BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi


Kursansvarlig
Ragnvald Sannes

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Fordypningen i forretningsutvikling og teknologi legger stor vekt på å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter i bruk av verktøy for forretningsutvikling. For å støtte denne målsettingen gjennomføres bacheloroppgaven som et praktisk orientert prosjekt i forretningsutvikling der studentene må integrere sin fagkunnskap med en konkret situasjon for finne gode løsninger.

Det praktiske prosjektet skal gjennomføres med bakgrunn i forskningsbasert teori og metodikk. Det blir dermed en øvelse i å kunne omsette teoretisk kunnskap til konkrete valg i en praktisk situasjon.

Det legges opp til at bacheloroppgaven skal reflektere det faglige perspektivet i fordypningen. Et naturlig utgangspunkt er å analyse hvordan en virksomhets anvender av teknologi samt komme med forslag til forbedring. Forbedringen kan omfatte endringer i forretningsmodell, organisering, prosessforbedring eller design av systemløsninger og brukergrensesnitt.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal gjennom det tilhørende kurset og bacheloroppgaven opparbeide og utvikle:

 • Dybdekunnskap om sentrale teorier og modeller innen tema for egen oppgave
 • Kunnskap om metode og prosess for gjennomføring av et prosjektarbeid
 • Kunnskap om tilpasning av teorier, modeller og metoder til en konkret situasjon
 • Kunnskap om sammenhengen mellom forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser av disse valgene.

Ferdighetsmål
Studentene skal etter gjennomført kurs og bacheloroppgave kunne:
 • Identifisere og velge teorier og modeller som er relevante for egen oppgave
 • Anvende sentrale teorier og modeller til å gjennomføre analyser i egen oppgave
 • Anvende sentrale teorier og modeller som basis for å finne gode løsninger
 • Anvende metode- og prosesskunnskap i gjennomføringen av eget prosjekt
 • Skrive en samlet rapport som dokumenterer faglig og metodemessige kvaliteter i eget prosjekt

Holdningsmål
 • Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler i et prosjekt
 • Ta ansvar for eget prosjekt, samarbeidet i gruppen og relasjonen til eksterne parter
 • Være en konstruktiv og hjelpsom kollega i dialog med andre grupper

Forkunnskaper
For å skrive Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi forutsettes det at man har gjennomført den tilhørende kursdelen eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Prosjektets tematikk skal være selvvalgt, og må ha en forankring i fordypningskurset. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for prosjektet blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd

Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe.

Studentene skal i høstsemesteret levere en prosjektbeskrivelse for sitt eget prosjekt. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Dimensjonering av kurset
Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer (lese, skrive delinneleveringer)
100
Deltakelse i seminarer (felles)
22
Arbeid med oppgaven
271
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

  Eksamenskode(r)
  BTH 11411 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi, eksamen teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 1141, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon