MAN 5003 Accounting for Decision-makers

MAN 5003 Accounting for Decision-makers

Course code: 
MAN 5003
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
30
Course coordinator: 
Pål Berthling-Hansen
Espen Roy Skaldehaug
Ingunn Myrtveit
Course name in Norwegian: 
Økonomi for beslutningstakere
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Master of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5004 - 1. semester
MAN 5005 - 2. semester
Introduction

Har din karriere resultert i økt ansvar og beslutningsmyndighet?
Føler du behov for å bedre din forståelse av de økonomiske sammenhengene i din virksomhet?

Forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger er essensielt for alle beslutningstakere i en organisasjon.

Programmet ”Økonomi for beslutningstakere” inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og består av temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kursprogram skal studentene ha ervervet bedriftsøkonomisk forståelse. Deltakerne skal ha fått kunnskap om hvilke modeller beslutningstakere bør velge under ulike beslutningssituasjoner. Forståelse for hvilke begrensninger som ligger i bruken av de enkelte beslutningsmodeller er en vesentlig del av læringsprosessen. Deltakerne skal bli i stand til å kommunisere om økonomisk informasjon og kunne bidra i drøftelser rundt betydningene og konsekvensene av de resultater modellene gir.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om samspillet mellom økonomisk teori, økonomiske modeller og økonomiske informasjonskilder. En kunnskap som er en forutsetning for å kunne fatte optimale bedriftsøkonomiske beslutninger.
 

Learning outcomes - Skills

Etter endt program skal studentene kunne:
- Anvende bedriftsøkonomisk fagterminologi
- Fremskaffe relevant beslutningsinformasjon med hensyn til hvor mye ressurser en beslutning vil forbruke
- Lese og forstå sentrale deler av en virksomhets regnskapsinformasjon
- Anvende netto nåverdimetoden i praksis som et prosjektanalyseverktøy

Learning Outcome - Reflection

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg forståelse for styrker og svakheter med bedriftsøkonomisk modellering. Studentene skal ha innsett at modellering er svært viktig for å kunne belyse viktigheten av de ulike underliggende parametre, men samtidig skal de ha fått forståelse for at det er svært sjelden en økonomisk beslutningsmodell klarer å kvantifisere alle relevante beslutningsfaktorer i økonomiske tallstørrelser.

Course content

Module 1 Managerial challenges and economic supervision
Module 2 Target-oriented management and activity-based understanding of
costs
Module 3 Strategic decisions
Module 4 Simulation game
Module 5 Accounts analysis, credit rating and working capital management
Module 6 Performance assessments and presentation of term papers

Learning process and requirements to students

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of 150 hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

 The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 72 hours individual home exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Samling 1: Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk samstyring.
Samlingen er todelt. Første del vil ta opp og drøfte de ulike utfordringer ledelsen står overfor idag i ulike virksomheter, private såvel som statlige og kommunale. Fokus er på beslutninger og hva som påvirker vår evne til å fatte gode beslutninger.

Fokuset i denne samlingen er å gjennomgå konkrete kortsiktige beslutningssituasjoner, med blant annet bruk av relevant kostnadsdata.
I del to drøftes begrepet ”økonomistyring” og hvilke opplysninger virksomheten behøver for å kunne praktisere økonomistyring. Budsjetteringsprosessen og budsjettutarbeidelsen vektlegges.

Samling 2
Del 1 omhandler hvordan virksomheten aktivt bør benytte budsjettet for å nå sine mål. Under samlingen diskuteres hvilke virksomheter som har størst eller minst nytte av budsjettering, sammenhengene mellom budsjettet og virksomhetens strategi, budsjettutarbeidelsen og budsjettet som styringsverktøy.
Del 2 dreier seg om aktivitetsbasert kostnadsforståelse og aktivitetsbasert ledelse. Deltakerne vil her lære om sammenhengene mellom virksomhetens aktiviteter og ressursforbruk. Er god aktivitetskontroll synonymt med god kostnadskontroll? Gir et aktivitetsbasert kostnadsregnskap bedre grunnlag for å fatte beslutninger enn et tradisjonelt regnskap? Kan aktivitetsbasert kostnadsregnskap benyttes som underlag for beslutninger både på kort og lang sikt?
Del 2 vektlegger å skape forståelse for hvordan ressursforbruket i virksomhetenes verdikjeder påvirker ledelsesbeslutningene i så vel offentlig som privat sektor. Del 2 omhandler ulike aspekter ved ressursstyring, herunder problemstillingene knyttet til bestemmelse av optimal ressursfordeling og optimal ressursmengde. Sentralt i samlingen er å gi deltakerne forståelse for at "tall lever" og at kostnadsmessige tallstørrelser som skal benyttes som underlag for en beslutning, beslutningsrelevante kostnader, må skreddersys i hvert enkelt tilfelle avhengig av formålet med beslutningen. Teori og metoder som gjør deltakerne i stand til å beregne beslutningsrelevante kostnader for beslutninger i forbindelse med produkter, kunder, effektivisering, konkurranseutsetting og fastsettelse av internpris vektlegges.

Samling 3: Strategiske beslutninger
Samlingen omhandler relevant teori og relevante metoder for valg mellom ulike beslutningsalternativer i strategiske bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner, det vil si beslutninger som både er betydelige, flerperiodiske og til dels irreversible av natur. Verdiskapningsbegrepet og investeringsbeslutningen vektlegges spesielt. Betydningen av effisiensbegrepet drøftes i lys av både interne beslutninger og eksterne konkurranseutsatte beslutninger. Forståelse for både styrker og svakheter med bruk av tradisjonelle flerperiodiske metoder prioriteres gjennom diskusjoner og arbeid med relevante oppgaver. Samlingen vektlegger å skape forståelse for både muligheter og begrensninger med bruk av økonomisk informasjon som dataunderlag til strategiske beslutninger.

Samling 4: Simuleringsspillet Briefcase + veiledning på prosjektoppgaven
Samling 4 omhandler simuleringsspillet Briefcase hvor programdeltakerne deles inn i ti lag som deretter skal konkurrere med hverandre. Hvert lag leder et fiktivt selskap som skal konkurrere med de andre lagene i de samme markedene, og det laget som klarer å oppnå høyest akkumulert resultat over en 3 års periode har vunnet. Spillet simulerer på en realistisk måte ulike markedsmekanismer som dagens ledere må kjenne til og beherske for å lede en konkurranseutsatt virksomhet.
Under spillets gang foreleses relevant økonomisk teori. Under samlingen må deltakerne lage resultatregnskap, likviditetsregnskap og balanse i Excel. Gjennom dette, og det faktum at de får omfattende informasjon om konsekvensene av de beslutninger de har fattet, får deltakerne økt kunnskap om regnskapssammenhenger og bruk av Excel. Samlingen går over fire dager og deltakerne må være forberedt på at dagene varer sent utover kvelden. Dette for både å kunne gjennomføre simuleringspillet samt obligatorisk veiledning på prosjektoppgaven.

Samling 5: Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetsstyring
Samlingen vil ta for seg eksternregnskapet, og gi innsikt i modeller og verktøy for analyse av et slikt regnskap. Fokuset forflyttes nå fra intern analyse til ekstern analyse. Deltakerne vil få kjennskap til regnskapsanalyse og spesielt tolkning av slike analyser. Hvordan benyttes slik informasjon i utvikling av kredittvurderingsmodeller? Under denne samlingen er det dessuten satt av tid til veiledning på prosjektoppgaven. Hver gruppe vil få avsatt tid til obligatorisk veiledning med en av de faglig programansvarlige. Alle gruppene skal på forhånd ha fått godkjent prosjektoppgavens problemstilling.

Samling 6: Prestasjonsvurderinger og fremføring av prosjektoppgaver
Teorier om økonomisk vekst og fall. Vi diskuterer utfordringer knyttet til disruptive teknologier, beslutninger ved begrenset resjonalitet, multitasking og mindfulness. Programmet avsluttes med at alle gruppene fremfører sine prosjektoppgaver i plenum. Det stilles krav til aktiv deltakelse fra alle deltakerne.

 

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Semester(s)
Comment: 
Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code: 
MAN 50031
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Support materials: 
  • All printed and handwritten support materials
  • BI-approved exam calculator
  • Simple calculator
Duration: 
4 Hour(s)
Comment: 
4 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exam code: 
MAN 50032
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.