MAN 2914-2915 Tax Procedure

MAN 2914-2915 Tax Procedure

Course code: 
MAN 2914-2915
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Course name in Norwegian: 
Skatteprosess
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du vil videre få inngående kunnskap rundt regler om klage og endring av skattefastsetning, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. Hvilke rettigheter og forpliktelser som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning, er et sentralt tema og blir følgelig behandlet. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.

Learning outcomes - Knowledge

ha detaljert kjennskap til regler om underliggende temaer, og evne til å analysere og løse sentrale problemstillinger::

 • Anvendelsesområde for forvaltningslov og ligningslov innen skatteforvaltning
 • Saksbehandling vedtaksfastsettelse
 • Opplysningsplikt
 • Kontrolltiltak
 • Sanksjoner
 • Klage
 • Endring uten klage
 • Domstolsprøvelse
 • Habilitet
 • Skattebetaling og - innkreving
Learning outcomes - Skills

kunne på et avansert nivå:

 • Foreta en korrekt saksbehandling
 • Anvende de regler som den enkelte sakstype forutsetter
 • Forstå bedre arbeidsdelingen mellom skatteetat, påtalemyndighet og regjeringsadvokat
 • Samarbeide bedre med andre offentlige myndigheter
General Competence
 • Studentene skal få et helhetlig perspektiv på avveiningen mellom grunnleggende rettssikkerhetshensyn og hensynet til effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.
Course content

- Skatte- og avgiftsforvaltningens organisasjon
- Anvendelsesområde forvaltningslov og ligningslov i skatte- og avgiftssaker
- Forskjeller: Lignings- merverdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
- Gangen i en skatte- og avgiftssak med endring, sanksjonsfastsettelse, anke og domstolsprøvelse
- Habilitet

- Kontradiksjon
- Varslingsplikt - uttalerett
- Veiledningsplikt
- Krav til vedtaks innhold begrunnelse

- Forhåndsuttalelser bindende og veiledende
- Taushetsplikt personvern - hemmelige bevis

- Fremskaffelse bevismateriale
- Selvangivelses- og oppgaveplikt
- Innhenting opplysninger - egne og andres forhold
- Kontrolltiltak
- Bokettersyn
- Ransaking
- Beslag
- Speilkopiering

- Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
- Bevisbedømmelse og bevisvurdering - bevisbyrde
- Skjønn
- Endring - etter klage og uten klage
- Frister og foreldelsesregler
- Saksomkostninger

- Reaksjonsmidler
- Forsinkelsesavgift
- Gebyr
- Tvangsmulkt
- Kontrolltiltak
- Bokføringspålegg
- Tilleggsskatt og tilleggsavgift
- Renter
- Straff
- Domstolsprøvelse

- Innkreving
- Ordinære og ekstraordinære
- Sikring av krav
- Ekstraordinære innfordringsskritt
- Vanskeligstilte skattytere

- Straffesaker
- Objektivt gjerningsinnhold
- Subjektive straffbarhetsbetingelser
- Medvirkeransvar

- Begrensninger - EMK og FNs konvensjoner
- Erstatningsansvar for svikt i statens saksbehandling
- Grunnlag, omfang og prosedyre

Teaching and learning activities

Kurset er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesett på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Qualifications

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår. Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i alminnelig forvaltningsrett er en fordel.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Digital resource: Lovdata Pro (Digital Exam Mode)
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Compilation of laws
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
MAN29151
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 2)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
MAN 29141
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
200
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
75 Hour(s)
Prepare for teaching
75 Hour(s)
Student's own work with learning resources
250 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.