BIK 2944 Offentlige anskaffelser - innovasjon og bærekraft

BIK 2944 Offentlige anskaffelser - innovasjon og bærekraft

Kurskode: 
BIK 2944
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Marit Sjøvaag
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Uaktuelt
Avviklingstermin: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

'Offentlige anskaffelser' er i ferd med å etableres som eget fagområde. Dette kurset gir
praksisrelevant kunnskap om operasjonelle, strategiske og juridiske rammer for alle som er
involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden. Kurset gir en innføring i
de nye regulatoriske rammene rundt offentlige innkjøp, og introduserer deltakerne til
tenkemåter og teknikker som øker sannsynligheten for innovasjon i både offentlig og privat
sektor.
Deltakerne vil studere situasjonen for sin egen sektor (eller en gitt sektor) og diskutere
betingelser for bærekraftige innovasjoner. Kurset dekker verdikjedeledelse, innovasjonsledelse
og bærekraftsvurderinger under usikkerhet. Kurset bruker nettbaserte løsninger og
bidrar til nettverksbygging.
 

Kunnskapsmål

Deltakeren vil kjenne til
• ulike perspektiver for offentlige anskaffelser
• innholdet i regulatoriske rammeverk for offentlige anskaffelser både i Norge og i EU
• ulike innovasjonsprosesser, og hvordan innkjøpsprosessen kan stimulere til innovasjon
•  behov for offentlig-privat samarbeid for resultatoppnåelse
• muligheter og utfordringer med livsløpsanalyser
• Best Practice fra offentlige innkjøp for innovasjon og bærekraft
 

Ferdighetsmål

Deltakeren vil kunne
• gjenkjenne og legge til rette for gode innovasjonsprosesser
• bidra til godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og mellom innkjøper og tilbyder
• bruke nytt regulatorisk rammeverk som konstruktivt utgangspunkt for samarbeidsprosesser
• utarbeide gode resultatmål under usikkerhet og redusert visibilitet
• gjennomføre en strategisk prosess
 

Generell kompetanse

• Deltakerne vil bygge en felles forståelse for prinsippene for innovasjon og bærekraft
• Deltakerne vil få et bevisst forhold til hvilke muligheter og begrensninger som finnes for å nå sentrale samfunnsmål gjennom god bruk av offentlige anskaffelser
• Deltakere vil få forståelse for at regelverket er et dynamisk system
 

Kursets innhold

• Rammeverk for offentlige anskaffelser
• Verdikjedeledelse
• Innovasjonsledelse
• Strategiske innkjøp
• Bærekraftsvurderinger og livsløpsanalyser
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 28 undervisningstimer i samling, to ganger to dager over ett semester.
Mellom samlingene vil studentene arbeide med en spesifikke spørsmål knyttet til sin egen eller andres bedriftscase i prosjektoppgaven. Hensikten er å sørge for progresjonen i
læreprosessen, og vurdere anvendelse av gjennomgått stoff.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29441
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 29441
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
28 Time(r)
To ganger to dager.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
15 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen
50 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 50 timer totalt i løpet av semesteret.
Sum arbeidsinnsats: 
203

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.