BMP 2500 Rhetoric, Communication and Management

BMP 2500 Rhetoric, Communication and Management

Course code: 
BMP 2500
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
30
Course coordinator: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Course name in Norwegian: 
Retorikk, kommunikasjon og ledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses
Course codeSemester
BMP 2501
2023 Autumn
BMP 2502
2024 Spring
Introduction

Historisk sett er retorikk utgangspunktet og selve grunnlaget for allmenn dannelse, og ved å mestre denne kunsten, vil man kunne ha stor innvirkning på måten andre tenker, tolker og føler på. På den måten kan man også si at retorikk er essensen i det å lede mennesker. God retorikk blir dermed avgjørende egenskaper for gode ledere.

Dette programmet gir deltakerne først og fremst en breddeforståelse av det retoriske i alle situasjoner som kan oppstå i en arbeidshverdag. Et slikt overblikk setter en i stand til å oppfatte det unike ved enhver situasjon, og dermed være i bedre stand til å håndtere den på en formålstjenelig måte.

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne ha en innvirkning på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor deltakerne hvordan de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme budskap for ulike kanaler og bestemte situasjoner. Det kan for
eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med egne ansatte.

Kurset fokuserer på lederens evne til selvstendige vurderinger og sjangersterke responser på retoriske situasjoner. Vi skal se på kraften av det gode argument gjennom klassiske bevismidler, men i utvidet forstand, for hva slags verktøy har vi egentlig å gripe til i argumentasjon? Det er i alle fall langt mer enn bare det talte ord.

Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse. Vi jobber med teoretiske modeller gjennom praktiske øvelser og erfaringsdeling som skal styrke:

 • Din rolle som leder: evne å fremme din klokskap og kompetanse, din moral og din velvilje å forstå dem du omgir deg med.
 • Din kommunikasjon og ditt språk: evne å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur og motivere til handling.
 • Din retoriske situasjon: evne å forstå hvordan handling og situasjon påvirker hverandre gjensidig; hvordan god retorikk tilpasser seg situasjonen, men også former den.
Learning outcomes - Knowledge

Deltakerne av kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere,
bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sin organisasjon eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Kurset skal gi deltakerne:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk og stil i all slags samhandling
 • innsikt i retorikkens betydning og virkning på arbeidsplassen
Learning outcomes - Skills

Kurset setter deltakerne i stand til å utvikle og benytte retoriske ferdigheter på arbeidsplassen og andre relaterte situasjoner. Blant annet skal de kunne:

 • styrke sin egen og bedriftens troverdighet
 • forholde seg til kontekst på både makro- og mikronivå
 • forstå og nyansere mellom intern og ekstern publikumsrolle
 • tilpasse kommunikasjonen til relevante kanaler og sjangre
 • benytte retorisk tenkning i analyse av internt og eksternt materiale óg i egen tekstproduksjon
 • beskrive fellesskapet mellom form og innhold
 • forklare samspillet mellom organisasjonsretorikk og dagliglivets offentlige diskurs
 • selvstendig tilpassing eller utvikling av nye framgangsmåter i kommunikasjonsutfordringer
General Competence

Studenter som gjennomfører dette kurset vil utvikle en forståelse for den retoriske tenkemåte, med blant annet etikk og virkning som viktige perspektiver i all kommunikativ aktivitet.

Course content

1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Troverdighet: ethos og autentisitet
Ethos og autoritativitet
Argumentasjon: kraften av det gode argumentet

2. samling - Stil og framføring
Sjanger og stil
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

3. samling - Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Konflikt og konfliktløsning
Pragmatisk perspektiv

4. samling - Dialog og funksjonalitet
Dialog som gjensidig læringsmiddel
Samtalestrategier
Meningsskaping

5. samling - Aktiv ledelse
Fra en rolle til en annen
Assosiasjonsrom og betydningsunivers
Visjoner og ledelse

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Semester(s)
Exam code: 
BMP 25003
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Activity
Form of assessment: 
Oral examination
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Duration: 
1 Hour(s)
Exam code: 
BMP 25004
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
150 Hour(s)
Prepare for teaching
200 Hour(s)
Student's own work with learning resources
297 Hour(s)
Examination
150 Hour(s)
Examination
3 Hour(s)
Sum workload: 
800

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.