SLM 6009 Circular Economy and Competitiveness

SLM 6009 Circular Economy and Competitiveness

Course code: 
SLM 6XX9
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
0
Course coordinator: 
Espen Roy Skaldehaug
Course name in Norwegian: 
Sirkulær økonomi og konkurransekraft
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Formålet er å skape forståelse for at optimering av eierinteresser ikke nødvendigvis er tilfredsstillende styringsmodell i en verden med begrensede globale ressurser. Spørsmålet blir da, hvordan og hvilke endringer bør gjennomføres? Hvordan bør kapitalismen endres? Hvem kan bidra?

Videre er hensikten å gi en oversikt over sirkulær økonomisk logikk, sirkulær økonomiske løsninger og sirkulær økonomiske teori, modeller og verktøy.

I en usikker verden er betydningen av fleksibilitet, evnen til å planlegge på en måte som gjør at utfallet blir «best» mulig, av stor verdi. Hvordan planlegge for økt fleksibilitet?

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs

 • Kjenner studentene til fordeler og ulemper med fokus på maksimering av eierinteresser, inklusive perioderegnskapet.
 • Forstår studentene hva som skal til for å utvikle nye styrings-/måleparametere (Environmental, Social and Governance Metrics)
 • Har studentene utviklet innsikt i hvordan sirkulær økonomisk logikk skaper økonomiske muligheter
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs

 • Kan studentene vurdere mulige forbedringsområder av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Hvor går veien videre?
 • Behersker studentene sirkulær økonomisk logikk og hvordan de skal kunne bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.
 • Kan studentene vurdere betydningen av fleksibilitet, det være seg å forsterke et positivt utfall, forbedre et negativt utfall eller utsette beslutningen i påvente av relevant informasjon.
 • Kan studentene utføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner i tilknytning til sirkulær økonomi
General Competence

Studenten har kompetanse om viktigheten av å kunne gjøre tilpasninger for øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser, det være seg markedsmessige eller regulatoriske endringer.

Course content
 • Fra maksimering av eierverdi til maksimering av eierverdi og delt verdi, samtidig!
 • Bedriftsøkonomi og betydningen av eksternaliteter
 • Sirkulær økonomi
 • Fleksibilitetslogikk og betydningen av dette for utviklingen av fagområdet økonomistyring.
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

The course is part of the SLM course series, Business Management, which consists of the SLM courses SLM 6007 Managerial accounting and strategy, SLM 6008 Value Chain Optimalization and Lean Management and SLM 6009 Circular Economy and Competitiveness. The courses are based on the course BIK 2953 Business Management, 7.5 credits. If you have completed three courses from the same SLM course series, and meet the admission requirements for taking the BI exam, you can take an exam within that course course, which gives a total of 7.5 credits.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits