BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans


Kursansvarlig
Rolf Gunnar Strand, Knut Eikre Larsen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Formålet med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).
  • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, nåverdi, internrente, alternativkostnad, resultatregnskap, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kontantstrøm.
  • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, nullpunktsomsetning, optimal tilpasning, forholdstall og avviksanalyser.

  Ferdighetsmål
  Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:
  • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
  • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelse, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
  • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

  Holdningsmål
  Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

  Forkunnskaper
  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Sending, Aage. 2013. Økonomistyring 1. 2. utg. Fagbokforlaget

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Sending, Aage. 2013. Arbeidshefte til Økonomistyring 1. 2. utg. Fagbokforlaget

  Emneoversikt
  Kurset består av tre delemner:

  Delemne 1: Regnskap og budsjettering
  • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
  • Prinsipper og sentrale vurderingsregler i finansregnskapet
  • Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?
  • Budsjettering og økonomistyring
   • Hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet) og sammenhengen mellom dem.

  Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse
  • Kostnader
  • Kalkyler: Bidrag og selvkost
  • KRV-analyser
  • Inntektsteori og markedstilpasning
  • Noen spesielle beslutningsproblemer
   • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
   • Ledig kapasitet
   • Lønnsomhetsanalyser av markedsføringskampanjer og rabatter
   • Produktvalg ved knappe ressurser

  Delemne 3: Prosjektanalyse
  • Pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering
  • Hvordan måle investeringers lønnsomhet?
  • Kapitalbehov og finansiering

  Dataverktøy
  Ingen spesielle dataverkøy er påkrevet i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og løsning av oppgaver).

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger
  57
  Forberedelser til oppgavegjennomgang*, arbeid med pensumlitteratur og arbeidskrav
  113
  Eksamensforberedelser
  30
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Tidsforbruket per arbeidskrav vil avhenge av hvor mye studentene har arbeidet med pensum før arbeidskravet blir gjort tilgjengelig. Enkelte av arbeidskravene kan kreve en betydelig arbeidsinnsats dersom studentene ikke er ajour med framdriftsplanen for kurset.

  Undervisningen vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

  Nettstudier
  Nettlærer vil benytte It's Learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være et supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
  8
  Forberedelser til oppgavegjennomgang*
  30
  Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver og arbeidskrav
  132
  Eksamensforberedelser
  30
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

   Arbeidskrav
   Det publiseres åtte arbeidskrav i løpet av semesteret. Av disse må fem være godkjent for å få adgang til eksamen.
   For at arbeidskravene skal anses oppfylt, stilles det et visst minimumskrav til besvarelsenes innhold (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's Learning.


   Eksamen
   Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftelig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   BØK 34341 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

   Kontinuasjon
   Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

   Tilleggsinformasjon