FAK 2805 Compliance, Law and Ethics for the Insurance Industry

FAK 2805 Compliance, Law and Ethics for the Insurance Industry

Course code: 
FAK 2805
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Ina Due-Tønnessen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Course in Insurance
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset inngår i autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere, men det skal også være et tilbud rettet mot andre deler av forsikringsbransjen. 

Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne innsikt i hvilke lover og regler som er vesentlige for forsikringsselskaper og forsikringsformidlere, samt gi en forståelse av hvordan compliance påvirker virksomheten. Videre gjennomgås typiske etiske problemstillinger og dilemmaer innenfor forsikringsvirksomhet og forsikringsformidlingsvirksomhet, der utvalgte deler fra god meglerskikk for forsikringsmeglerne står sentralt.

 

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om relevante juridiske og etiske spørsmål, og betydningen av compliance i forsikringsnæringen. Studentene skal også ha kunnskap om dataverktøy for fagfeltet.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne utføre sitt daglige arbeid innenfor juridiske og etiske rammer, samt innenfor rammene av god compliance. De skal også kunne bistå med å identifisere ny compliancerisiko og endringer i risikobildet, status på vesentlige risikoer og behov for tiltak.

General Competence

Studentene skal være i stand til å kunne diskutere konkrete etiske dilemmaer og compliancespørsmål og til å begrunne sine standpunkter på basis av regelverk og prinsipper og teori innenfor etikk.

 

Course content

Kurset består av tre selvstendige emner med underliggende temaer:

Compliance

Opplegget for emnet compliance må ses i sammenheng med emnet etikk. Etikk samt etterlevelse av lover og regler (særlig regulatoriske lover og regler) er høyt på agendaen for de fleste selskap. Samtidig har det vært flere tilfeller av salg av forsikringsprodukter som ikke er egnet for poliseholderen. Dette gjelder særlig visse typer kombinerte produkter (pensjon/finansielle).

Det er styrets og ledelsens ansvar å sikre etterlever lover og regler, og at virksomheten utøves forsvarlig og etisk. Alle som arbeider med forsikring, må imidlertid forstå og forholde seg til etiske dilemma og relevante regelverk. Spørsmålet om en virksomhets overholdelse av lover og regler dreier seg imidlertid også om å tilrettelegge for en ledelses- og organisasjonskultur som tar slike spørsmål på alvor. Kurset vil derfor også rette oppmerksomheten mot hvordan man organiserer selve compliance-funksjonen i virksomheten. Undervisningen vil ta utgangspunkt i egnete case som kan danne utgangspunkt for diskusjon.

Følgende problemstillinger blir belyst:

  • Hva er compliance, og hvordan fungerer compliance-prosessene i forsikring?
  • Hvilket ansvar ligger på ledelsen og den enkelte medarbeider når det gjelder etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer?
  • Hva er de viktigste regelverkene og problemstillingene som medarbeidere og ledere må forholde seg til i forbindelse med salg og kundehåndtering i forsikring?

- Vi dekker regelverk knyttet til produktpakketingering (PRIIPs), distribusjon (IDD), håndtering av personvern (GDPR) og håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering (AML). Utfordringene innenfor disse områdene er store for forsikringsnæringen. Et nytt hvitvaskingsregelverk er nettopp trådt i kraft. IDD vil bli implementert i norsk lov med virkning fra 30/6-19 og GDPR trådte i kraft for noen måneder siden.

- Vi viser hvordan regelverkene treffer de ulike delene av salgs- og kundeoppfølgingsprosessene.

Jus

I kurset inngår

  • Forsikringsformidlingsloven, herunder bl.a. meglerfullmakter. Forsikringsformidlingsloven utgjør rammeverket for forsikringsmeglere, og loven er nært knyttet til både compliance og etiske problemstillinger, samt de øvrige juridiske emnene det skal undervises
  • Forsikringsavtaleloven. Grunnleggende for alle aktører i forsikringsbransjen.
  • Alminnelig avtalerett. Emnet utgjør en grunnpilar for å forstå forsikringsformidlingsloven og forsikringsmeglernes virksomhet.
  • Alminnelig erstatningsrett og kontraktsansvar. Emnet er grunnleggende for alle aktører i forsikringsbransjen, og det dekker erstatning i og utenfor kontrakt.
  • Offentlige anskaffelser. Offentlige etater vil ofte være bundet av regelverket om offentlige anskaffelser når de skal inngå alle typer forsikringsavtaler. Offentlig sektor er en stor kjøper av forsikringstjenester, og regelverket omkring offentlige anskaffelser er derfor viktig for den som skal drive forsikringsmegling og for forsikringsselskapene.

Kurset legges opp som en kombinasjon av modulbaserte forelesninger og blended learning.

Etikk

  • De etiske retningslinjene – god meglerskikk for forsikringsmeglerne – står sentralt i kurset (https://www.forsikringsmeglerne.no/god-meglerskikk/etikk/). Utvalgte etiske retningslinjer settes i sammenheng med teori fra pensumboken «Etikk og samfunnsansvar».
  • I sammenheng med ovennevnte løftes frem og drøftes typiske bransjeetiske dilemmaer.

 

 

Teaching and learning activities

Kurset er strukturert i tre emner. Normert studietid for alle tre emnekursene med eksamen er ett semester på deltid. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
FAK 28051
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No72 Hour(s)Group/Individual ( 1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:72 Hour(s)
Comment:
Exam code: FAK 28051
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
65 Hour(s)
Webinar
50 Hour(s)
Student's own work with learning resources
260 Hour(s)
Examination
25 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.