BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management


Kursansvarlig
Eirill Bø

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling innenfor logistikkfaget og løse denne på en helhetlig og god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på to til tre studenter som skal samarbeide om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført Bacheloroppgave skal studentene gjennom arbeidet ha:

  • Tilegnet seg teoretisk forståelse for viktigheten av logistikken i en bedrift.
  • Opparbeidet forståelse for betydningen av rollene i en forsyningskjede.
  • Opparbeidet forståelse for den valgte bedriftens plassering i forsyningskjeden.

Ferdighetsmål:
Studentene skal kunne utarbeide en velskrevet rapport om en konkret logistisk problemstilling knyttet til en bedrift, de skal kunne presentere et forslag til løsning på problemstillingen og knytte det hele til et teoretisk rammeverk.

Holdningsmål:
  • Studentene skal trenes i å ta kontakt med en bedrift og få i gang et relevant samarbeid om en bacheloroppgave.
  • Studentene skal trenes i forståelsen av et problem ut fra teoretisk bakgrunn.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Løwendahl, Bente R. og Fred Wenstøp. 2013. Skriv gode oppgaver!. 2. utgave. Cappelen Damm akademisk

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Studentene er selv ansvarlig for å finne et egnet emne innefor rammen av logistikk som er passer for skriving av bacheloroppgaven.

Dataverktøy
For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte Eviews eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter felles forelesninger og 3 seminarer. Til forelesningene og hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i fellesforelesning 2 x 8 timer
16
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
30
Utarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 3 x 2 timer
6
Arbeid med oppgaven
263
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400

Det vil bli krevet at man må få godkjent problemstilling og forprosjekt av veileder før innlevering av ferdig oppgave.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

Eksamenskode(r)
BTH 17041 Bacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 1704, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidlert tillatt.

Kontinuasjon
Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon