BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap

Kursansvarlig
Stig Ytterstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Massiv forskning de siste 10 år har frembrakt et nytt lederparadigme: Transformasjonsledelse. Transformasjonsledelse betyr egentlig forandringsledelse. Det innebærer en form for ledelse der man har fokus på helheten, men blikket for den enkelte medarbeider. Forskningen viser at ved utøvelse av denne lederformen får lederne og organisasjonene både mer fornøyde medarbeidere og bedre økonomiske resultater. Kurset bygger på solide vitenskapelig funn. Målgruppen for kurset vil være ledere eller ansatte som aspirerer til å bli ledere, samt de som ønsker å bli oppdatert om ny teori og praksis innen lederutvikling.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Deltakerne skal tilegne seg den grunnleggende teoretiske innsikt i de sentrale elementer innen transformasjonsledelse, samt øke egen forståelse for denne lederformen.

Ferdighetsmål
Deltakerne vil bli trent på å utvikle ferdigheter innen de mest sentrale områder innen transformasjonsledelse. Sentrale læringsmål i kurset vil være: å kunne fremstå som rollemodell, kunne motivere sine medarbeidere gjennom samspill, kunne gi og variere utfordringer til sine ansatte, være bevisst samspillet med sine ansatte og belønne individuelt på en god måte.

Holdningsmål
Kurset søker å utvikle deltakernes bevissthet og forståelse for de mest sentrale elementer av dette lederparadigmet. Det gjelder de egenskaper, prosesser og organisasjonsmessige betingelser som har stor betydning for utvikling av transformasjonsledelse.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Avolio, Bruce J., Bernard M. Bass, eds. 2002. Developing potential across a full range of leadership : cases on transactional and transformational leadership. Lawrence Erlbaum Associates
Bass, Bernard M., Ronald E. Riggio. 2006. Transformational leadership. 2nd ed. L. Erlbaum Associates. Hele boken
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2009. Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 13
Stubsjøen, Sigurd. 2008. Tenk deg til suksess. Aschehoug. Kapittel 2,4 og 6


Anbefalt litteratur

Tidsskrift:
Barling, J., T. Weber and E. K. Kelloway. 1996. Effects of Transformal Leadership. Training on Attitudinal and Financial Outcomes: A Field Experiment.. Journal of Applied Psychology. Volume 81. No 6. 827-832
Bono, J.E. and Judge, T.A.. 2004. Personality and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology. Vol 89, No 5. 901-910
DeGroot, T., D. S. Kiker and T. C. Cross. 2000. A meta-analysis to review organizational outcomes related to charismatic leadership. Canadian Journal of Administrative Sciences. 17. 356-37|
Dvir, T., D. Eden, B. J. Avolio, B. Sharmir. 2002. Impact of tranformational leadership on follower development and performance: A field experiment. Academy of Management Journal. vol 45, No 4. 735-744


Emneoversikt
Det vil bli øvelser i å fremme lederatferd i følgende tema:
 • Hvordan fremme idealisert innflytelse
 • Det å være rollemodell
 • Målrettede og pålitelige beslutninger
 • Fremme inspirerende motivasjon
 • Inspirere, motivere
 • Hvordan fremme god lagånd
 • Kommunikasjon om hva som forventes
 • Hvordan gi intellektuell stimulering
 • Gi utfordringer
 • Selvstendig arbeid
 • Oppfordre til nye, kreative løsninger
 • Hvordan fremme individuell oppmerksomhet
 • Individuell anerkjennelse
 • Ivareta enkeltes behov
 • Varierere belønning etter individuelle behov

  Dataverktøy
  itslearning

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset er basert på 42 timer. Det vil bli en blanding av oversiktsforelesninger, diskusjoner og øvelser. Det vil bli lagt stor vekt på de praktiske øvelsene for å fremme transformasjonsledelse. Aktiv deltakelse fra kursdeltakererne er derfor forventet.
  Deltakerne vil kunne ta en leder test (MLQ 5x) i forbindelse med kurset. Den enkelte kursdeltaker får en skriftlig tilbakemelding fra denne testen. Kurset vil bli gjennomført som modulundervisning. Deltakerne får tilbud om egen coach for å nå sine mål. Coachingen er dekket av kursavgiften og er på til sammen tre timer.


  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på følgende aktiviteter og vekting;
  Del 1 – Selvutviklingsnotat i form av et innleveringsoppgave på inntil åtte sider. Notatet beskriver mål, erfaringer, utvikling og erfaringer i perioden. Dette teller 50 % av endelig karakter i kurset. Detaljer rundt dette notatet deles ut ved kursstart.
  Del 2 - Obligatorisk tre (3) timers individuell skriftlig eksamen, teller 50 % av endelig karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  BIK 37051 - Prosesseksamen teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BIK 3705, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok er tillatt på skriftlig eksamen.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.

  Tilleggsinformasjon