MAN 2971-2972 Transactions and restructuring

MAN 2971-2972 Transactions and restructuring

Course code: 
MAN 2971-2972
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Course name in Norwegian: 
Transaksjoner og omorganiseringer
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset gjennomgår man konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten kan analysere, forholde seg kritisk til og bruke relevante metoder slik at hun/han kan forstå følgende:

 • Forholdet mellom selskapsrett, regnskapsrett og skatterett om transaksjoner og omordanisering
 • Systematisering omdannelse – begreper
 • Forretningsmessige formål med omorganiseringer
 • Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
 • Fusjoner
 • Fisjoner
 • Drop down
 • Konserninterne overføringer
 • Omdannelse
 • Aksjesalg for hele virksomheter
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Gjennomskjæring ved transaksjoner
 • Dispensasjoner
 • Opphør - likvidasjon
 • Konkurs
 • Internasjonale omorganiseringer
 • Transaksjonsomkostninger
 • Generasjonsskifte og arveavgift
 • Tilpasninger og gjennomskjæring
 • Endringsforslag om omorganisering
 • Avgifter ved omorganisering
 • EUs fusjonsdirektiv
Learning outcomes - Skills

Analysere og forstå komplekse juridiske konstruksjoner som skattytere anvender ved omorganiseringer
Tilegne seg kunnskap på et høyt nivå, og anvende og kunne formidle slik kunnskap, hva gjelder samspillet mellom forskjellige rettsområder ved omorganisering
Kritisk kunne analysere og forstå grensen mellom skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser.
Ha inngående forståelse for hvordan generasjonsskifter kan og bør gjennomføres i et skatte- og avgiftsrettslig perspektiv
 

General Competence

Studentene skal gis et solid teoretisk og praktisk fundament for å analysere og håndtere de mange kompliserte samspillene av rettsregler ved omorganiseringer. Dette gjelder både regnskapsrett, selskapsrett og skatterett. 

Course content

Begreper og inndelinger
Forretningsmessige behov
Fusjon
Fisjon
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Regnskapsmessige tilnærminger
Innmatsalg
Aksjesalg
Likvidasjon
Internasjonale omorganiseringer
Finansdepartementets høringsutkast til endringer
Generasjonsskifte
Omgåelse
EUs merger directive

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least two years work experience within taxes and taxation. 

 

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i selskapsbeskatning er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Bilingual dictionary, Native tongue - English
 • Digital resource: Lovdata Pro (Digital Exam Mode)
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Compilation of tax laws
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
MAN29721
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 2)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
MAN 29711
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
200
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
72 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Prepare for teaching
49 Hour(s)
Student's own work with learning resources
200 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.