BIN 3012 Næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling

BIN 3012 Næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling

Kurskode: 
BIN 3012
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Frode Solberg
Emnenavn på engelsk: 
Industrial Development, Innovation and Skills Development
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er utviklet for SIVA SF, og er et utviklingsprogram for ledere og ressurspersoner i SIVAs nasjonale næringshageprogram.
SIVA ønsker i sitt nye 10  årige næringshageprogram å gi en målrettet og tidsaktuell kompetanseheving for de 45 næringshagene som er med i dette nasjonale programmet.
Næringshagene vil fremover være en aktiv aktør og premissgiver i lokal og regional næringsutvikling, og da med spesielt fokus på bistand og prosesser mot SMB i forhold til innovasjon og kompetanseutvikling.

Kunnskapsmål

Programmets mål er å utvikle og styrke kompetansen innenfor strategisk næringsutvikling, innovasjon og kunnskapsbasert utvikling i eksisterende og nye virksomheter.
Videre at deltagernes ferdigheter innenfor kommunikasjon og prosessbasert utvikling som ferdigheter i daglig arbeid med og mot næringslivet skal styrkes.
Dette skal skje gjennom en målrettet prosess, som bidrar til å styrke den enkeltes kompetanse innrettet mot å være en viktig og preferert ressursperson for lokale virksomheter i forhold til å bidra til vekst og utvikling.
Å bidra til ny kompetanse relatert til næringsutvikling, med fokus på utvikling av effektive og velfungerende lokale innovasjonssystemer og kunnskaps - / kompetansebasert fokus som strategisk konkurransefortrinn vil også være et sentralt element i programmet.

Overordnet læringsmål er å gi et fundament for en prosess, som bidrar til en langsiktig utvikling for deltakerne, deres bedrift og SIVAs organisasjon.

 

 • Deltakerne skal forstå de viktigste sammenhenger innen næringsutvikling innovasjon - kompetanseutvikling, innovasjonsprosesser i SMB, og ledelse av utviklingsprosesser i mindre virksomheter
 • Deltakerne skal forstå hvordan man gjennom sin rolle som ressursperson initierer deltar og veileder virksomheter i strategiske innovasjons - og kompetanseprosesser i lokalt næringsliv.
 • Deltakerne skal forstå hvilken betydning deres rolle har for utviklingen av lokalt næringsliv.
Ferdighetsmål
 • Deltakerne skal få innsikt i hvordan man kan delta aktivt i arbeidet med strategi - innovasjons og kunnskapsprosesser i bedrifter, herunder å kunne bidra aktivt de aktuelle prosessene.
 • Deltakerne skal få et grunnlag for å utvikle metoder og verktøy for slike prosesser.
Generell kompetanse
 • Programmet skal fremme deltakernes respekt for kompleksiteten i utvikling og ledelse av SMB
 • Programmet skal fremme deltakernes respekt for betydningen av den verdiskaping SMB – området representerer.
 • Programmet skal bidra til å fremme deltakernes respekt for betydningen av kontinuerlig kompetanseutvikling i virksomheter.
Kursets innhold
 • Næringsutvikling
 • Innovasjon og utvikling av innovasjonsprosesser i SMB
 • Kompetanseutvikling i SMB
 • Strategisk ledelse i SMB
 • Prosessledelse og ledelse av utviklingsprosesser i virksomheter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over 6 hele dager, totalt ca 45 timer. Undervisningsformen vil bestå av tre 2 – dagers samlinger, hvor hver samling er en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. 

Deltagerne blir delt inn i læringsgrupper og disse gis totalt 4 timer prosessveiledning relatert til oppgaver og case fra egne arbeidsutfordringer mellom samlingene. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Hovedtema og rammeverk for programmet
1. Samling med hovedfokus på næringsutvikling – innovasjon og kompetanseutvikling

· Introduksjon til, og rammeverk for programmet
· Kunnskaps – næringsutvikling og innovasjonspolitikk
· Hva – hvorfor og hvordan
· Et nasjonalt – regionalt og lokalt perspektiv
· Næringsstrukturen som utgangspunkt for næringsutvikling
· Eksisterende virksomheter og utvikling av nye virksomheter
· Innovasjon og utviking av regionale / lokale innovasjonssystemer
· Kompetanse som konkurransefortrinn i lokalt / regionalt næringsliv
· Strategisk kompetanseutvikling i virksomheter
· Utfordringer i ledelse – og utvikling av virksomheter
· Markedsføring og markedskommunikasjon i en digitalisert og verden

2. Samling med hovedfokus på innovasjon og ledelse i SMB og utvikling av innovasjonsprosesser i SMB – bedrifter
· SMB’enes betydning for verdiskapingen og deres særlige utfordringer
· Innovasjonsprosesser i et nytt og helhetlig perspektiv
· Innovasjon i teknologi og produkter
· Tjenesteinnovasjon - serviceinnovasjoner
· Innovasjon i forretningsmodellen
· Ledelse og utvikling av SMB i et strategisk og innovasjonsmessig perspektiv
· Fra industrielt fokus til tjeneste – og kunnskapsfokus som konkurransefortrinn
· Fremtidens krav til ledelse og ledelsesutfordringene i virksomheter fremover
· Styret som ledelses – og utviklingsressurs

3. Samling med hovedfokus på prosessledelse og ledelse av utviklingsprosesser i virksomheter
· Metoder, teknikker og verktøy for gjennomføring av eksterne prosesser i virksomheter
· Bedriftsutvikling
· Begrepsavklaring og rammeverk for iverksettelse og gjennomføring av bedriftsutviklingsprosesser
· Entreprenørskap og intraprenørskap
· Identifisering og utvikling av ideer og gründere
· Entreprenørskaps - / intraprenørskapsprosessen
· Lederutvikling i SMB
· Hva, hvorfor og hvordan

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIN 30121
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Eksamen består av en prosjektoppgave på 20 sider som skal ta for seg en konkret utviklingsprosess for en SMB innenfor fagets rammer. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer. Prosjektoppgavens problemstilling og teoridel skal presenteres midtveis i programmet og gis godkjent / ikke godkjent.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Eksamen består av en prosjektoppgave på 20 sider som skal ta for seg en konkret utviklingsprosess for en SMB innenfor fagets rammer. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 personer. Prosjektoppgavens problemstilling og teoridel skal presenteres midtveis i programmet og gis godkjent / ikke godkjent.
Eksamenskode:BIN 30121
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.