BIK 2947 Digital krisekommunikasjon

BIK 2947 Digital krisekommunikasjon

Kurskode: 
BIK 2947
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Digitale og sosiale medier har endret forutsetningene for krisekommunikasjon dramatisk. Nye muligheter og utfordringer oppstår når publikum forventer stadige oppdateringer, rask og direkte respons. Måten en organisasjon kommuniserer på under en krise kan ha avgjørende betydning for tillit, omdømme og relasjoner til viktige interessegrupper. Ofte dømmes man mer for måten man håndterer krisen på, enn for grunnen til at den faktiske krisen oppsto.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om krisekommunikasjon og grunnleggende teorier på området
 • Forstå hvordan digitalisering og fremveksten av sosiale medier har endret premissene for kommunikasjon, krisekommunikasjon og kriseforberedelse
 • Forståelse for at sosiale medier må være en del av virksomheters krisekommunikasjonsplaner, og hvordan man sikrer at de blir det på en god måte
 • Kunnskap om sosiale mediers styrker og svakheter, og hvordan man kan bruke sosiale medier effektivt som kommunikasjonskanal og analyseverktøy under en krise
 • Kunnskap om almene kjøreregler på sosiale medier, hvordan unngå å tråkke feil når krisen rammer
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for hvordan digitaliseringen og fremveksten av sosiale medier har endret premissene for hvordan en virksomhet kan og bør kommunisere under en krise
 • Redegjøre for hvordan sosiale medier kan bidra til å nå virksomhetens kommunikasjonsmål, både i en normalsituasjon og under en krise
 • Kunne utvikle strategier og planer for effektiv bruk av sosiale medier under kriser, i samspill med egne flater og tradisjonelle medier
 • Bruke teoretiske modeller og praktiske analyseverktøy for å planlegge kommunikasjon før, under og etter kriser. Implementere sosiale medier i virksomhetens strategiske kommunikasjonsplaner.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Reflektere over hvordan digitale medier har revolusjonert hele kommunikasjonsfeltet, endret maktforhold, og skapt nye forventninger hos interessenter og publikum.
 • Se hvilke konsekvenser dette har for måten virksomheter må kommunisere for å nå sine strategiske mål, både i offentlig og privat sektor.
 • Kunne reflektere over hvordan og hvorfor tilstedeværelse på sosiale medier og dialog nå må være en integrert del av en krisekommunikasjonsstrategi.
Kursets innhold
 • Strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon og «issue management»
 • Kommunikasjonsarbeid før, under og etter en krise
 • Det digitale publikum
 • Sosiale medier som kanaler; deres egenskaper, styrker og svakheter
 • Sosiale medier som analyseverktøy
 • Sosiale mediers rolle i kommunikasjonsplanen

  Kurset gjennomføres som en kombinasjon av digitale læringsaktiviteter og to fysiske samlinger à to dager. 

  På samlingene går vi gjennom grunnleggende teorier om kommunikasjon og krisekommunikasjon, og konsekvensene av et digitalt mediesamfunn. Samtidig gis det en innføring i mulighetene som finnes i sosiale medier, både som kanal og analyseverktøy, og hvordan sosiale medier kan innarbeides i strategiske krisekommunikasjonsplaner. Samlingene består av forelesninger med gruppearbeid, caseoppgaver, «best & worst practice», og bidrag fra foredragsholdere med praktisk erfaring fra reelle kriser.

  I den digitale delen gis det ukentlige caseoppgaver som studentene skal arbeide med enten individuelt eller i grupper. Caseoppgavene bygger på innholdet i de fysiske samlingene og går i dybden på utvalgte tema. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Ingen. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29471
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 29471
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
32 Time(r)
Forberedelse til undervisning
64 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
32 Time(r)
Webinar, 8-9 caseoppgaver
Eksamen
70 Time(r)
Prosjektoppgave som deles ut ved semesterstart
Sum arbeidsinnsats: 
198

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.