BIK 2942 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

BIK 2942 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kurskode: 
BIK 2942
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eric Arne Lofquist
Emnenavn på engelsk: 
Health, Safety and Environment
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I moderne arbeidsliv legges det stor vekt på systematisk innsats på området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). I henhold til Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), er alle virksomheter pålagt å bestrebe seg systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette kurset fokuserer på disse tema/forhold. I undervisningen brukes ferske praktiske case og anerkjent forskning for å utdanne reflekterte programstyring innenfor HMS-feltet.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, dvs. knyttet til helse, miljø og sikkerhet, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø; praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet i HMS arbeid. Kunne tilrettelegge for god oppstart og gjennomføring av HMS-arbeid ved å etablere et godt fundament for virksomheten.

 

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle forståelse for at psykologiske og ledelses egenskaper og prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for optimal fungering i arbeidslivet.

Kursets innhold

Helse, Miljø og Sikkerhet emner
· Sikkerhet og trygghet
· Psykososialt arbeidsmiljø
· Kompleksitet i organisasjoner
· Begrenset rasjonalitet (Bounded rationality)
· Dynamikk-adaptiv adferd
· Kognitive prosesser
· Regler og rutiner
· Etterlevelse
· Dobbelkretslæring (Double-loop learning)

Organisasjonsteoretiske emner
· Organisasjons- og sikkerhetskultur
· Just Culture
· High Reliability Organizations
· Resilience Engineering
· Kriseledelse

Ledelsesfaglige emner
· Strategisk HMS
· Ledelse og administrasjon
· Lederens roller I HMS
· Makt og innflytelse
· Ledertrekk og lederstil
· Etikk og ledelse
· Bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)
· Transformasjonsledelse

Undervisnings- og læringsaktiviteter

1. Læringsprosess. Kurset består av 45 timer forelesninger. I forelesningene vil det bli lagt stor vekt på gjennomgang av sentrale begreper, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer. Etter forelesningene blir det gitt en oppgave som studentene arbeider med til neste forelesning, og hvor oppgaven gjennomgås i plenum på begynnelsen av forelesningen.
2. To eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Svar på oppgavene skal leveres elektronisk. Løsningen av oppgavene vil danne grunnlag for gruppediskusjoner og vil bli gjennomgått i plenum i løpet av forelesningsrekken. Utover dette vil individuell tilbakemelding ikke bli gitt. Nærmere informasjon om oppgavene gis ved semesterstart
3. Kurset benytter læringsplatformen It's Learning. Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

 .

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29421
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et HMS-prosjekt å studere i kursperioden. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal være maksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et HMS-prosjekt å studere i kursperioden. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal være maksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).
Eksamenskode:BIK 29421
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Deltagelse i undervisningen
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
84 Time(r)
Lese obligatorisk litteratur
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
27 Time(r)
Lesing av anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Oppgaveløsning
Sum arbeidsinnsats: 
203

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.