BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten

Kurskode: 
BMP 2900
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Kari Jorunn Kværner
Emnenavn på engelsk: 
Innovation and Organization of Healthcare Services
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2901
BMP 2902
Introduksjon

Fremtidens helsetjeneste skaper vi gjennom mer samarbeid. Helsetjenesten står ovenfor store utfordringer med en aldrende befolkning, mer kompliserte sykdomsbilder og stor økning i livsstilsykdommer. Endringer i måten vi organiserer helsetjenester på angår og påvirker mange. Innovasjon er nødvendig for å møte stigende helseutgifter og imøtekomme nye behov. I dag har vi teknologi som gjør at vi kan tilby både sykehusbehandling og god omsorgsoppfølging i livets mange faser hjemme. Slike hjemmebaserte helsetjenester forandrer pasientrollen og stiller nye kompetansekrav til de som arbeider innen helse og omsorg. Økende digitalisering  og ny teknologi utfordrer dagens organisering.

 

Alle ønsker seg pasientens helsetjeneste der kvalitet og pasientsikkerhet kommer først. Politikere og befolkningen forventer mer tverrfaglig samarbeid, og at ny teknologi og nye praksiser skal gi bedre pasientbehandling. Det blir stadig viktigere med bedre samhandling, både innad i og på tvers av organisasjoner, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen utfordrer sykehusenes og den kommunale helsetjenestens evne til å omstille seg og helseutøveres kompetanse. Dette kurset tilbyr derfor kunnskap om innovasjon, helserett, helseøkonomi og praksisbasert kunnskap om hvordan innovasjon og endring kan gjennomføres. Det legges stor vekt på å introdusere metodikk og praktisk kunnskap om innovasjon og forbedringsarbeid.

 

Etter gjennomgått studium forventes det at studentene har opparbeidet en innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i helse, med vekt på sammenhengen mellom økonomiske, rettslige og organisatoriske rammer. Studentene skal også få innsikt i hva organisatorisk innovasjon krever av forankring og ledelse, og hvordan medarbeidere kan involveres i endrings- og innovasjonsprosesser. Lederposisjonene i helsetjenesten har tradisjonelt vært profesjonsavhengige. Det er i mindre grad tilfelle i dag der tverrfaglig samarbeid foregår i økende grad. Realkompetanse kombinert med dokumenterbar og kvalifisert etterutdanning gir gode muligheter for nye utfordringer. Programmet legger vekt på dialog, refleksjon og læring med utgangspunkt i helsetjenestens grunnleggende ledelses- og styringsutfordringer.

Kunnskapsmål

Ved fullført kurs vil studentene ha tilegnet seg kunnskap om:

  • Helsetjenestens organisering og sentrale reformer, innovasjonsbegrepet og hvordan innovasjon og endringsarbeid foregår i praksis
  • Innovasjonsmetodikk for å utforske, forstå og utvikle fremtidens helsetjenester, samt prosessverktøy og støtte for gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsprosjekter
  • Introduksjon til helseøkonomi og anskaffelser i innovasjon og endringsprosesser
  • Juridisk metode og viktige rettskilder som gjelder pasientrettigheter, profesjonsatferd og helsetjenesten og
Ferdighetsmål

Ved fullført kurs vil studentene kunne:

Identifisere og adressere i organisatoriske utfordringer fra et innovasjonsperspektiv, og kunne bidra i innovasjons- og endringsarbeid i egen virksomhet

  • Kjenne igjen og gripe fatt i sentrale helserettslige problemstillinger i egen virksomhet
  • Vurdere helseøkonomiske aspekter og den potensielle samfunnsnytten av forbedrings- og innovasjonsarbeid
Generell kompetanse

Etter endt studie skal studentene:

  • Ha opparbeidet seg evnen til å kritisk reflektere over hva som må til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid, og forstå  hvordan man praktisk må legge til rette for å få dette til
  • Bedre forstå hvordan de identifiserer etiske dilemmaer de møter i helsetjenesten,og kunne reflektere over hva som er etisk forsvarlige valg

 

Kursets innhold

Undervisningen har innovasjon og organisering i helsetjenesten som hovedtema, og tar for seg ulike temaer knyttet til innovasjons- og forbedringsarbeid. I tillegg til innovasjon, helserett og helseøkonomi, introduseres verktøy og praktisk kunnskap. Hva som skal til for å utvikle nye, pasientsentriske helsetjenester. Dette inkluderer innovasjonsmetodikk for å utforske, forstå og utvikle fremtidens helsetjenester, samt prosessverktøy og støtte for gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsprosjekter. Undervisningen adresseres forhold som kan redusere risiko og gi bedre kontroll over kostnader i nye helsetjenester. Det vil også gis undervisning om hvordan offentlige anskaffelser og innovasjonspartnerskap kan bidra til bedre helseløsninger.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet på 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter BMP 2901 og i 2. semester BMP 2902. Kurset gjennomføres over 6 samlinger av to og tre dager, totalt 13 dager. Til sammen utgjør dette 117 timer. Samlingene gjennomføres med vekt på praktisk anvendelse av fagstoffet i forhold til konkrete utfordringer og behov i sykehus, kommunale, private kommersielle og non-profit baserte helsetjenester i frivillige organisasjoner.

 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave (teller 60%) og en tre timers individuell skriftlig skoleeksamen (teller 40%)  etter andre semester. Prosjektoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten, 30 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29003
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Prosjektoppgave, 1 - 3 personer.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 29004
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
  • Enkel kalkulator
Individuell Individuell skoleeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 1 - 3 personer.
Eksamenskode:BMP 29003
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell skoleeksamen
Eksamenskode:BMP 29004
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
117 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Arbeidet med 3 timers skoleeksamen.
Eksamen
150 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 150 timer.
Forberedelse til undervisning
250 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
280 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.