BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse

BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse

Kurskode: 
BMP 2410
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2411
BMP 2412
Introduksjon

Ferdigheter i helseledelse legger grunnlaget for å gå inn i lederstillinger i helse og omsorg. Studentene tilegner seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i helseledelse og helseadministrasjon. Kurset er offentlig godkjent og utgjør et Bachelor program i Helseledelse på 30 studiepoeng.

Kunnskapsmål

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse vektlegger arbeid med ledelse og administrasjon i forskjellige deler av norsk helsetjeneste. Helsetjenesten er arbeidsintensiv og kompleks, med mange høyt utdannede ansatte. Sektoren har sterk profesjonsorientering, stadig mer avansert teknologi, og mange krevende pasienter og brukere. Dette studiet i helseledelse har særlig fokus på mellomlederens utfordringer, og skal gi grunnlag for å skape en felles møteplass mellom helsefag, profesjonsgrupper, teknologi og pasienter/brukere. Målet for god ledelse er å skape en bedre helsetjeneste preget av god kvalitet og brukerorientering.

Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse og administrasjon. De skal være fortrolig med aktuelle begreper, problemstillinger, teorier og praktiske verktøy i ledelsesfaget med anvendelse i en aktuell helseorganisasjon. Med helseorganisasjon forstår vi her somatiske og psykiatriske sykehus, kommunal helsetjeneste, helsetjeneste utøvd i regi av frivillige organisasjoner, private helseorganisasjoner og forskjellige sosialtjenester (eks.: rus, barnevern, rehabilitering). Perspektivet skal være fremtidsrettet og løsningsorientert ved at tradisjonelle regelorienterte og byråkratiske holdninger og atferdsmønstre blir utfordret.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til å jobbe målrettet som ledere og forholde seg på en god måte til medarbeidere; faglærte og ufaglærte. Det legges vekt på at studentene utvikler sitt lederskap med fokus på at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs. Etter avsluttet utdanning forventes det bl.a. at studentene skal kunne arbeide effektivt som teamledere, legge til rette for gode beslutningsprosesser, utøve godt skjønn i vanskelige personalsaker og kunne delta i endrings- og utviklingsprosjekter på en hensiktsmessig måte. Studentene skal også kunne legge forholdene praktisk til rette for målrettet og systematisk kompetanseutvikling i personalgruppen.
 

Generell kompetanse

Til grunn for studiet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor pasientens og brukernes beste er det sentrale fokuset. Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning om helsesektorens systemer og rutiner, med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring, kvalitet og brukerorientering. Som fremtidige ledere bør studentene utvikle holdninger og ferdigheter for hvordan tilrettelegge for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin.

Kursets innhold

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Se forøvrig punktene om gjennomføring og tilleggsinformasjon med oversikt over samlingene.

Organisasjon og ledelse
Helseledelse, profesjon og teknologi
Personalledelse
Økonomistyring
Prosjektarbeid i ledelse

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse BMP 2410, 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2411 og i 2. semester BMP 2412.

Programmet inkluderer undervisning i metode samt veiledning til prosjektoppgaven. Dette skjer i forbindelse med samlingene. Den pedagogiske tilretteleggingen skjer ved forelesninger og nettbasert støtte, cases og gruppearbeid. Studentene utarbeider innsendingsoppgaver mellom samlingene og får tilbakemelding fra veileder.

Samlingene gjennomføres med vekt på anvendelse av det faglige stoffet i møte med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon, som sykehus, kommunale helsetjenester, frivillige organisasjoner, og privatdrevne helsetjenester. 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Følgende emner skal gjennomgås på samlinger i høst- og vår semesteret.

Organisasjon og ledelse
Her er fokus på lederrolle, lederstil og lederoppgaver. Det vektlegges at deltagerne skal få kunnskap og innsikt i lederteorier som er relevante for helsetjenesten slik at deltagerne får et teoretisk fundament til i større grad å bli trygge i egen lederrolle. Det vil også bli gitt en gjennomgang av mest aktuelle praktiske lederverktøy. Målet er beherske verktøyene, kjenne deres muligheter og begrensninger og kunne anvende disse når aktuell praktisk jobbsituasjon tilsier det.

Helseledelse
Kursmodulen har fokus mot hva det vil si å være leder i helsetjenesten. Hva er spesielt ved å være leder og medarbeider i en helseorganisasjon? Helsetjenesten er en kunnskapsorganisasjon og svært ofte benyttes meget avansert medisinsk teknologi i behandlingen av pasienter. Tradisjonelt har helsetjenesten vært segmentert med hovedfokus rettet mot den enkelte profesjonsutøvers egeninteresser. Et viktig mål i denne modulen er å bevisstgjøre og kunnskapsoppdatere deltagerne slik at man i større grad kan arbeide samordnet i team, uavhengig av profesjon og avdeling, mot felles mål til beste for pasienten. Enhetlig ledelse i forhold til tradisjonell todelt ledelse vil bli særskilt behandlet.

Personalledelse
Fokuset her er det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i en praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Utgangspunktet er at medarbeideren er «organisasjonens viktigste ressurs» og at lederen må ha som siktemål å «få jobben gjort gjennom sine medarbeidere» på en effektiv måte. Organisasjonens personalpolitikk, arbeidsmiljø, personlige trivsel og motivasjon vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Leders omsorg for sine medarbeidere både når det gjelder det daglige jobbfellesskap og det mer langsiktige behov for kompetanseutvikling står sentralt. Mest aktuelle arbeidsrettslige temaer vil også bli behandlet.

Økonomistyring
Studentene skal gis en innføring i sentrale økonomiske problemstillinger og begreper som er nyttige og nødvendige for å fungere som ledere i en avdeling/resultatenhet. Et viktig mål er at helsetjenestens mellomledere behersker et begrepsapparat slik at de er i stand til å føre en meningsfull dialog med overordnet ledelse og fagøkonomer i en økonomiavdeling. Å etablere et godt samspillsklima mellom rådgivere i stab (f.eks. økonomiavdeling) og ledere som beslutningstagere i linjen vil bli særskilt behandlet. Det legges spesiell vekt på at ledere i skal utvikle praktiske ferdigheter når det gjelder nødvendig planarbeid på avdelingsnivå i en helseorganisasjon. Det skal også utvikles praktiske ferdigheter i oppsetting av et avdelingsbudsjett, styring av budsjettet gjennom budsjettåret og etterfølgende resultatvurdering ved budsjettperiodens slutt.

Prosjektarbeid i ledelse
Prosjektarbeid i ledelse tar sikte på at aktuelle teorier og verktøy som er gjennomgått i utdanningen kan komme til praktisk anvendelse gjennom et relevant prosjektarbeid. Studentene velger en prosjektoppgave som er relatert til en konkret jobbsituasjon i egen helseorganisasjon. Det skal utredes forhold som kan gi praktiske og relevante innspill til bedre å fungere som ledere. Prosjektarbeidet kan utføres enkeltvis eller i grupper men være relatert til aktuelle lederutfordringer. Det legges vekt på at den utarbeidete prosjektrapport skal gi konkrete kreative forslag til forbedringstiltak. Oppgavetema klareres med veileder som gir individuell og gruppevis veiledning gjennom studiet. Prosjektrapporten skal være på max 25 sider eks. vedlegg.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Opptak til "Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse" forutsetter en offentlig godkjent helsefaglig utdanning på videregående skoles nivå eller høyskolenivå, eller tilsvarende. Annen utdanningsbakgrunn kan vurderes. Arbeidserfaring innen helsesektoren er en fordel.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 24101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
30Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Organisasjon og ledelse og Helseledelse etter første semester. Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring. Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse, 30 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 24102
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
30Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 24103
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Organisasjon og ledelse og Helseledelse etter første semester. Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring. Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse, 30 studiepoeng.
Eksamenskode:BMP 24101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen i Personalledelse og Økonomistyring
Eksamenskode:BMP 24102
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskode:BMP 24103
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.