MAN 2969-2970 Value Added Taxation - Advanced Topics

MAN 2969-2970 Value Added Taxation - Advanced Topics

Course code: 
MAN 2969-2970
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Course name in Norwegian: 
Merverdiavgift II - utdypende emner
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Gjennom dette programmet vil du få et solid teoretisk fundament for å håndtere internasjonale transaksjoner i forhold til Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere internasjonale transaksjoner i forhold til merverdiavgiften. Dette innebærer blant annet at du får detaljert kunnskap regelverket rundt innførsel og utførsel av varer og tjenester, samt at du vil forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Programmet har stort fokus på norsk internasjonal merverdiavgift i lys av EUs regler.

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten kan analysere, forholde seg kritisk til og bruke relevante metoder slik at hun/han kan forstå følgende:

 • Når foreligger virksomhet i Norge
 • Forskjeller inntektsbeskatning, foretaksregistrering og merverdiavgift
 • Representantregistrering
 • Innførsel og utførsel av varer
 • MVA og E-commerce
 • Skillene mellom tjenester, fjernleverbare, elektroniske og elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Forholdet mellom tollov og merverdiavgiftslov
 • Merverdiavgiftsgrunnlaget ved innførsel
 • Fritak ved innførsel
 • Merverdiavgift ved skipsfart
 • Merverdiavgift ved petroleumsvirksomhet
 • Merverdiavgift ved internasjonal transport
 • Formidlingstjenester
 • Refusjon til utenlandske næringsdrivende
 • Fritak ved utførsel
 • Kontrollmessige utfordringer
 • Avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene
 • Sammenligning EU-direktivet og norsk mval
 • Forholdet mellom mval og inntektsskatt
 • Omgåelse i mva-retten
Learning outcomes - Skills
 • Kan anvende komplekse mva-reglene på konkrete, og til dels meget sammensatte, nasjonale og internasjonale saksforhold
 • Kan analysere og anvende aktulle bestemmeler i Norge og EU om om innførsel og utførsel av varer og tjenester
 • Analysere og forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner
 • Analysere og anvende norsk internasjonal merverdiavgift i lys av EUs regler
General Competence
 • Kan analysere og forstå kompleksiteten i merverdiavgiftslovning
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle kunnskap om avanserte MVA-rettslige problemstillinger, både nasjonale og internasjonale, samt på en god måte forklare hvordan dette kan analyseres. 
Course content
 • Merverdiavgiftsområdet
 • Tollov  oversikt
 • Innførsel varer
 • Innførsel tjenester
 • Inndeling tjenester
 • Elektroniske tjenester
 • Internettsalg
 • Avgiftspliktig omsetning i Norge
 • Representantregistrering
 • Fritak innførsel
 • Fritak utførsel
 • Turistsalg
 • Tax Free salg
 • Skipsfart og luftfart
 • Fritak offshore - kontinentalsokkel
 • Internasjonal transport
 • Refusjon
 • EUs regler - nasjonale og internasjonale transaksjoner
 • Internasjonal avgiftsplanlegging
Teaching and learning activities

Læreprosess
Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk
Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven

Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Eksamen kan også gis i et annet format enn angitt her.

Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age. At least two years work experience within taxes and taxation.

 

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i nasjonale merverdiavgiftsregler er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Digital resource: Lovdata Pro (Digital Exam Mode)
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
MAN29701
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 2)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
MAN 29691
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
200
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
72 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Prepare for teaching
49 Hour(s)
Student's own work with learning resources
200 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.