BIK 2951 Strategi i praksis

BIK 2951 Strategi i praksis

Kurskode: 
BIK 2951
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erik Wilberg
Kursnavn på engelsk: 
Strategy in Practice
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

En velutviklet strategi er avgjørende for at en bedrift skal utvikle seg og overleve i fremtiden.  Strategi setter bedriftens ressurser og aktiviteter i system og skjerper konkurranseevnen.  Med den raske utviklingen som skjer i omgivelsene er det viktig å bygge inn en evne til å omstille seg etter nye krav. Strategi er koblet mot en helhetlig utvikling av en organisasjon for å sikre langsiktige konkurransefordeler.

Strategi i praksis er et kurs som beskriver og diskuterer strategi og som gir forståelse for hvordan ledelse og strategi beskrives og anvendes i dagens raske utvikling. Gjennom teorier og analysemodeller i strategi er gis det innsikt i ulike angrepsvinkler for hvordan man arbeider med  strategi i praksis.

Avslutningsvis diskuteres utfordringer for strategi som gjennomgripende digitalisering, endrede samarbeidsformer og organisasjonsmåter, og innovative bransjer, for eksempel innen opplevelsesindustrien, medieindustrien, det offentlige og det enormt store tilbudet av tjenester via apper.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om hva som ligger i begrepet strategi. I dette ligger både å kjenne til det teoretiske fundamentet og hvordan strategisk teori og modellverktøy omgjøres i praksis. Det betyr å forstå at det å lede eller delta i strategiske prosesser er del av et komplisert og helhetlig samspill som innebærer at det ikke finnes en enkel løsning om hva strategi er og hvordan den kan utøves. Strategifaget krever i stor grad tverrfaglig innsikt og forståelse, og avklaring av dilemmaer.  Det vil bli demonstrert tydelig i dette kurset. Dessuten legges det stor vekt på faktabasert og systematisk analyse. 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne analysere en strategisk situasjon og anvende relevante modeller og teorier om strategi på selvvalgte og utdelte problemstillinger/oppgaver og case. Relevante teorier skal anvendes på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder strategi både teoretisk og praktisk. Disse hentes i stor grad fra deltakernes egne bedrifter/virksomheter for at de skal være så praksisnære som mulig. 

Generell kompetanse

Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av strategi i egen organisasjon og praksis med en helhetlig tilnærming, som i tillegg til det forretningsmessige og mellommenneskelige, skal ta i betraktning etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar.

Kursets innhold

Introduksjon

Strategi - fra langtidsplanlegging til strategisk planlegging

Strategiens tre grunnstener - analyse, valg og implementering.                               

Analyser                                                                                                      -

 • Teoretiske plattformer (Produkt/markedsmatrisen)
 • Tradisjonelle og nyere definisjoner
 • Forretningsmodeller og verdikonfigurasjoner
 • Aktivitets- og ressursanalyse
 • Digitalisering og teknologisk forståelse
 • Ekstern analyse - datatilfang og tolkning
 • Klynger og nettverk
 • Konkurranseanalyse - bransjer og konkurranseprofiler
 • Blue Ocean og Design Thinking

Intern analyse og konkurransekraft

Strategivalg

 • Organisk utvikling
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Allianser og klynger

Risikovurderinger

Strategisk implementering

 • God og dårlig strategi
 • Bærekraftig utvikling
 • De ansattes syn på strategi - interessentanalyser
 • Kulturelle forhold og stiavhengighet
 • Prosess for strategisk gjennomføring
 • Digital strategi og delingsøkonomi
 • Strategi i ulike industrier og virksomheter
 • Hjelp - jeg skal lede et strategiprosjekt !
 • Målstyring
 • Strategiske kart, prosjekter og milepæler.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter.

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Dette er en skriftlig oppgave som, i grupper opp til 3 personer, skal belyse en strategisk problemstilling og fremme et forslag til strategisk utvikling i praksis.

 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i BIK 2951
Eksamenskode: 
BIK 29511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Webinar
16 Time(r)
Omfatter også digitale læringsressurser og veiledning
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 72 timer.
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.