SMC 1001 Introduction to Leadership for General Practitioners

SMC 1001 Introduction to Leadership for General Practitioners

Course code: 
SMC 1001
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
5
Course coordinator: 
Bjørn Erik Mørk
Anne Berit Swanberg
Course name in Norwegian: 
Lederkurs for allmennleger
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Management Courses
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 uttrykkes det eksplisitte målet om å «å utvikle en teamorganisert tjeneste, styrke og endre kompetansen, styrke ledelse og bedre tilgjengeligheten til data».  For å arbeide mot å oppnå et slikt mål er det mange områder som vil berøres: ledelse og teamledelse, metoder for kontinuerlig forbedring, pasientsikkerhet, forståelse for forvaltning og systemtenkning, organisasjonsforståelse og omstilling, innovasjon, forståelse for digitalisering og velferdsteknologi.

Dette introduksjonskurset er utviklet for leger i allmennlegetjenesten for å øke legers kompetanse, slik at de kan lede an, se verdien av og mestre systematisk arbeid med kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhet. Kurset skal bidra til at deltakerne på sikt kan lede teambaserte virksomheter med annet personell og ledere av fastlegepraksiser, at de evner å sette mål som skaper mening for medarbeiderne, skaper gode og inkluderende prosesser, viser tillit, skaper trygghet og mobiliserer til innsats for videreutvikling av tjenestene. 

Kurset bygger på forskningsfronten innenfor ledelsesfagene, og er samtidig praktisk rettet for å gi en best mulig læring for deltagerne, legepraksisene de jobber for og for utviklingen av allmenn- og fastlegeordningen. Å heve kompetansen på ledelse, teamledelse, velferdsteknologi, hjemmebehandling samarbeidsforståelse med mer vil gi best resultater dersom lederne også utrustes med kunnskapsbaserte modeller, verktøy, og trening i bruk av metoder som de tydelig ser relevansen av for sin egen arbeidshverdag.

Undervisningen legger til rette for at lederne blir reflekterte praktikere som klarer å reflektere i praksis mens de handler, og til å reflektere om praksis etter at handlingene er ferdig. På den måten kan de rekonstruere erfaringer, og potensielt på en mer bevisst måte bruke det som muligheter for læring og styrke seg som ledere.

Learning outcomes - Knowledge
 • Ha tilegnet seg bred kunnskap om hva lederskap handler om og kunne sette dette i sammenheng med egen praksis
 • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om av hvordan ledere opplever inter- og intra rollekonflikter, og hvordan ledelse påvirkes av situasjoner og kontekst
 • Ha tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av områder fra ledelsesforskningen, blant disse hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, og hvordan man håndterer endring og konflikter
 • Ha tilegnet seg god innsikt i hvordan systematisk kvalitetsarbeid og nye måter å jobbe på kan bidra til økt pasientsikkerhet.
Learning outcomes - Skills
 • Ha utviklet evne til kritisk selvrefleksjon rundt egen lederrolle og i forbindelse med kontinuerlig utvikling av eget lederskap
 • Kunne anvende en rekke verktøy og metoder fra ledelseslitteraturen i egen praksis, f.eks den vanskelige samtalen
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og modeller innen ledelse og kunne anvende dette inn i en diskusjon med fagfeller.
 • Kunne diskutere med samarbeidspartnere, fagfeller og ansatte hvordan ny teknologi kan anvendes og utnyttes i endringsarbeidet for å utvikle gode rutiner, tjenester og samhandlingsmønstre for legevirksomheten.
General Competence
 • Kunne diskutere betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse
 • Fått økt forståelse for betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap
 • Se verdien av å tilrettelegge for et godt samspill med aktører innen primærhelsetjenesten
 • Utviklet et godt faglig skjønn og evne til organisatorisk nytenkning
Course content

Modul 1
Ulike perspektiver på ledelse

En introduksjon til noen av de mest relevante teoriene innen ledelse for målgruppens kontekst: Endringsledelse, transformasjonsledelse, teamledelse, faglig/profesjonsledelse. 

Modul 2
Bli kjent med deg selv som leder

Med utgangspunkt i teorier om personlighet og individuelle forskjeller gjøre deltakerne oppmerksomme på egen personlighet i kontekst av deres lederroller

Modul 3
Organisasjonskulturer og læring

Endring og fornyelse/innovasjon krever læring på individ, gruppe og organisasjonsnivå.: endringsledelse, HMS som lederansvar, motstand mot endring, konfliktløsing.

Kommunikasjon
Budskapsformidling, valg av kanaler, gi og ta tilbakemelding

Modul 4
Fastlegekontoret som organisasjon i samhandling med andre organisasjoner

Med utgangspunkt i organisasjonsteori: Fastlegens rolle som teamleder og teamet som sentral arbeidsenhet som skal operere i egen organisasjon og i samhandling med andre organisasjoner

Modul 5
Kontinuerlig forbedring på fastlegekontoret

Fastlegens lederrolle i kvalitetsarbeidet og arbeidet rundt pasientsikkerhet re forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Teknologi og nye måter å arbeide på
Nye måter å jobbe på, ny teknologi og nye kompetanser. Hvordan skape ønskede og nødvendige endringer på arbeidsplassen. Mer om endringsledelse.

Modul 6
Motivasjon, mestring og ytelse

Medarbeideren – din viktigste ressurs.  Hvordan få det beste ut av dine medarbeidere og kollegaer? Basert på teorier om bla motivasjon og relasjonsorientert ledelse og praktiske oppgaver

Tillit og delegering
For å få jobben gjort kan delegasjon være verktøyet.  Med delegasjon følger tillit. Introduksjon til tillitsbasert ledelse.

Modul 7
Å ta andres perspektiver

Hvordan tolker og opplever medarbeidere, kollegaer, brukere og samhandlende kommunale tjenesteytere ulike oppgaver som det samarbeides om? 

Teaching and learning activities

Kurset har en varighet på ca 15 uker. Hver av de 7 modulene inneholder ulike undervisnings- og læringsaktiviteter i et fast mønster og varer over en 2-ukerspersiode. Undervisningen vil skje på læringsplattformen Insendi (asynkrone aktiviteter) og videokonferansesystemet Zoom (aktiviteter i sann tid) og består bl.a. av:

 • Tematiske videoforelesninger og/eller podcasts
 • Refleksjonsoppgaver individuelt og i grupper
 • Praksisnære øvinger og verktøy
 • Undervisning på Zoom: forelesning og gruppeaktiviteter i sann tid
 • Individuell avsjekk på modulens læringsmål

 

Deltakerne vil få anledning til å bygge sin «personlige verktøykasse» som del av læreprosessen. Med personlig verktøykasse menes det at deltagerne tilegner seg et repertoir av teknikker og metoder som kan bidra til forbedret ledelse i egen praksis. Noen verktøy er del av undervisningsopplegget, mens andre vil oppstå gjennom at deltakerne deler fra egen praksis.

Deltakerne får en egen loggbok som brukes som personlige refleksjonsverktøy gjennom kurset.

Ved kursstart vil deltakerne deles inn i læringsteam og/eller -par. Læringsteamene skal jobbe sammen om ulike oppgaver for eksempel rundt anvendelse av ny kunnskap på egen praksis, deling av erfaringer mellom teammedlemmene og på tvers av team etc.

Deltakerne samarbeider om 2 konkrete oppgaver i løpet av kurset. Oppgavene baseres på egen (og/eller andres) praksis der ett eller flere av kursets temaer utforskes i praksis. Innleveringene vil delvis vurderes av faglærer, delvis av deltakerne selv, og utgjøre forarbeid til kursets eksamen.

For å få studiepoeng i kurset må deltakerne gjennomføre en 72 timers individuell hjemmeeksamen.

Kurset gjennomføres over 15 uker, med oppstart hver vår og hver høst (medio januar og medio august).

 

 I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

This course can be a part of the Executive Master of Management-degree as «Optional ECTS». 60 ECTS in the EMM-degree must be completed with BI-internal EMM courses with the combination of 15 and 30 ECTS-courses.The graduating course must be an ordinary EMM course (15/30 ECTS).

 

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
SMC 10011
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Webinar
21 Hour(s)
Prepare for teaching
20 Hour(s)
Student's own work with learning resources
60 Hour(s)
Submission(s)
10 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
135

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 135 hours.