BIK 3115 Bærekraftig risikostyring

BIK 3115 Bærekraftig risikostyring

Kurskode: 
BIK 3115
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Riana Steen
Emnenavn på engelsk: 
Sustainable Risk Managment
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Organisasjoner står i dag i en transformasjonsfase hvor det å ha et bevisst forhold til risiko er avgjørende for å tilpasse endringer fra et bærekraftig perspektiv. Dette gjelder både den risiko en virksomhet er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Håndtering av risikoer og farer er ofte avhengig av delvis analyse med en begrenset tidsramme, ofte involvert med høy grad av usikkerhet. Dette kan føre til en paradoksal situasjon der risikostyring og utvidet bruk av risikoanalyse kan hemme langsiktig bærekraftig utvikling. En helhetlig tilnærmingen til risiko og bærekraft vil hjelpe organisasjonen ved å bygge motstandskraft (resiliens) gjennom systemisk risikostyring og bevissthet rundt tematikken.  Kursets overordnede mål er å underbygge kunnskapen som er nødvendig for å utvikle risikostyringskultur styrt av bærekraftsmål. Målet er å gi deltakerne en helhetlig forståelse for risikostyring på flere plan gjennom;
-Konseptuell tilnærming til risikoforståelse, hvor usikkerhet står sentralt
-Metodisk tilnærming ved bruk av ulike risikoanalyseverktøy
-Strategisk tilnærming ved strategisk risikostyring
 

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne  kunne anvende bærekraftig risikostyring som et sammensatt fagfelt ved å kunne;
−Skille mellom ulike typer tilnærminger til risikoforståelse.
− ha inngående kunnskap om sentrale temaer innenfor bærekraft og risikostyring
− ha avansert kunnskap om hvordan bærekraft innpasses i risikostyringsprosess og rammeverk
− se hvordan dagsaktuelle problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og hvordan de påvirker virksomheter
−  ha kjennskap til hvilke farer og problemer og risikoutfordringer finnes i ulike bransjer slik at den egner seg til å ta hensyn til risiko og usikkerhetsmomenter i prosjektanalyser.
− analysere effekten av endringer i forutsetninger
− bruke ulike modeller for risikostyringsprosess. Denne består av både kvalitativ og kvantitativemetoder.
− prinsipper, prosess og rammeverk for risikostyring (ISO 31000)
− vite hva er suksessfaktorer for bærekraftigrisikostyring

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle problemstillinger, konkretisert som følger:
−kunne gjennomføre trussel- og risikovurdering – med bærekrafts mål som utgangspunkt
−kunne planlegge for risikooppfølging og styring av risiko i gjennomføringsfasen
−kunne bruke sentrale risikoanalyse metodene for identifisering og analyse av risiko og usikkerhet, spesielt knyttet til FNs bærekraft målsetninger
 

Generell kompetanse

- Gjenkjenne, beskrive og skille grunnleggende begreper, prinsipper og metoder innen risikoanalyse og risikostyring

- kunne kommunisere resultatene fra risikoanalysene og hvordan disse kan bringes over i styringen av virksomheten

− kunne relatere risikoaspekter til grunnleggende nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk

Kursets innhold

−Etablering av mål og strategi for risikostyring, med bærekraft som et sentralt element
−Etablering av risikostyringsprosess
−Etablering av styringsstruktur – avklaring av roller og ansvar
−Implementering av støtte systemer, metoder og verktøy
−Kommunikasjon og opplæring - Utvikling av risikostyringskultur (sikkerhetskultur)
−Ledelse og beslutning
−Krise og beredskapshendelse håndtering

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Gjennomføringer vektlegger diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Kurset krever selvstudier med lesepensum, standard ISO 31000, oppgaver og veiledninger.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 31151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen 72 timer
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen 72 timer
Eksamenskode: BIK 31151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
46 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.