VHL 3551 Retail logistics

VHL 3551 Retail logistics

Course code: 
VHL 3551
Department: 
Accounting, Auditing and Business Analytics
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Eirill Bø
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Retail Management - Programme Courses
Semester: 
2020 Spring
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Logistikk behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne.

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Logistikkfaget har både et strategisk perspektiv og en kvantitativ tilnærming. Dette kurset omhandler begge sider, men legger spesielt vekt på kvantitative beregninger knyttet til lagerhold som er nødvendige innen varehandelen.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kombinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling.
 • forstå begrepene logistikk og supply chain management.
 • kjenne til modeller som Du Pont, totalkostnadsanalysen, ABC analyser, klassifiseringsmodeller, ulike modeller for kostnadsoptimalisering og for optimalisering i vareflyten.
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne forklare hvordan man med et kundefokusert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere den fysiske vareflyten.
 • være i stand til å utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde, utføre en lageranalyse, samt gjøre en vurdering av lokalisering av distribusjonssentre.
 • vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden.
General Competence

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Course content
 • Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 • Leveringsservice som betydning for kunden samt utvikling av logistikk som konkurransestrategi 
 • Prognoser og lagerstyring
 • Produksjonsstyring
 • Innkjøp og leverandørsamarbeid
 • Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden.
 • Logistikkens betydning for miljøet. 
 • Optimaliserings modeller for transport og lager
 •  Optimalisering av vareforsyning
 •  Lokalisering av distribusjonssentre
 • Optimalisering av leveranser fra samme leverandør
 • Optimal struktur i distribusjonskjeden for retailsystemer
 • Flerlager – når er det optimalt med bruk av distribusjonssenter (grossistlager), og når er direkte distribusjon til butikkene best?
 • VMI, Quick response logistics
Teaching and learning activities

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt 45 kurstimer.

Det vil bli benyttet Excel i regneoppgavene

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

 

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

No particular prerequisites are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
VHL 35511
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes4 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:VHL 35511
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
ELE 3715100
MRK 3520100
Credit reductions:
Course code:ELE 3715
Credit reduction:100
Course code:MRK 3520
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er overlappende med ELE 3715 Logistics and Marketing Channels og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk 

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
40 Hour(s)
Webinar
5 Hour(s)
Prepare for teaching
45 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Student's own work with learning resources
46 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.