MAN 5069 Teamwork and Leadership; Applied Organizational Psychology

MAN 5069 Teamwork and Leadership; Applied Organizational Psychology

Course code: 
MAN 5069
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
30
Course coordinator: 
Hallvard Føllesdal
Kathrine Johannesen
Course name in Norwegian: 
Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Master of Management
Semester: 
2018 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5070 - 1. semester
MAN 5071 - 2. semester
Introduction

Norge har lenge hatt ry på seg som et foregangsland innen organisasjonspsykologi. Lederprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. Programmet gir praktisk nyttig kunnskap for individ og bedrift om kommunikasjon og samspill mellom større grupper, mindre grupper og individer i sosiale systemer.

Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra bl a gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Gjennom programmet skal deltakerne lære å anvende sine kunnskaper i å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap. Det vil bli lagt vekt på å bruke kvantitative og kvalitative metoder så som case og intervju.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i bedrifter og organisasjoner der endring skjer stadig raskere. Du vil få rikelig mulighet til å reflektere over egne erfaringer, anvende og forbedre din samspillkompetanse.

Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. I en kontinuerlig prosess formidler programmet en fagpsykologisk viten som også gir den enkelte deltaker en unik mulighet for personlig utvikling

Learning outcomes - Knowledge
 • Kjenne til grunnleggende problemstillinger innen ulike deler av psykologien, eksempelvis organisasjonspsykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi
 • Ha kjennskap til og kunne anvende sentrale psykologiske fagbegrep, også i skriftlig arbeid
 • Kjenne til sentral organisasjonspsykologisk forskning og teori av relevans for samspill og ledelse
 • Ha en grunnleggende innsikt i psykologisk teori av relevans for gruppeledelse og relasjonshåndtering
 • Innsikt i kvantitativ og kvalitativ psykologisk metode
Learning outcomes - Skills
 • Være i stand til å anvende organisasjonspsykologisk kunnskap og erfaring på egen arbeidsplass
 • Kunne forbedre lederferdigheter i samspill
 • Flytte fokus fra mål til prosess og fra egen person til organisasjon
 • Lære å jobbe mer effektivt som leder, eksempelvis hvordan drive prestasjoner i en gruppe, ta beslutninger, håndtere konflikter/skape samarbeid/ fremme trivsel
 • Økt psykologisk kunnskap som eksempelvis er relevant for salgssituasjoner, gjennomføringer av prosjekter, oppfølging av kunder
Learning Outcome - Reflection
 • Følelse av økt personlig styrke
 • •Oppdagelse av nye muligheter
 • •Økt nærhet i mellommenneskelige relasjoner
 • •Større verdsetting av liv og arbeid
Course content
 • •Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
 • •Refleksjonsteam: Roller og gruppeprosesser
 • •Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier
 • •Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
 • •Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse
Learning process and requirements to students

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 72 hours individual home exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

1. Samling - Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
Delmål
Hva som motiverer og demotiverer teammedlemmer betyr mye for teamets suksess. Derfor er gruppepsykologi et naturlig studieområde for den som er opptatt av resultater. Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Studentene vil erfare og få vitenskapelig dokumentert kunnskap om relasjoner i og mellom arbeidsgrupper.

Emneoversikt
Teamutvikling
Ledelse og kommunikasjon
Erfaringslæring
Konkurranse og samarbeid
Trygghet + angst = prestasjon
Relasjoner til eksterne konsulenter
Relasjoner til ledere og medarbeidere
Gruppeidentitet
Det ubevisste i grupper
Endring av gruppekultur
Trening i deltakende observasjon

2. Samling - Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier
Delmål
Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Samlingen gir nytt perspektiv på erfaringene fra 1. samling. Den enkelte deltaker vil få mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater og teori .

Emneoversikt
Hva kjennetegner det vinnende team?
Teamdiagnostikk
Overflateroller, samspillroller og kjerneroller
Konflikt og konflikthåndtering
Makt, autoritet og lydighet
Rolledifferensiering i grupper
Konstruktive og destruktive krefter i grupper
Arketypiske roller og dyprollefantasier

3. Samling - Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsestrategier
Delmål
Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i oppstart, utvikling, markedsføring og opprettholdelse av kunnskapsbedrifter. Studentene vil få dokumentert vitenskapelig innsikt i innovasjonsprosessens psykologi, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider.

Emneoversikt
Forberedelse til prosjektoppgave
Påvirkning og innflytelse
Oppbygging av kompetanse og tillit
Ressursutnyttelse og overtallighet
Prosjektorganisasjonens psykologi
Psykologisk kapital
Emosjoners betydning
Ledelse av nyetablerte team
Salg og innsalg: Konkurranse som "vinn eller forsvinn"
Relasjonsbygging
Krise og nye muligheter

4. Samling - Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
Delmål
Å kjenne seg selv er en kongstanke ved ledelse. I tillegg er emosjonell kompetanse blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil studentene gjennom arbeid i små grupper få økt selvinnsikt. Studentene vil ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle egen og andres evne til mentalisering og emosjonell intelligens. Sammen med kunnskaper fra moderne personlighetspsykologi vil det bli gitt praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling.

Emneoversikt
Leder som hjelper
Personlighetstyper og –trekk
Personlighetsendring
Selvbilde og sosial identitet
Åpenhet som endringsfaktor
Emosjonell intelligens
Livsfeller og barndommens innflytelse
Empati, ekthet, aksept og forståelse av andre

5. Samling - Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse
Delmål
Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir et nytt blikk på tidligere samlinger og gir deltakerne trening i å anvende det som er lært på programmet til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter. Anvendelse av erfaringsbasert psykologisk kunnskap, dialogisk kommunikasjon og relasjonskompetanse.

Emneoversikt
Løsningsfokusert veiledning
Kollegacoaching og sokratisk dialog
Selvrefleksjon og personpersepsjon
Førsteinntrykk og ”impression management”
Reflekterende team
Kompetanse og inkompetanse som leder og medarbeider

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 50691
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 50692
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40No72 Hour(s)Individual Individual 72 hours home exam, counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:2 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code:MAN 50691
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:72 Hour(s)
Comment:Individual 72 hours home exam, counting 40% of the total grade.
Exam code:MAN 50692
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.