BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

Kurskode: 
BIN 3080
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Johan From
Ratib Lekhal
Kursnavn på engelsk: 
Leadership for preschool teachers
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BI sitt tilbud til pedagogiske ledere i barnehager. Gjennom dette programmet skal pedagogisk leder tilegne seg økt kompetanse innen ledelse. Gode og trygge pedagogiske ledere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Hovedmålet med programmet er å gi den enkelte pedagogiske leder innsikt, kunnskapen og redskapene som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i en storbybarnehage. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan møte utfordringer og muligheter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), samt variasjon i organisering mellom barnehagene. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har pedagogiske ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles ovenfor. En viktig oppgave for pedagogiske ledere i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. For å sikre at disse målene nås er de planlagte samlingene lagt opp som en kombinasjon mellom faglig påfyll, samt arbeide i prosess grupper med prosessveiledere. Målgruppen er pedagogiske ledere i barnehager.

Kunnskapsmål

Det er i dag store kvalitetsvariasjoner i norske barnehager. Hvordan barn blir møtt og hvilke muligheter de har for utvikling vil variere fra barnehage til barnehage. Derfor er det et stort uutnyttet potensiale i norske barnehager. Gjennom dette programmet får studentene innføring i hvordan man som leder kan drifte barnehager og avdelinger med høy kvalitet som legger til rette for at barn utvikler seg og lærer mer. Programmet vil bidra til:

- Økt bevisstgjøring omkring potensialet som ligger i barnehagen i forhold til tidlig innsats gjennom økt kvalitet og stimulering og utnyttelse av barnehagens mulighet som forebyggende arena.
- Økt kompetanse om pedagogisk ledelse, personalledelse, endringsledelse og strategisk eller utadrettet ledelse.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal utvikles til å forstå viktigheten av deres arbeid med kvalitet i barnehagen for barns utvikling og læring. De skal inneha kompetanse om hvordan barnehager som lykkes ser ut og jobber, samt at de skal ha utviklet seg til å bli trygge ledere som har redskapene og motet som skal til for å endre og utvikle sin egen barnehage/avdeling.

Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen.

Kursets innhold

Samling 1: Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag
Barnehagens samfunnsoppdrag
Barnehagens formål og funksjon i et moderne samfunn
Norske barnehager barnepolitikk i et internasjonalt perspektiv (OECD)
Tidlig innsats
Barnehagen som forebyggende arena
Tidlig identifisering
Utjevne sosiale forskjeller

Samling 2: Utviklingen av best praksis
Hva viser forskning om hva som gir gode resultater i barnehagen?
Globale trender og kunnskapsutvikling om barnehagen
Hvordan ledes og drives de beste barnehagene
Analyse av egen barnehage/avdeling

Samling 3: Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur
Kapasitetsutbygging
Grunnleggende HRM
Relasjonsledelse
Organisasjonskultur for utvikling av en lærende organisasjon
Personalutvikling, motivasjon og veiledning av medarbeidere, lojalitet og tillit
Hvordan utvikle avdelingens praksis
Betingelser for å lære av egen praksis
Hvordan accountability systemer kan bidra til bedre kvalitetsforståelse, måling og kontroll av barnehagens
virksomhet (kvalitets monitorering/datadreven barnehage utvikling)

Samling 4: Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
Om inspirerende og visjonær lederskap, og ulike måter å utøve lederskap på
Hva er effektiv ledelse? Ledertrekk, lederstil, ferdigheter, legitimitet, premisser og perspektiver
Lederrollen, rolleforståelse, kommunikasjonsstiler
Strategisk og utadrettede ledelse
Samspill med foreldre, ansatte og andre aktører
Kommunikasjon og veiledning
De vanskelige samtalene

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fire samlinger à 2 dager. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger og arbeid i prosessgrupper og Itslearning er en sentral læringsplattform i undervisningen. Diskusjonsgrupper på sosial plattform som skal være aktive mellom de fire samlingene for å sikre kontinuitet i arbeidet og skal styres av prosessveilederne.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timers individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BIN 30801
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.