BIK 2540 Innovasjonstrener i digital innovasjon

BIK 2540 Innovasjonstrener i digital innovasjon

Kurskode: 
BIK 2540
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Kursnavn på engelsk: 
Innovation Coach in Digital Innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet med kurset er å bidra til å utvikle innovasjonsevnen i norske virksomheter. Dette kurset har til hensikt å styrke læringen og kompetanseoverføringen i tilknytning til kurset BIK 2949 Digital innovasjon. Virkemidlet er å kvalifisere innovasjonstrenere som kan bistå virksomheter med å gjennomføre digital innovasjon. De skal kunne være pådrivere for digitalisering gjennom å beherske en verktøykasse for innovasjon og kunne fasilitere innovasjonsprosesser slik at de kan hjelpe organisasjoner med å praktisere innovasjon.

Kurset tar utgangspunkt i hvordan digitalisering har påvirket hvordan organisasjoner jobber med innovasjon. Du vil få en oversikt over ulike tilnærminger til innovasjon, og få reflektere over når de er hensiktsmessige. Det praktiske arbeidet i kurset vil bygge på en metode for innovasjon som forener elementer fra kjente teknikker som Design Thinking, Lean Startup og tjenestedesign. En sentral del i arbeidet er å øve på de teknikkene som inngår i metodikken, og det arbeidet er støttet av en verktøykasse med teknikker. Målet er at du ikke bare skal ha kjennskap til innovasjonsmetodikk, men også praktisk erfaring med relevante verktøy.

I tillegg til å beherske verktøy og metodikk må en innovasjontrener kunne innta rollen som veileder og fasilitator av innovasjonsprosesser. 

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs:

 • Ha kjennskap til hvordan digitalisering på påvirker innovasjonsarbeid
 • Ha kunnskap om metoder og verktøy for innovasjon
 • Ha kunnskap om prinsipper for ulike tilnærminger til innovasjon 
 • Ha kunnskap om ulike modeller for fasilitering og veiledning av innovasjonsprosesser
Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne:

 • Gjennomføre en innovasjonsprosess med anvendelse av metoder og verktøy
 • Lede en arbeidsprosess for innovasjonsarbeid, inklusive workshops
 • Kunne veilede og støtte virksomheter i å gjennomføre digital innovasjon
 • Utvikle ulike prototyper (for digitale løsninger)
 • Kunne teste antagelser som gjøres i et innovasjonsarbeid
Generell kompetanse

Deltakerne skal kunne anvende en praktisk metodikk for innovasjon på ulike typer av problemer, og kunne støtte ulike virksomheter. Metodikken er velegnet for innovasjon mht. digitale løsninger, men er også egnet for fysiske produkter og andre problemer. Deltakerne skal være i stand til å ta hensyn til temaer som etikk, personvern og bærekraft i innovasjonsarbeidet.

Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer:

 • Digital teknologi, innovasjon, og de store utfordringene (f.eks. bærekraft, perosnvern og etikk)
 • Innovasjon og innovasjonsarbeid i et større perspektiv
 • Innføring i og praktisk arbeid med en innovasjonsprosess og en verktøykasse med teknikker
 • Rollen innovasjonstrener; veileder og fasilitator
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere workshops
 • Hvordan veilede et arbeid gjennom ulike faser og retninger
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlinger med  aktiviteter i klasserom, digitale læringsressurser og eget arbeid med anvelse av metodikk og verktøy

 • Samlinger i klasserom (tilsvarende fire dager)
 • Selvstudieenheter med fokus på begreper, konsepter og modeller
 • Selvstudieaktiviteter med fokus på trening av praktiske ferdigheter i metodikk og rollen som innovasjonstrener

Kurset avsluttes med innlevering av en mappe som dokumenterer eget praktisk arbeid med metoder og verktøy i kurset, samt refleksjoner om egen rolle i dette arbeidet.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette overlapper med kurset BIK 2949 Digital innovasjon

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en mappe som dokumenterer eget praktisk arbeid med metoder og verktøy i kurset, samt refleksjoner om egen rolle i dette arbeidet. Første del av mappen leveres som dokumentasjon på egen workshop-praksis (skal gjennomføres mellom workshop 1 og 2)). Andre del dokumenterer at man er forberedt til workshop 2. Tredje del er dokumentasjon på egen læring og kompetanse i rollen Innovasjonstrener. Den leveres sammen med resten av mappen etter kursets gjennomføring.

Alle deler av mappen må bestås for å bli sertifisert som Innovasjonstrener.
Eksamenskode: 
BIK 25401
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Reduction description

BIK 2949 100%

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
2 samlinger over 2 dager med workshop, diskusjon og refleksjon
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
47 Time(r)
Digitale studieenheter, podcasts, verktøykasse for digital innovasjon med mer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Eget arbeid med pensum og refleksjonsoppgaver
Individuell oppgaveløsning
10 Time(r)
Forberede og gjennomføre en workshop i egen regi.
Eksamen
75 Time(r)
Mappevurdering, dokumentasjon av egne læringsaktiviteter, og praksis. Refleksjon over egen rolle og refleksjoner.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.