BMP 3104 Financial Adviser AFR

BMP 3104 Financial Adviser AFR

Course code: 
BMP 3104
Department: 
Finance
Credits: 
30
Course coordinator: 
Siv Jønland Staubo
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2020 Spring
Active status: 
Re-sit exam
Resit exam semesters: 
2018 Autumn
2019 Spring
2019 Autumn
2020 Spring
Resit exam info

Last resit possibility. spring 20. 28.11.19 JF

Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som skal fremme og sikre nødvendig kompetanse hos finansielle rådgivere. Formålet med ordningen er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning – veiledning og anbefalinger knyttet til plassering av kundens finansielle formue – overfor forbrukerkunder. Kvalitativt god rådgivning krever solide kunnskaper innenfor personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder, produktgrupper, regelverk samt etikk og god rådgivningsskikk, emner som blir grundig behandlet i kurset.

For å bli autorisert finansiell rådgiver kreves bestått kunnskapsprøve, praktisk prøve samt praktisk prøve i etikk («Samtalen»). Dette kurset vil gi et godt grunnlag for å bestå kunnskapsprøven i AFR og er også rettet inn mot praktisk prøve og «Samtalen».
Det innebærer blant annet ustrakt bruk av oppgaveløsing og anvendelse av kunnskapene på praktiske case.

I kurset gjennomgås relevant teori innenfor de ulike emneområdene på en systematisk måte. Det gis god innsikt i relevante metoder og metodevalg, som varierer for de ulike emneområdene. Metodeinnsikt sikrer økt forståelse og at kunnskapen blir mer anvendelig, ikke minst på lenger sikt.

Kurset overlapper med SFU 0690 Privatøkonomi med jus del I. For studenter som tar sikte på å ta en bachelorgrad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg god innsikt i sentrale privatøkonomiske problemstillinger for kunder i ulike livsfaser, herunder om SIFO-budsjettet, selvangivelse, inntekts- og formuesskatt, boligskatt, pensjon, arv, ekteskap og ugift samliv samt mindreårige, verge, fylkesmannen og banken.

Finansmarkeder, finansielle metoder, aksje- og obligasjonsmarkedet, kundens risikoholdning og mål for plasseringen, risikoreduksjon og porteføljesammensetning, opsjoner samt skatt på finansielle instrumenter.

Oppbygging og struktur for ulike typer plasseringsprodukter, herunder bankprodukter, finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner, fondsprodukter, strukturerte produkter), forsikringsprodukter.

Makroøkonomiske begreper og mekanismer, herunder hvordan økonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske variabler.

Teoretisk etikk, anvendelse av etikkens verktøy, herunder håndtering av etiske dilemmaer på en systematisk måte.

Bransjestandarden «God rådgivningsskikk» og rettslige rammer for finansiell rådgivning, herunder om verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven (del B) om informasjonsplikt og lov om forsikringsformidling.

Grunnleggende regelverk, herunder juridisk metode og rettskildelære, personopplysningsloven, taushetsplikt og opplysningsplikt, hvitvaskingsloven, angrerettloven, kontraktsrett og erstatningsrett (profesjonsansvar).

Kunnskapsmålene vil dekke fagplanen i AFR (www.autorisasjonsordningen.no)

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne gi kunden god finansiell rådgivning basert på solide kunnskaper innenfor de ulike emneområdene. Studentene skal i tillegg kunne avdekke og kommunisere aktuelle problemstillinger på områder banken ikke driver rådgivning, eksempelvis om skatt og arv.

General Competence

Studentene skal være i stand til å reflektere på en systematisk måte rundt bankens ansvar og de etiske dilemmaer som knytter seg til rollen som finansiell rådgiver. Studentene skal være i stand til å reflektere rundt rådgivningsskikk, med særlig vekt på hvordan kundenes interesser kan bli ivaretatt på beste måte innenfor rammen av bankens lønnsomhetsmål.

Course content

1st course module –
2nd course module –
3rd course module –
4th course module –
5th course module –
6th course module –

Teaching and learning activities

Normert studietid er to semester på deltid. Det er tatt hensyn til at studentene gjennomgående jobber med kursrelevant fagstoff til daglig. Det tilbys 2 studiesamlinger som til sammen utgjør 4 dager,  temavideoer og webinarer.  

I tillegg gjøres nettbasert læring tilgjengelig for deltakerne på læringsplattformen, herunder ca. 80 videoinnspillinger på til sammen ca. 9 timer, fagstoff, øvingsoppgaver inklusive ca. 340 flervalgsoppgaver innenfor alle emner, case innenfor alle emner. Omfanget av videoinnspillinger og fagstoff og øvingsoppgaver vil kunne variere over tid. 

Studentene gis mulighet til å kommunisere elektronisk med nettveileder og medstudenter. 

Hjemmeeksamen vil bli arrangert første halvdel i andre semester. Kunnskapsprøven i AFR må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Av administrative årsaker meldes studentene på kurskode BMP 3105 første semester og BMP 3106 andre semester.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

Generell studiekompetanse

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BMP31041
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
-
100No72 Hour(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:72 Hour(s)
Comment:
Exam code: BMP31041
Grading scale:ECTS
Resit:-
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.