MAN 5167 Educational Leadership and Learning Environment in The Early Years Education

MAN 5167 Educational Leadership and Learning Environment in The Early Years Education

Course code: 
MAN 5167
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
30
Course coordinator: 
Ide Katrine Birkeland
Course name in Norwegian: 
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Educational Leadership, Specialisation
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5168 - første semester
MAN 5169 - andre semester
Introduction

Hovedmålet med dette programmet er å gi den enkelte barnehagelærer innsikt, kunnskap og redskaper som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å drive pedagogisk ledelse i komplekse organisasjoner som barnehagen er, i tråd med Rammeplanens verdigrunnlag. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan skape et godt læringsmiljø selv med de utfordringer og muligheter man møter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), variasjon i organisering mellom barnehagene, samt det å være leder av en personalgruppe med ulik kompetanse og faglig bakgrunn.

Barnehagelærerne og en god pedagogisk ledelse er en viktig faktor for å utvikle og sikre at avdelingen holder høy kvalitet som er til det beste for barns trivsel og utvikling. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles overfor. En viktig oppgave for lederne i barnehagene i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i hele barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. Det kreves derfor også i større grad et godt samarbeid med andre instanser rundt barna, men også etableringen av et tillittsbasert forhold til barnehagebarnas forelder.

Oppsummert vil videreutdanningsprogrammet for barnehagelærere gi studentene en bred innføring i de viktigste temaene for barnehageledelse knyttet sterkt opp mot Rammeplanens intensjoner. MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø  kan inngå som 1. året  i  Executive Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse.
 

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten vil kunne:
• observere, analysere, sette i gang og gjennomføre målrettet forbedringsarbeid i egen barnehage/avdeling
• Bruke og forstå relevante metoder for forskning for å kunne implementere rammeplanen på en god måte 
• avdekke behov for forbedringsarbeid i egen virksomhet på bakgrunn av egne analyser, systematiske observasjoner og faglige vurderinger
• bruke systematisk innhentet pedagogisk dokumentasjon som en del av veiledningen og forbedringsarbeidet sitt på avdelingen/barnehagen
• Vurdere den kunnskap og de data som publiseres om barnehageutvikling og gjennomføre alle faser av et selvstendig utviklingsprosjekt i barnehagen
• sette i gang og opprettholde et godt foreldresamarbeid 
• vurdere barns utvikling for å sørge for at alle barn har progresjon i sitt utviklingsløp. 
 

Learning outcomes - Skills

Kandidaten vil kunne:
•    observere, analysere, sette i gang og gjennomføre målrettet forbedringsarbeid i egen barnehage/avdeling
•    implementere rammeplanen på en god måte
•    avdekke behov for forbedringsarbeid i egen virksomhet på bakgrunn av egne analyser, systematiske observasjoner og faglige vurderinger
•    bruke systematisk innhentet pedagogisk dokumentasjon som en del av veiledningen og forbedringsarbeidet sitt på avdelingen/barnehagen
•    gjennomføre alle faser av et forbedringsarbeid
•    sette i gang og opprettholde et godt foreldresamarbeid
•    vurdere barns utvikling for å sørge for at alle barn har progresjon i sitt utviklingsløp. 
 

General Competence

Kandidaten skal være i stand til å reflektere kritisk omkring egne avdeling/barnehage i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, utviklingspotensial og faglige problemstiller. De skal ha kompetanse og trygghet til å analysere og trekke konklusjoner som vil styrke kvaliteten, trivsel, læring og utvikling i barnehagen. De skal også kunne inneha kunnskaper og ferdigheter til å igangsette og lede selvstendige og nytenkende forbedrings- og innovasjonsprosesser.  Kandidaten skal også være i stand til å kommunisere og samarbeide godt med alle foreldre, interne og eksterne instanser.

Course content

•    Barnehagens læringsmiljø for barns beste
Barnehagens samfunnsoppdrag i tråd med Rammeplanens intensjoner   
Hva viser forskning om hva som gir gode resultater i barnehagen?   
Globale trender og kunnskapsutvikling om barnehagen   
Hvordan ledes og drives de beste barnehagene?    
Analyse av egen barnehage/avdeling/utviklingsarbeid   
Kvalitetsforståelse, pedagogisk dokumentasjon og systematiske observasjon av kvalitet på egen avdeling   

•    Tidlig innsats og barnehagen som forebyggende arena   
Tidlig innsats, utvikling, læring i barnehagen, utjevne sosiale forskjeller   
Barnehagen som forebyggende arena    
Samspill med foreldre og andre aktører sett i relasjon til barns utvikling, trivsel og inkludering 
De vanskelige samtalene  

•    Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur    
Relasjonsledelse og hvordan utvikle avdelingens praksis   
Organisasjonskultur for utvikling av en lærende organisasjon   
Personalutvikling, motivasjon og veiledning av medarbeidere, lojalitet og tillit   
Betingelser for å lære av egen praksis   
Profesjonell kommunikasjon, samarbeid, relasjon og kommunikasjon, samtaler og veiledning av foreldre og kollegaer

•    Veiledning og barnehagebasert kompetanseutvikling   
Hvordan utvikle avdelingens praksis  
Veiledning i personalgruppen  
Pedagogisk leders dobbeltrolle; veileder for barns og ansattes utvikling    
Veiledning i praksis   
Introduksjon til internasjonale observasjonsverktøy av barnehagekvalitet 

•    Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
Ulike måter å utøve lederskap på 
Hva er effektiv ledelse? Ledertrekk, lederstil, ferdigheter, premisser og perspektiver  
Lederrollen, rolleforståelse 
Ledelse av endringsprosesser  
Påvirkning og endring av organisasjonskultur. 

•    Ledertrening og oppgaveseminar
Meg som leder 
Makt, påvirkning, ferdighetstrening 
Trene refleksjonsevnene, bevissthet, ferdigheter og holdninger til å utføre et bevisst lederskap for sine medarbeidere 

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications
  • You have a Bachelor’s degree – 180 study points/credits – from a college, university or the equivalent. .
  • You are at least 25 years of age.
  • You have four years of work experience fulltime.  For applicants who have a Master’s degree, the requirement is three years.
Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Comment: 
Take-home exam: counts 40% in order to get a grade.
Exam code: 
MAN 51671
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Semester(s)
Comment: 
Term paper: counts 60% in order to get a grade.
Exam code: 
MAN 51672
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
MAN 5133100
MAN 5148100
MAN 5137100
MAN 5140100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
Credit reductions:
Course code:MAN 5133
Credit reduction:100
Course code:MAN 5148
Credit reduction:100
Course code:MAN 5137
Credit reduction:100
Course code:MAN 5140
Credit reduction:100
Course code:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Course code:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Reduction description

Følgende programmer markert som "faglig overlapp" kan ikke brukes sammen i en EMM-grad, med dette programet, Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen.

Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.