BIK 3000 Personvern og GDPR

BIK 3000 Personvern og GDPR

Kurskode: 
BIK 3000
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Irina Eidsvold Tøien
Kursnavn på engelsk: 
Data Protection and GDPR
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I mai 2018 trer EUs personvernforordning i kraft (GDPR - (General Data Protection Regulation)). Det vil da bli obligatorisk for mange offentlige og private norske og internasjonale virksomheter å opprette personvernombud. Vi kommer til å se en kraftig økning i antall ombud, og regelverket setter også strengere krav til personvernombudenes faglige kunnskap og evne til å utføre oppgavene sine. Formålet med kurset er å gi personvernombudene nødvendig kompetanse om den nye forordningen samtidig som de får innføring i endringsledelse og organisasjonsutfordringer knyttet til implementering av det nye regelverket i egen virksomhet.

Kunnskapsmål
 • Ha grunnleggende kunnskap om den nye personvernforordningen.
 • Ha kunnskap om personvernombudets oppgaver.
 • Ha kunnskap om personvernombudets rolle, uavhengighet og posisjon i virksomheten.
 • Ha kjennskap til hvordan EUs politiske system fungerer.
 • Ha kunnskap om og forståelse for hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring.
 • Ha kjennskap til hva som skal til for å implementere de nye endringene relatert til forordningen i egen virksomhet.
 • Ha gjennskap til databeskyttelsesdirektivet (e- privacy) 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne informere og gi råd til virksomheten og de ansatte i saker som handler om personvern.
 • Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk.
 • Gi råd om å delta i vurderinger av personvernkonsekvenser.
 • Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter som gjør de i stand til å kunne lede eller være aktiv deltaker i forhold til å implementere de endringer som kreves i egen virksomhet relatert til den nye forordningen
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å forstå, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i rollen som personvernombud og rådgivningen til egen virksomhet relatert til det nye regelverket. De skal også ha utviklet forståelse av hva som skal til for implementering av tiltak knyttet til innholdet og retningslinjene i den nye personvern forordningen.

Kursets innhold
 • Personvernforordningen
 • Personvernombudets oppgaver
 • Personvernombudets rolle
 • EUs politiske system
 • Endringsprosesser og organisatoriske utfordringer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger samt blended learning aktiviteter. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.  Kurset har fysiske samlinger der også eksterne forelesere med relevant erfaring vil bidra.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Ingen særskilte

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Det gis mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon.
Eksamenskode: 
BIK 30001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning
Gruppearbeid / oppgaver
88 Time(r)
Blended learning, pensum litteratur og oppgaveløsning
Eksamen
70 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.