VHL 3664 Strategy and new business models

VHL 3664 Strategy and new business models

Course code: 
VHL 3664
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Peder Inge Furseth
Course name in Norwegian: 
Strategi og nye forretningsmodeller
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Retail Management - Programme Courses
Semester: 
2019 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Vi har i de siste årene sett hele bransjer forsvinne (video-utleie, fotobutikker) og vi står foran stor arbeidsledighet i yrker hvor roboter/software kan ta over (banker, eiendomsmegler, finansmegler, og mange andre).   Samtidig skapes nye bransjer og nye muligheter, for eksempel gjennom netthandel og delingsøkonomi (Uber, AirBnB).

Bedriftene må innovere – de må skape nye produkter, tjenester, og plattformer. Men enda viktigere er det å utvikle nye forretningsmodeller for å skape bærekraftig inntjening. 

Den første halvdelen av kurset dreier seg i hovedsak om innovasjonsstrategi: Hvordan skal bedrifter gå frem for å klare å skape verdi av nye ideer? Vi gir et innblikk i hvordan bedriftene kan benytte både fysiske og digitale kanaler for å nå sine strategiske mål, og hvordan de kan bygge en kultur for innovasjon. Vi går også inn på det viktige temaet verdibasert ledelse. 

Den andre delen av kurset dreier seg om utvikling av nye forretningsmodeller som skal sette innovasjoner ut i markedet. En forretningsmodell beskriver bakgrunnen for hvordan en bedrift skaper, leverer og henter inn verdi. Denne verdien kan være økonomisk eller ikke-økonomisk (for eksempel miljømessig).

En forretningsmodell er et perspektiv for å kommersialisere et eksisterende eller nytt verdiforslag. Et verdiforslag er en presentasjon av det innholdet som gjør at kunder vil betale for det som bedriftene tilbyr.

I dette kurset ser vi på tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller. Perspektivene har hver sine sterke sider, og utfyller hverandre. I løpet av kurset vil studentene utvikle konkrete forretningsmodeller for bedrifter, og kunne bruke disse til å utvikle levedyktige og fornyede strategier.

Learning outcomes - Knowledge

I løpet av kurset skal studenten lære å utforme en konkret innovasjonsstrategi Dette gjelder både store og små bedrifter, og i en rekke bransjer. Strategien må spesifisere hvordan en bedrift skal opptre både i sine fysiske og sine digitale kanaler. En innovasjonsstrategi må settes ut i livet. Den beste måten å gjøre dette på er å lage en forretningsmodell.

Kurset består i klasseromsundervisning, hvor det legges opp til aktiv deltagelse fra studentenes side i å løse oppgaver og presentere løsninger.

Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig å lage en innovasjonsstrategi og bygge en forretningsmodell for denne strategien. Studenten må kunne velge de beste forretningsmodellene for å nå de strategiske målene. Dette innebærer at studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om følgende tema:

  • Hva en innovasjonsstrategi er, og hvorfor den er viktig for en bedrift
  • Forstå hvorfor innovasjoner må løse problemer som kundene har
  • Få innsikt i hvordan multikanal/omnikanal-strategi kan bidra til å nå de strategiske målene.
  • Ha kjennskap til hvordan en bedrift kan skape en kultur for innovasjon, og viktigheten av verdibasert ledelse
  • Få kjennskap til de tre sentrale forretningsmodellene: Business Model Canvas (Osterwalder); Ti typer innovasjon (Kelley); og Tjenesteinnovasjons-triangelet (Furseth)
  • Kunne vurdere hvilken forretningsmodell som passer best til å løse ulike konkrete problemstillinger i handels- og servicenæringen.
Learning outcomes - Skills

Kunne utarbeide en innovasjonsstrategi som besvarer spørsmål om nyskaping og kommersialisering for bedriftens utfordringer i dag og i morgen. Dette må ta eksplisitt hensyn til bedriftens strategier for både sine fysiske og digitale kanaler. Studenten skal også kunne ta initiativ til å gjennomføre en strategiprosess i en virksomhet, og være i stand til å gjennomføre et gruppearbeid i utviklingen av en forretningsmodell.

Learning Outcome - Reflection

Bli bevisst på de mange mulighetene som ligger i en innovasjonsstrategi, og forstå viktigheten av å utvikle dagens forretningsmodeller. Studentene skal også kunne reflektere om når en innovasjon trenger en ny forretningsmodell, og kunne ta med etiske og miljømessige (ikke-økonomiske) perspektiver i dette.

Course content

Sentrale modeller innen innovasjonsstrategi

- Nasjonale og internasjonale eksempler på bedrifters innovasjonsstrategi

- Forstå hvordan fagfeltene innovasjon (å skape verdi av nye ideer) og forretningsmodeller kan forsterke hverandre

- Viktigheten av multikanalstrategi i tiden fremover

- Viktigheten av å forstå hva verdibasert ledelse er, og hvordan man kan skape en kultur for innovasjon

- Hvordan og hvorfor noen av verdens største bedrifter (som Kodak) gikk under i løpet av noen få år

- Tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller, og hvordan forretningsmodeller kan omsette en innovasjonsstrategi til praksis.

Learning process and requirements to students

Det meste av kurset består i klasseromsundervisning. Det benyttes enkelte gjesteforelesninger, samt cases fra Harvard Business School. 

Merk: Det planlegges at undervisningen foregår som 6-timers dager, for å sikre en blanding av teori og praksis for alle tema.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Det forventes at studenten har kunnskap tilsvarende basiskurset i strategi: STR3605, eller tilsvarende, og har innsikter i forbrukeratferd.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredComment coursework
Mandatory32
Mandatory coursework:
Mandatory coursework:Mandatory
Courseworks given:3
Courseworks required:2
Comment coursework:
Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
  • No support materials
Duration: 
5 Hour(s)
Exam code: 
VHL 36641
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination every semester
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
39 Hour(s)
Prepare for teaching
80 Hour(s)
Student's own work with learning resources
40 Hour(s)
Group work / Assignments
36 Hour(s)
Examination
5 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.