BØK 3651 Strategisk økonomistyring

BØK 3651 Strategisk økonomistyring

Kurskode: 
BØK 3651
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pål Berthling-Hansen
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Management Accounting
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Strategisk økonomistyring inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Uttrykket strategisk er benyttet i kurstittelen for å understreke at kurset fokuserer på optimalisering i et flerperiodisk perspektiv. Målsettingen med kurset er å videreutvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, for å gjøre dem i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetenes eiere. Kurset er case- og spillorientert. Metodene og teorien som anvendes i kurset er i all hovedsak kjente og tilegnet i tidligere kurs, men problemstillingene er mer komplekse, omfattende og delvis tverrfaglige. Excel vil bli benyttet som verktøy på problemstillinger knyttet til budsjettering, modellbygging, risikostyring og strategiske beslutninger, samt til analyser i forbindelse med et simuleringsspill

Kunnskapsmål

Kurset er inndelt i 3 hoveddeler:

Del 1
I del 1 gjennomgår studentene et simuleringsspill der de skal tilegne seg, og videreutvikle, kunnskap innen budsjettering, markedstilpasning og optimering under begrenset kapasitet, samt modellering.
Kunnskapsmål del 1:

 • Tilegne seg kunnskap om oppsett av resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
 • Forstå sammenhengen mellom resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
 • Forstå ulike varianter for beregning av marginalkostnad og marginalinntekt med utgangspunkt i regnskaps- og markedsdata.
 • Forstå en-periodisk optimering på basis av marginalinntekt og marginalkostnad.

Del 2
I del 2 skal studentene løse tre cases der en flerperiodisk horisont legges til grunn. Case 1 tar for seg skillet mellom kontantstrøm og resultat, samt grunnleggende lønnsomhetsmetoder som nettonåverdi og internrente. Case 2 tar for seg arbeidskapital særskilt, mens tredje Case 3 tar opp problemstillinger knyttet til risiko og simulering.
Kunnskapsmål del 2:

 • Forstå relevansen av kontantstrøm for beregning av flerperiodisk lønnsomhet.
 • Foreta skattejusteringer av kontantstrøm og avkastningskrav.
 • Forstå bruk av nettonåverdi og internrente, samt tolke innholdet av disse lønnsomhetsmålene.
 • Forstå hvordan kontantstrømmer modelleres.
 • Forstå hvordan arbeidskapitalbehov beregnes samt forstå ulike måltall. Eksempel: LG1, LG2 og CCC.
 • Forstå betydningen av uttrykket relevant risiko og simulering.

Del 3
Del 3 er delvis basert på selvstudium. Her skal studentene øke sine kunnskaper innen bruk av regneark. Regneark inngår som verktøy i de andre to delene av kurset.
Kunnskapsmål del 3:

 • Forstå hvordan ulike finansielle Excelfunksjoner kan benyttes som redskap under analyse eller som beslutningsgrunnlag. Eksempel:
 • Netto nåverdi, internrente, målsøker- og problemløserfunksjonen
 • Forstå hvordan øvrige Excelfunksjoner som eksempelvis SUM, IF (hvis), GOALSEEK (målsøker), SOLVER (problemløser) kan benyttes.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for

 • hvordan økonomiske verdier skapes og for hvordan disse kan beregnes
 • sammenhengen mellom ulike bedriftsøkonomiske beslutningsmodeller
 • Eksempel:
 • Sammenhengen mellom marginalinntekts-/marginalkostnadsteori og nåverdimetoden.
 • hvordan man kan modellere bedriftsøkonomiske problemstillinger i Excel og hvordan man gjennom simulering kan vurdere effektene av endringer i modellenes parametere.
 • hvordan ulike virksomhetsbeslutninger påvirker resultatet, likviditeten og balansen.
 • hvordan man kan benytte en kontantstrømoppstilling for å beregne finansieringsbehov.
 • bruk av flerperiodiske vurderinger knyttet til spesielt investeringsbeslutninger.
 • bruk av regresjonsanalyse i Excel til å estimere etterspørselsfunksjoner samt tolke resultater.
 • hvordan ulike virksomhetsbeslutninger påvirker resultatet, likviditeten og balansen.
   
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene ha fått forståelse for styrker og svakheter med bedriftsøkonomisk modellering. Studentene skal ha innsett at modellering er svært viktig for å kunne belyse viktigheten av de ulike underliggende variablene, men samtidig skal de ha fått forståelse for at det er svært sjelden en økonomisk beslutningsmodell klarer å kvantifisere alle relevante beslutningsfaktorer i økonomiske tallstørrelser.

Kursets innhold

Del 1: Simuleringsspill (40%)

 • Marginal inntekt/marginal kostnad
 • Optimal tilpasning med og uten kapasitetsbeskrankninger
 • Strategiske (flerperiodiske) problemstillinger
 • Regnskapsmodellering
 • Praktisk bruk av problemløserfunksjonen

Del 2: Finansielle case (40%)

 • Betydningen av arbeidskapital under verdimaksimering
 • Uekte investeringer
 • Modellbygging
 • Simulering
 • Relevant risiko
 • Forholdet mellom risiko og avkastning under ulike eierstrukturer
 • Sammenligning av kontantstrøm og regnskapstall
 • Beslutningstrær som beslutningsgrunnlag

Del 3: Praktisk bruk av Excel (20%)

 • Finansielle funksjoner
 • Målsøker- og problemløserfunksjonen
 • Regresjon
 • Hvis-setninger
 • Scenariefunksjonen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved forelesninger (foreleserledet oppgavegjennomgang integreres i forelesningene), selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver) og gruppearbeid. Gruppearbeidet skjer gjennom fire innleveringer av beslutninger i forbindelse med simuleringsspill. 

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer fordelt på forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang.

Studentene må aktivt benytte et regnearkprogram (Excel anvendes i kurset). Ved innsending av oppgaver kan det i tillegg til Excel være aktuelt å benytte et tekstbehandlingsprogram (f.eks. word). I den grad foreleser anvender oppgaver som ikke inngår i obligatorisk litteratur vil disse bli lagt ut på It's learning.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap i Excel og generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag samt matematikk og statistikk tilsvarende det som inngår i de to første årene på Bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
25.01.2023 Eksamensformen er endret fra individuell skoleeksamen til individuell hjemmeeksamen våren 2023.
Eksamenskode: 
BØK36511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
125 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Simuleringsspill
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.