BMP 2903 Produksjonsledelse for kultur og underholdningsbransjen

BMP 2903 Produksjonsledelse for kultur og underholdningsbransjen

Kurskode: 
BMP 2903
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2904
BMP 2905
Introduksjon

De fleste underholdnings- og kulturbransjene har i løpet av de siste årene gjennomgått en intensivert profesjonalisering, og de opplever også store omveltninger drevet blant annet av den teknologiske utviklingen. Dette har skapt nye krav til kunnskap og ferdigheter hos alle med lederansvar i en produksjon.

Bransjene har sterkt behov for ledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også har økonomisk og administrativ tyngde for å styre prosessene innenfor gitte kostnadsrammer. Samtidig må produksjonslederne forstå hva som ligger bak tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne ivaretas.

Programmet fokuserer på ledelse av selve produksjonsprosessen, altså realiseringen av prosjektene. Dette er en ømfintlig prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for kvaliteten og verdien av sluttproduktet, og usikkerheten er stor siden produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og prestasjoner. Gjennomføringsmåten må også tilpasses hvert enkelt prosjekts behov.

Programmet er teoretisk forankret, men praktisk rettet. Det tilbys av BI i samarbeid med Virke Produsentforeningen, Danse- og teatersentrum (DTS), Produsentforeningen for Privatteatre, Warner Bros. Norge og Nordic Stories.

Kunnskapsmål

Å utvikle deltakerens kunnskaper til:

 • å være kjent med sentrale og relevante prinsipper for organisasjon og ledelse av prosjekter
 • å være kjent med sentrale og relevante prinsipper for kostnadsplanlegging, økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse for prosjekter
 • å forstå de spesielle forutsetningene for verdiskapning man finner i de kreative bransjene
 • å være kjent med relevante prinsipper for forhandlinger og konflikthåndtering
 • å være kjent med de vanligste bransjeavtalene brukt innen film, TV og sceneproduksjon

 

Ferdighetsmål

Å utvikle deltakerens ferdigheter slik at de kan lede gjennomføringen av film, TV og scene-produksjoner, som blant annet innebærer:

 • å kunne organisere produksjonen på en måte som ivaretar både kreative og økonomiske verdier
 • å kunne håndtere uforutsette hendelser på en måte som gjør at produksjonen blir minst mulig skadelidende
 • å kunne kostnadsberegne og justere budsjetter for hele produksjonen samt å benytte dette som styringsverktøy
 • å håndtere forhandlinger, avtaleinngåelse og konfliktløsning i forhold til kreative, administrative og tekniske prosjektansatte og leverandører
   
Generell kompetanse

Videre skal deltakerne etter endt program være i stand til:

 • å reflektere over etiske dilemma som oppstår i produksjonsprosessene,
 • å reflektere over hvordan valg i produksjonsprosessen kan bidra til mer bærekraftig produksjon,
 • å reflektere over spesielle behov ved internasjonale co-produksjoner, samt
 • å reflektere over hvordan ny digital teknologi kan anvendes og hvordan teknologien kan endre produksjonsprosessene.
Kursets innhold

Cirka halvparten av hver modul vil omhandle prosjektledelse og økonomistyring. Her vil deltakerne blant annet tilegne seg kunnskap om prosjektorganisering, nedbrekk, kostnadsforståelse, ressurs- og tidsplanlegging, budsjettering (med bruk av Excel og Movie Magic Scheduling & Budgeting), likviditetsplanlegging, kostnadskontroll og avviksanalyse. I tillegg vil hver modul ha fordypning i følgende tema:

Modul I. Produksjonsleder-rollen innenfor film, TV og scenekunst

 • Din rolle som produksjonsleder i spillefilm, TV, reklamefilm, teater, konsert, events
 • Verdiskaping i kreative prosjekter, samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn

Modul II. Ledelse av kreative produksjoner

 • Ledelsesstrategier
 • Teknikker for bygging av gode team
 • Gruppeprosesser og nettverk

Modul III. Forhandlinger og konflikthåndtering

 • Forhandlingsteori og teknikker
 • Kommunikasjon for integrative forhandlinger
 • Konflikthåndtering og vanskelig feedback

Modul IV. Risiko og kriseledelse

 • Risikoanalyser
 • Risikohåndtering
 • Kriseledelse og krisehåndtering

Modul V. Avtaler, kontrakter og finansiering     

 • Overenskomster og avtaleverk
 • Bruk av avtaler og kontrakter i produksjonene
 • Prosjektfinansering

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2904 og i 2. semester BMP 2905.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på Bachelor Programmet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i film, TV eller sceneproduksjon. Ved innpassing i et studium, må opptakskrav for studiet oppfylles.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en 3 timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset. Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29032
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (2 - 4)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en 3 timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset. Prosjektoppgaven skal løses som gruppearbeid med fra to til fire deltakere. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider.
Eksamenskode:BMP 29031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (2-4)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BMP 29032
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
120 Time(r)
Undervisningen vil i hovedsak foregå i samlinger ved campus. (15 dager)
Eksamen
140 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 140 timer
Eksamen
3 Time(r)
3 timers skoleeksamen.
Forberedelse til undervisning
200 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
217 Time(r)
Innlevering(er)
95 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: Webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.