MAN 3072 Final thesis. Executive Master of Management with specialisation in Taxation

MAN 3072 Final thesis. Executive Master of Management with specialisation in Taxation

Course code: 
MAN 3072
Department: 
Law and Governance
Credits: 
12
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Course name in Norwegian: 
Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 3073
MAN 3074
Introduction

Innenfor studiet Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett skal det skrives en en avsluttende oppgave med fritt valgt emne innenfor Master of Management-gradens samlede pensum på tilsammen 12 studiepoeng.

Learning outcomes - Knowledge

Formålet med Masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid på et avansert faglig nivå. Studentene skal velge emne(r) og definere problemstilling(er) og arbeidet skal vise inngående kunnskap innenfor det aktuelle området som studenten velger å fokusere på. Studentene vil gjennom masteroppgaven få inngående kunnskap om det aktuelle skatterettslige temaet og juridisk metode. Arbeidet og prosessen med masteroppgaven vil videre ha stor overføringsverdi til andre skatterettslige områder.

Learning outcomes - Skills

Gjennom masteroppgaven vil studeten lære seg å analysere og forholde seg kritisk til ulike rettskilder og anvende disse for å analysere og drøfte juridiske problemstillinger. Studentene vil videre gjennom arbeidet med oppgaven lære seg å finne frem til, analysere og løse praktiske og teoretiske problemstillinger på en selvstendig måter. 

General Competence

Oppgaven skal avspeile en inngående forståelse av hvordan gjeldende rett anvendes på konkrete problemstillinger. Gjennom arbeidet med masteroppgavne vil studentene også få trening og veiledning i evnen til å skille mellom diskusjon av hvordan reglene burde være i forhold til hvorledes de faktisk fungerer. Dette vil gi studentene faglig tyngde til nytenkning og inovasjon på skatterettens område. 

Oppgaven vil gi studentene kunnskap og faglig tygde til å diskutere og formidle kunnskap om de relevante problemstillingene innenfor det aktuelle skatterettslige temaet samt kritisk vurdere den faglige kvaliteten til andre spesialister innen rettsområdet. 

Teaching and learning activities

I arbeidet med oppgaven står man fritt til å velge emne innenfor Master of Management gradens samlede pensum.  

Valg av tittel og emne legges til grunn for tildeling av veileder. Det er fagansvarlig ved studiet som utpeker veileder til studenten. Videre fremdrift på arbeidet avtales med veileder. Veiledr leser gjennom inntil det antall sider oppgaven kan omfatte. 

Normal innleveringsfrist for oppgaven er samme dato som innlevering av ordinær prosjektoppgave samme semester. 

Den avsluttende oppgaven skrives på norsk eller engelsk.  

Oppgaven skal være på 30-40 sider når en student skriver alene, og 40-50 sider hvis to studenter skriver sammen.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

En avsluttende oppgave som teller 12 studiepoeng. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold.

Den avsluttende oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.
Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3073 for første semstret og MAN 3074 for andre semestret.

 

Tillitt og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age. At least two years work experience within taxes and taxation.

Required prerequisite knowledge

Alle delprogrammene innenfor graden forutsetter grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring fra skatte- og avgiftsretten.Studenten skal ha bestått de 4 førtse modulene for å kunne påbegynne den avsluttende oppgaven. Dispensasjon kan gis etter individuell vurdering. Oppgaven er det siste arbeidet i Master of Management graden.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 2)
Duration: 
2 Semester(s)
Exam code: 
MAN 30721
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Examination
150 Hour(s)
Student's own work with learning resources
170 Hour(s)
Sum workload: 
320

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 12 ECTS credit corresponds to a workload of at least 320 hours.