FAK 2638 Roles of Insurance Brokers – Marine, Energy, Reinsurance and Framework

FAK 2638 Roles of Insurance Brokers – Marine, Energy, Reinsurance and Framework

Course code: 
FAK 2638
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Morten Lund
Course name in Norwegian: 
Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Course in Insurance
Semester: 
2019 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor Marine- og Energi forsikring og Reassuranse, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.
Videre gir kurset en innføring i etikk og compliance knyttet til forsikringsmeglerrollen.
Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal erverve kunnskaper om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med Marine og Energy forsikring og Reassuranse, derunder om de sentrale prinsipper i lovgivningen. De skal oppnå kunnskaper om rolle og plikter i forhold til de to andre parter i tre partsforholdet (kunde og forsikringsleverandør)

Du skal også erverve kunnskaper om de sentrale regelverk og prinsipper for etikk og compliance når det gjelder forsikringsmeglere.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne vurdere og ta stilling til konkrete spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for rollen i de ulike faser av oppdraget både når det gjelder den praktiske gjennomføring og aktuelle regelverk.

De skal være i stand til å kunne diskutere konkrete etiske dilemmaer og compliance spørsmål og til å begrunne sine standpunkter på basis av regelverk og prinsipper.

Learning Outcome - Reflection

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens rolle og ansvar både i forhold til kunder og forsikringsleverandører og til at de råd man gir kan få stor betydning for alle partene i forsikringsforholdet. Spesielt skal de oppnå et bevisst forhold til betydningen av meglers uavhengighet i forhold til forsikringsleverandørene ved utøvelsen av meglerrollen.

De skal kunne identifisere og vurdere etiske og andre dilemmaer som kan oppstå som megler.

Course content

Kurset består av tre separate moduler:

 • Meglerrollen i relasjon til Marine og Energy forsikring. (Ca. 50 % av kurset)
 • Meglerrollen i relasjon til Reassuranse. (Ca.25% av kurset)
 • Rammebetingelser. for forsikringsmeglervirksomheten. (Ca. 25 % av kurset)
   

Marine og Energy

Omfatter forsikring av: Tradisjonelle skip (inklusive supplyskip), flyttbare offshore innretninger

(MOU) og faste off shore installasjoner.

Hovedtemaer:

 • Markeder og markedsaktører
 • Oversikt over meglerrollen i disse markedene
 • Meglerrollen i de ulike faser (risikoanalyse og innsalgsfasen. Anbuds- og kvoteringsfasen. Plasseringsfasen (syndikering av risiko). Dokumentasjonsfasen. Forvaltningsfasen. Fornyelser.
 • Kaskoforsikring for tradisjonelle skip
 • P & I forsikring for tradisjonelle skip
 • Tidstapsforsikring for tradisjonelle skip
 • MOU forsikringer (Kasko, P & I og tidstap)
 • Kort om forsikring av faste off shore installasjoner
 • Krigsforsikring for skip og for MOU
 • Kort om rettshjelp forsikring (F, D & D)

   

Reassuranse
 

 • Hva reassuranse er og hensikten med reassuranse
 • Markeder og markedsaktører
 • Reassuranseløsninger
 • Meglerens rolle og oppgaver i de ulike faser
   

Rammebetingelser for forsikringsmeglervirksomhet

 • Regler og prinsipper man har plikt til å etterleve samt systemer for å sikre etterlevelse
 • Compliance og etikk
 • Dybdediskusjoner av utvalgte temaer

 

Learning process and requirements to students

Normert studietid er et semester på deltid.

Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte its learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsmuligheter og studentene gis muligheter til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det er to frivillige innleveringsoppgaver i løpet av kurset.

I tillegg gjennomføres det intensivundervisning på 2 samlinger, hver på 2 dager. (Til sammen 28 timer). Det gjennomføres en felles samling for modulen i Marine og Reassuranse og en felles samling for modulen i Energy og modulen om rammebetingelser for forsikringsmeglervirksomheten.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kursopplegget forutsetter at studentene før oppstart har nødvendig kunnskap om Marine & Energy forsikring og om Reassuranse, Likevel vil disse forsikringstypene i en viss grad bli gjennomgått på kurset i den grad det er nødvendig for å belyse meglers rolle.

 

Kurset sperrer mot: FAK 2803 Maritime Law and Insurance.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
FAK 26381
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
28 Hour(s)
Group work / Assignments
148 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.