samfunnet.

Kursets innhold

Oppgavens tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring innen merkevarestrategi. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. Dette gjelder den studenten som ikke har møtt, ikke nødvendigvis hele gruppen.

For de som har en kvantitativ oppgave, vil det være naturlig å bruke et analyseverktøy til innsamling av data, slik som Qualtrics, og andre program til å analysere data slik som SPSS eller JMP.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Qualtrics
SAS - JMP
SPSS
Tilleggsinformasjon

Det er ikke nødvendig å ha kontakt med produsenten og/eller leverandøren av den merkevaren studenten velger å skrive om. Analysen som skal gjennomføres skal omhandle forbrukermarkedet, ikke business to business.

Gruppesammenmsetningen kan ikke endres etter 1 april.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha grunnleggende kunnskaper i forbrukeratferd, markedskommunikasjon, markedsføringsledelse og samfunnsvitenskapelige metoder. Studentene må i tillegg ha gjennomført fordypningskurset i merkevarestrategi. Studentene må beherske dataverktøyet JMP.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH31161
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Gruppearbeid / oppgaver
345 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.